Tune vào phụ nữ đầu tiên trong ML Hội nghị chuyên đề thứ ba này, 19 tháng 10 tại 09:00 PST Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: QueueDequeue :: Đính kèm

#include <data_flow_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QueueDequeue .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

timeout_ms_ = -1
int64

Chức năng công cộng

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu hàng đợi trống, hoạt động này sẽ chặn tối đa timeout_ms mili giây.

Thuộc tính công khai

timeout_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueDequeue::Attrs::timeout_ms_ = -1

Chức năng công cộng

TimeoutMs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueDequeue::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

Nếu hàng đợi trống, hoạt động này sẽ chặn tối đa timeout_ms mili giây.

Lưu ý: Tùy chọn này chưa được hỗ trợ.

Mặc định là -1