עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: TensorArraySplit

#include <data_flow_ops.h>

פצל את הנתונים מערך הקלט לאלמנטים של TensorArray .

סיכום

בהנחה lengths מקבלים ערכים

(n0, n1, ..., n (T-1))

and that `value` has shape

(n0 + n1 + ... + n(T-1) x d0 x d1 x ...)```,

this splits values into a TensorArray with T tensors.

TensorArray index t will be the subtensor of values with starting position

```(n0 + n1 + ... + n(t-1), 0, 0, ...)

and having size

nt x d0 x d1 x ...```

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • handle: The handle to a TensorArray.
 • value: The concatenated tensor to write to the TensorArray.
 • lengths: The vector of lengths, how to split the rows of value into the TensorArray.
 • flow_in: A float scalar that enforces proper chaining of operations.

Returns:

 • Output: A float scalar that enforces proper chaining of operations.

Constructors and Destructors

TensorArraySplit(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input handle, ::tensorflow::Input value, ::tensorflow::Input lengths, ::tensorflow::Input flow_in)

Public attributes

flow_out
operation

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

TensorArraySplit

 TensorArraySplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input lengths,
 ::tensorflow::Input flow_in
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const