מבצעי דגימת מועמדים

סיכום

שיעורים

tensorflow:: ops:: AllCandidateSampler

יוצר תוויות לדגימת מועמדים עם התפלגות אוניגרמה נלמדת.

tensorflow:: ops:: ComputeAccidentalHits

מחשב את המזהים של המיקומים ב- sampled_candidates התואמים ל-true_labels.

tensorflow:: ops:: FixedUnigramCandidateSampler

יוצר תוויות לדגימת מועמדים עם התפלגות אוניגרמה נלמדת.

tensorflow:: ops:: LearnedUnigramCandidateSampler

יוצר תוויות לדגימת מועמדים עם התפלגות אוניגרמה נלמדת.

tensorflow:: ops:: LogUniformCandidateSampler

יוצר תוויות לדגימת מועמדים עם התפלגות אחידה ביומן.

tensorflow:: ops:: UniformCandidateSampler

יוצר תוויות לדגימת מועמדים בהתפלגות אחידה.