Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tfds.builder_cls

Fetches a tfds.core.DatasetBuilder class by string name.

name str, the registered name of the DatasetBuilder (the class name as camel or snake case: MyDataset or my_dataset).

A tfds.core.DatasetBuilder class.

DatasetNotFoundError if name is unrecognized.