dòng chảy :: hoạt động :: UnsortedSegmentJoin :: Đính kèm

#include <string_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho UnsortedSegmentJoin .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

separator_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dấu phân tách để sử dụng khi nối.

Thuộc tính công khai

dấu phân cách_

StringPiece tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::separator_ = ""

Chức năng công cộng

Dấu phân cách

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

Dấu phân tách để sử dụng khi nối.

Mặc định là ""