Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

dòng chảy :: hoạt động :: StringSplit :: Đính kèm

#include <string_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringSplit .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

skip_empty_ = true
bool

Chức năng công cộng

SkipEmpty (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một bool .

Thuộc tính công khai

bỏ qua_empty_

bool tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::skip_empty_ = true

Chức năng công cộng

SkipEmpty

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplit::Attrs::SkipEmpty(
  bool x
)

Một bool .

Nếu True , hãy bỏ qua các chuỗi trống khỏi kết quả.

Mặc định thành true