هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DecodeImage

عمومی DecodeImage کلاس نهایی

تابعی برای decode_bmp، decode_gif، decode_jpeg و decode_png.

تشخیص می دهد که آیا یک تصویر BMP، GIF، JPEG یا PNG است و عملیات مناسب را برای تبدیل رشته بایت های ورودی به یک Tensor از نوع d انجام می دهد.

توجه: decode_gif بازده یک آرایه 4-D [num_frames، ارتفاع، عرض، 3]، به عنوان decode_bmp، decode_jpeg و decode_png، که بازگشت آرایه 3-D [ارتفاع، عرض، NUM_CHANNELS] مخالف است. اگر فایل‌های GIF را با فایل‌های BMP، JPEG و/یا PNG ترکیب می‌کنید، هنگام ساخت نمودار، حتماً این را در نظر بگیرید. به طور متناوب، آرگومان expand_animations این تابع را روی False قرار دهید، در این صورت عملیات تانسورهای سه بعدی را برمی گرداند و فایل های GIF متحرک را به فریم اول کوتاه می کند.

توجه: اگر اولین فریم از انیمیشن های GIF می کند تمام بوم (حداکثر فریم عرض x ارتفاع حداکثر فریم) را اشغال نمی کند، سپس آن را پر می کند مناطق اشغال نشده (در فریم اول) با صفر (سیاه و سفید). برای فریم های بعد از اولین فریم که کل بوم را اشغال نمی کند، از فریم قبلی برای پر کردن قسمت های خالی استفاده می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس DecodeImage.Options ویژگی اختیاری برای DecodeImage

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص DecodeImage.Options
کانال (کانال های طولانی)
شخص <T گسترش تعداد> DecodeImage <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> مطالب، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را بسته بندی می کند.
شخص DecodeImage < UInt8 >
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> مطالب، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
شخص DecodeImage.Options
expandAnimations (expandAnimations بولی)
خروجی <T>
تصویر ()
3-بعدی با شکل «[ارتفاع، عرض، کانال ها]» یا 4-بعدی با شکل «[قاب، ارتفاع، عرض، کانال ها]».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک DecodeImage.Options کانال (کانال های طولانی)

مولفه های
کانال ها تعداد کانال های رنگی برای تصویر رمزگشایی شده

عمومی استاتیک DecodeImage <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> مطالب، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فهرست 0-D. بایت های تصویر کدگذاری شده
dtype DType مورد نظر تانسور برگشتی.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DecodeImage

عمومی استاتیک DecodeImage < UInt8 > ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> مطالب، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DecodeImage جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فهرست 0-D. بایت های تصویر کدگذاری شده
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DecodeImage

عمومی استاتیک DecodeImage.Options expandAnimations (expandAnimations بولی)

مولفه های
گسترش انیمیشن ها شکل خروجی عملیات برگشتی را کنترل می کند. اگر True باشد، عملیات بازگشتی یک تانسور سه بعدی برای فایل‌های PNG، JPEG و BMP تولید می‌کند. و یک تانسور 4 بعدی برای همه GIF ها، خواه متحرک یا غیر متحرک. اگر، False، عملیات بازگشتی یک تانسور سه بعدی برای همه انواع فایل تولید می کند و GIF های متحرک را به فریم اول کوتاه می کند.

عمومی خروجی <T> تصویر ()

3-بعدی با شکل «[ارتفاع، عرض، کانال ها]» یا 4-بعدی با شکل «[قاب، ارتفاع، عرض، کانال ها]».