این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

tfds.builder

مشاهده منبع در گیتهاب

شجری tfds.core.DatasetBuilder با نام رشته.

مورد استفاده در نوت بوک

مورد استفاده در آموزش

name str ، نام ثبت شده از DatasetBuilder (نام کلاس به عنوان شتر یا مار مورد: MyDataset یا my_dataset ). این می تواند 'dataset_name' یا 'dataset_name/config_name' برای مجموعه داده های با BuilderConfig است. به عنوان یک راحتی، این رشته ممکن است کاما از هم جدا آرگومان های کلیدی برای سازنده باشد. به عنوان مثال 'foo_bar/a=True,b=3' به استفاده FooBar مجموعه داده عبور از آرگومان های کلیدی a=True و b=3 (برای سازندگان با تنظیمات، این امر می تواند 'foo_bar/zoo/a=True,b=3' به استفاده از 'zoo' پیکربندی و با تصویب به آرگومان های کلیدی سازنده a=True و b=3 ).
**builder_init_kwargs dict از آرگومان های کلیدی به تصویب DatasetBuilder . این خواهد آرگومان های کلیدی گذشت در نادیده گرفتن name ، در صورت وجود.

tfds.core.DatasetBuilder .

DatasetNotFoundError اگر name ناشناخته است.