Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

tfds.list_builders

Returns the string names of all tfds.core.DatasetBuilders.

Used in the notebooks

Used in the tutorials