MutableHashTable

کلاس نهایی عمومی MutableHashTable

یک جدول هش خالی ایجاد می کند.

این عملیات یک جدول هش قابل تغییر ایجاد می کند و نوع کلیدها و مقادیر آن را مشخص می کند. هر مقدار باید یک اسکالر باشد. داده ها را می توان با استفاده از عملیات درج در جدول درج کرد. از عملیات مقداردهی اولیه پشتیبانی نمی کند.

کلاس های تو در تو

کلاس MutableHashTable.Options ویژگی های اختیاری برای MutableHashTable

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static MutableHashTable.Options
ظرف ( ظرف رشته ای )
ثابت <T, U> MutableHashTable
ایجاد ( scope scope، Class<T> keyDtype، Class<U> valueDtype، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید MutableHashTable را بسته بندی می کند.
Static MutableHashTable.Options
sharedName (رشته sharedName)
خروجی <?>
دسته میز ()
دسته به یک میز.
Static MutableHashTable.Options
useNodeNameSharing (useNodeNameSharing بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

محفظه عمومی Static MutableHashTable.Options (محفظه رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این جدول در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

ایجاد عمومی Static MutableHashTable ( scope scope، Class<T> keyDtype، Class<U> valueDtype، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید MutableHashTable را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
keyDtype نوع کلیدهای جدول
valueDtype نوع مقادیر جدول
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از MutableHashTable

عمومی Static MutableHashTable.Options sharedName (String sharedName)

مولفه های
sharedname اگر این جدول خالی نباشد، این جدول تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

خروجی عمومی <?> tableHandle ()

دسته به یک میز.

عمومی Static MutableHashTable.Options useNodeNameSharing (useNodeNameSharing بولین)

مولفه های
useNodeNameSharing اگر true و shared_name خالی باشد، جدول با استفاده از نام گره به اشتراک گذاشته می شود.