Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: ResourceApplyAddSign :: Đính kèm

#include <training_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceApplyAddSign .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

use_locking_ = false
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var và m được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Thuộc tính công khai

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAddSign::Attrs::use_locking_ = false

Chức năng công cộng

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAddSign::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Nếu True , việc cập nhật các tenxơ var và m được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Mặc định thành sai