FinalizeDataset

کلاس نهایی عمومی FinalizeDataset

با اعمال tf.data.Options در "input_dataset" یک مجموعه داده ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس FinalizeDataset.Options ویژگی های اختیاری برای FinalizeDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
FinalizeDataset ثابت
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات FinalizeDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
استاتیک FinalizeDataset.Options
hasCapturedRef (بولی hasCapturedRef)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد FinalizeDataset استاتیک عمومی ( Scope scope، Operand <?> inputDataset، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات FinalizeDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از FinalizeDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()

استاتیک عمومی FinalizeDataset.Options hasCapturedRef (بولی hasCapturedRef)