Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Chế độ gỡ lỗi cho đồ họa TensorFlow

Đồ họa Tensorflow phụ thuộc rất nhiều vào các tenxơ chuẩn hóa L2, cũng như các hàm lượng giác dự kiến ​​đầu vào của chúng nằm trong một phạm vi nhất định. Trong quá trình tối ưu hóa, một bản cập nhật có thể khiến các biến này lấy các giá trị khiến các hàm này trả về giá trị Inf hoặc NaN . Để làm cho việc gỡ lỗi trở nên đơn giản hơn, Đồ họa TensorFlow cung cấp cờ gỡ lỗi đưa các xác nhận vào biểu đồ để kiểm tra phạm vi phù hợp và tính hợp lệ của các giá trị được trả về. Vì điều này có thể làm chậm quá trình tính toán, cờ gỡ lỗi được đặt thành False theo mặc định.

Người dùng có thể đặt cờ -tfg_debug để chạy mã của họ trong chế độ gỡ lỗi. Cờ cũng có thể được đặt theo chương trình bằng cách nhập hai mô-đun đầu tiên:

 from absl import flags
from tensorflow_graphics.util import tfg_flags
 

và sau đó bằng cách thêm dòng sau vào mã.

 flags.FLAGS[tfg_flags.TFG_ADD_ASSERTS_TO_GRAPH].value = True