tensorflow:: אופס:: RandomPoissonV2

#include <random_ops.h>

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות ה-Poisson המתוארות לפי קצב.

סיכום

פעולה זו משתמשת בשני אלגוריתמים, בהתאם לקצב. אם שיעור >= 10, אז האלגוריתם של הורמן משמש לרכישת דגימות באמצעות טרנספורמציה-דחייה. ראה http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167668793909974 .

אחרת, האלגוריתם של Knuth משמש לרכישת דגימות באמצעות הכפלת משתנים אקראיים אחידים. ראה Donald E. Knuth (1969). אלגוריתמים סמינמריים. אמנות תכנות המחשב, כרך 2. אדיסון ווסלי

טיעונים:

 • scope: אובייקט Scope
 • צורה: טנזור 1-D מספר שלם. צורה של דגימות עצמאיות לציור מכל התפלגות המתוארת על ידי פרמטרי הצורה הניתנים בקצב.
 • rate: טנזור שבו כל סקלר הוא פרמטר "קצב" המתאר את התפלגות הרעיל הקשורה.

מאפיינים אופציונליים (ראה Attrs ):

 • seed: אם seed או seed2 מוגדרים כלא-אפס, מחולל המספרים האקראיים מוזרע על ידי ה-seed הנתון. אחרת, הוא נזרע על ידי זרע אקראי.
 • seed2: זרע שני כדי למנוע התנגשות זרע.

החזרות:

 • Output : טנזור עם צורה shape + shape(rate) . כל פרוסה [:, ..., :, i0, i1, ...iN] מכילה את הדגימות שצוירו עבור rate[i0, i1, ...iN] .

בנאים והורסים

RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate)
RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate, const RandomPoissonV2::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

תפקידים ציבוריים

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Dtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

מבנים

tensorflow:: ops:: RandomPoissonV2:: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור RandomPoissonV2 .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

תפקידים ציבוריים

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate
)

RandomPoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate,
 const RandomPoissonV2::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

מפעיל::tensorflow::קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור::tensorflow::פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

Dtype

Attrs Dtype(
 DataType x
)

זֶרַע

Attrs Seed(
 int64 x
)

זרע 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)