dòng chảy :: hoạt động :: StringToNumber :: Đính kèm

#include <parsing_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringToNumber .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

out_type_ = DT_FLOAT
DataType

Chức năng công cộng

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Kiểu số để diễn giải mỗi chuỗi trong string_tensor là.

Thuộc tính công khai

out_type_

DataType tensorflow::ops::StringToNumber::Attrs::out_type_ = DT_FLOAT

Chức năng công cộng

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringToNumber::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Kiểu số để diễn giải từng chuỗi trong string_tensor là.

Mặc định là DT_FLOAT