มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tfds.list_builders

Returns the string names of all tfds.core.DatasetBuilders.

Used in the notebooks

Used in the tutorials