TensorArrayPack

کلاس نهایی عمومی TensorArrayPack

کلاس های تو در تو

کلاس TensorArrayPack.Options ویژگی های اختیاری برای TensorArrayPack

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorArrayPack <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <String> handle، Operand <Float> flowIn، Class<T> dtype، Options... گزینه ها)
متد کارخانه ای برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayPack جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک TensorArrayPack.Options
elementShape ( Shape elementShape)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static TensorArrayPack <T> ایجاد ( Scope scope، Operand <String> handle، Operand <Float> flowIn، Class<T> dtype، Options... گزینه ها)

متد کارخانه ای برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayPack جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArrayPack

عمومی استاتیک TensorArrayPack.Options elementShape ( Shape elementShape)

مقدار <T> خروجی عمومی ()