עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: רכבת תחתית

#include <string_ops.h>

מחזירים מיתרים מ- Tensor of strings.

סיכום

עבור כל מחרוזת Tensor הקלט, יוצר מצע שמתחיל באינדקס pos עם אורך כולל של len .

אם len מגדיר תשתית שתשתרע מעל אורך מחרוזת הקלט, או אם len היא שלילית, נעשה שימוש בכמה שיותר תווים.

pos שלילית מצביעה על מרחק בתוך המיתר לאחור מהסוף.

אם pos מציין אינדקס שנמצא מחוץ לטווח עבור כל אחד ממחרוזות הקלט, אזי נזרק InvalidArgumentError .

pos ו- len חייבים להיות באותה צורה, אחרת ValueError מושלך על יצירת Op.

הערה : Substr תומכת בשידור עד שני ממדים. עוד על שידור כאן


דוגמאות

שימוש סקלר pos ו len :

input = [b'Hello', b'World']
position = 1
length = 3

output = [b'ell', b'orl']

שימוש ב- pos ו- len באותה צורה כמו input :

input = [[b'ten', b'eleven', b'twelve'],
     [b'thirteen', b'fourteen', b'fifteen'],
     [b'sixteen', b'seventeen', b'eighteen']]
position = [[1, 2, 3],
      [1, 2, 3],
      [1, 2, 3]]
length =  [[2, 3, 4],
      [4, 3, 2],
      [5, 5, 5]]

output = [[b'en', b'eve', b'lve'],
     [b'hirt', b'urt', b'te'],
     [b'ixtee', b'vente', b'hteen']]

שידור pos and len על input :

input = [[b'ten', b'eleven', b'twelve'],
     [b'thirteen', b'fourteen', b'fifteen'],
     [b'sixteen', b'seventeen', b'eighteen'],
     [b'nineteen', b'twenty', b'twentyone']]
position = [1, 2, 3]
length =  [1, 2, 3]

output = [[b'e', b'ev', b'lve'],
     [b'h', b'ur', b'tee'],
     [b'i', b've', b'hte'],
     [b'i', b'en', b'nty']]

שידור input אל pos ו- len :

input = b'thirteen'
position = [1, 5, 7]
length =  [3, 2, 1]

output = [b'hir', b'ee', b'n']

מעלה:

 • ValueError : אם הטיעון הראשון לא יכול להיות מומר מותח של dtype string .
 • InvalidArgumentError : אם המדדים הם מחוץ לטווח.
 • ValueError : אם pos ו- len אינם באותה צורה.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט: טנסור מיתרים
 • pos: Scalar המגדיר את המיקום של התו הראשון בכל תשתית
 • len: Scalar המגדיר את מספר התווים לכלול בכל תשתית

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • יחידה: היחידה המשמשת ליצירת המצע. אחד מ: "BYTE" (להגדרת מיקום ואורך בתים) או "UTF8_CHAR" (לנקודות קוד Unicode המקודדות UTF-8). ברירת המחדל היא "BYTE" . התוצאות אינן מוגדרות אם unit=UTF8_CHAR ומחרוזות input אינן מכילות UTF-8 תקף מבנית.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Substr (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pos, :: tensorflow::Input len)
Substr (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pos, :: tensorflow::Input len, const Substr::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Unit (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: Substr :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור תחנות רכבת תחתית .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

רכבת תחתית

 Substr(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pos,
 ::tensorflow::Input len
)

רכבת תחתית

 Substr(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pos,
 ::tensorflow::Input len,
 const Substr::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

יחידה

Attrs Unit(
 StringPiece x
)