Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: ScatterNdAdd :: Đính kèm

#include <state_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ScatterNdAdd .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

use_locking_ = false
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một bool tùy chọn.

Thuộc tính công cộng

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterNdAdd::Attrs::use_locking_ = false

Chức năng công cộng

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterNdAdd::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Một bool tùy chọn.

Mặc định là True. Nếu Đúng, bài tập sẽ được bảo vệ bằng khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Mặc định thành sai