سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tfds.list_builders

Returns the string names of all tfds.core.DatasetBuilders.

Used in the notebooks

Used in the tutorials