DecodeImage

کلاس نهایی عمومی DecodeImage

تابعی برای decode_bmp، decode_gif، decode_jpeg و decode_png.

تشخیص می دهد که آیا یک تصویر BMP، GIF، JPEG یا PNG است و عملیات مناسب را برای تبدیل رشته بایت های ورودی به یک Tensor از نوع d انجام می دهد.

توجه : decode_gif یک آرایه 4 بعدی [تعداد فریم، ارتفاع، عرض، 3] را برمی‌گرداند، برخلاف decode_bmp، decode_jpeg و decode_png، که آرایه‌های سه بعدی [ارتفاع، عرض، تعداد کانال‌ها] را برمی‌گردانند. اگر فایل‌های GIF را با فایل‌های BMP، JPEG و/یا PNG ترکیب می‌کنید، هنگام ساخت نمودار، حتماً این را در نظر بگیرید. به طور متناوب، آرگومان expand_animations این تابع را روی False قرار دهید، در این صورت عملیات تانسورهای سه بعدی را برمی گرداند و فایل های GIF متحرک را به فریم اول کوتاه می کند.

توجه : اگر اولین فریم یک GIF متحرک کل بوم را اشغال نکند (حداکثر عرض فریم x حداکثر ارتفاع فریم)، ​​سپس قسمت‌های خالی (در فریم اول) را با صفر (سیاه) پر می‌کند. برای فریم های بعد از اولین فریم که کل بوم را اشغال نمی کند، از فریم قبلی برای پر کردن قسمت های خالی استفاده می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس DecodeImage.Options ویژگی های اختیاری برای DecodeImage

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک DecodeImage.Options
کانال ها (کانال های طولانی)
استاتیک <T گسترش شماره> DecodeImage <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، محتویات عملوند <String>، Class<T> dtype، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک DecodeImage < UInt8 >
ایجاد (حوزه دامنه ، محتویات عملوند <رشته>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
استاتیک DecodeImage.Options
ExpandAnimations (Boolean ExpandAnimations)
خروجی <T>
تصویر ()
3-بعدی با شکل «[ارتفاع، عرض، کانال ها]» یا 4-بعدی با شکل «[قاب، ارتفاع، عرض، کانال ها]».

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

کانال های استاتیک عمومی DecodeImage.Options (کانال های طولانی)

مولفه های
کانال ها تعداد کانال های رنگی برای تصویر رمزگشایی شده

عمومی استاتیک DecodeImage <T> ایجاد (حوزه دامنه ، محتویات عملوند <رشته>، Class<T> dtype، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فهرست 0-D. بایت های تصویر کدگذاری شده
dtype DType مورد نظر تانسور برگشتی.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DecodeImage

عمومی استاتیک DecodeImage < UInt8 > ایجاد ( دامنه دامنه ، محتویات عملوند <رشته>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فهرست 0-D. بایت های تصویر کدگذاری شده
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DecodeImage

عمومی استاتیک DecodeImage.Options expandAnimations (Boolean expandAnimations)

مولفه های
گسترش انیمیشن ها شکل خروجی عملیات برگشتی را کنترل می کند. اگر True باشد، عملیات بازگشتی یک تانسور سه بعدی برای فایل‌های PNG، JPEG و BMP تولید می‌کند. و یک تانسور 4 بعدی برای همه GIF ها، خواه متحرک یا غیر متحرک. اگر، False، عملیات بازگشتی یک تانسور سه بعدی برای همه انواع فایل تولید می کند و GIF های متحرک را به فریم اول کوتاه می کند.

خروجی عمومی <T> تصویر ()

3-بعدی با شکل «[ارتفاع، عرض، کانال ها]» یا 4-بعدی با شکل «[قاب، ارتفاع، عرض، کانال ها]».