Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Kompletny przykład czytnika BigQuery TensorFlow

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Ten samouczek pokazuje, jak używać czytnika BigQuery TensorFlow do uczenia sieci neuronowej za pomocą sekwencyjnego interfejsu API Keras.

Zestaw danych

W tym samouczku wykorzystano zbiór danych dochodu spisu ludności Stanów Zjednoczonych dostarczony przez repozytorium uczenia maszynowego UC Irvine . Ten zbiór danych zawiera informacje o osobach z bazy danych Spisu Ludności 1994, w tym wiek, wykształcenie, stan cywilny, zawód i czy zarabiają ponad 50 000 dolarów rocznie.

Ustawiać

Skonfiguruj projekt GCP

Wymagane są następujące kroki, niezależnie od środowiska notebooka.

 1. Wybierz lub utwórz projekt GCP.
 2. Upewnij się, że rozliczenia są włączone dla Twojego projektu.
 3. Włącz interfejs BigQuery Storage API
 4. Wpisz identyfikator projektu w komórce poniżej. Następnie uruchom komórkę, aby upewnić się, że Cloud SDK używa właściwego projektu dla wszystkich poleceń w tym notatniku.

Zainstaluj wymagane pakiety i zrestartuj środowisko wykonawcze

try:
 # Use the Colab's preinstalled TensorFlow 2.x
 %tensorflow_version 2.x 
except:
 pass
pip install fastavro
pip install tensorflow-io==0.9.0
pip install google-cloud-bigquery-storage

Uwierzytelniać

from google.colab import auth
auth.authenticate_user()
print('Authenticated')

Ustaw swój ID PROJEKTU

PROJECT_ID = "<YOUR PROJECT>"
! gcloud config set project $PROJECT_ID
%env GCLOUD_PROJECT=$PROJECT_ID

Importuj biblioteki Pythona, definiuj stałe

from __future__ import absolute_import, division, print_function, unicode_literals

import os
from six.moves import urllib
import tempfile

import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf

from google.cloud import bigquery
from google.api_core.exceptions import GoogleAPIError

LOCATION = 'us'

# Storage directory
DATA_DIR = os.path.join(tempfile.gettempdir(), 'census_data')

# Download options.
DATA_URL = 'https://storage.googleapis.com/cloud-samples-data/ml-engine/census/data'
TRAINING_FILE = 'adult.data.csv'
EVAL_FILE = 'adult.test.csv'
TRAINING_URL = '%s/%s' % (DATA_URL, TRAINING_FILE)
EVAL_URL = '%s/%s' % (DATA_URL, EVAL_FILE)

DATASET_ID = 'census_dataset'
TRAINING_TABLE_ID = 'census_training_table'
EVAL_TABLE_ID = 'census_eval_table'

CSV_SCHEMA = [
   bigquery.SchemaField("age", "FLOAT64"),
   bigquery.SchemaField("workclass", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("fnlwgt", "FLOAT64"),
   bigquery.SchemaField("education", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("education_num", "FLOAT64"),
   bigquery.SchemaField("marital_status", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("occupation", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("relationship", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("race", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("gender", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("capital_gain", "FLOAT64"),
   bigquery.SchemaField("capital_loss", "FLOAT64"),
   bigquery.SchemaField("hours_per_week", "FLOAT64"),
   bigquery.SchemaField("native_country", "STRING"),
   bigquery.SchemaField("income_bracket", "STRING"),
 ]

UNUSED_COLUMNS = ["fnlwgt", "education_num"]

Importuj dane ze spisu powszechnego do BigQuery

Zdefiniuj pomocnicze metody ładowania danych do BigQuery

def create_bigquery_dataset_if_necessary(dataset_id):
 # Construct a full Dataset object to send to the API.
 client = bigquery.Client(project=PROJECT_ID)
 dataset = bigquery.Dataset(bigquery.dataset.DatasetReference(PROJECT_ID, dataset_id))
 dataset.location = LOCATION

 try:
  dataset = client.create_dataset(dataset) # API request
  return True
 except GoogleAPIError as err:
  if err.code != 409: # http_client.CONFLICT
   raise
 return False
def load_data_into_bigquery(url, table_id):
 create_bigquery_dataset_if_necessary(DATASET_ID)
 client = bigquery.Client(project=PROJECT_ID)
 dataset_ref = client.dataset(DATASET_ID)
 table_ref = dataset_ref.table(table_id)
 job_config = bigquery.LoadJobConfig()
 job_config.write_disposition = bigquery.WriteDisposition.WRITE_TRUNCATE
 job_config.source_format = bigquery.SourceFormat.CSV
 job_config.schema = CSV_SCHEMA

 load_job = client.load_table_from_uri(
   url, table_ref, job_config=job_config
 )
 print("Starting job {}".format(load_job.job_id))

 load_job.result() # Waits for table load to complete.
 print("Job finished.")

 destination_table = client.get_table(table_ref)
 print("Loaded {} rows.".format(destination_table.num_rows))

Załaduj dane spisu ludności w BigQuery.

load_data_into_bigquery(TRAINING_URL, TRAINING_TABLE_ID)
load_data_into_bigquery(EVAL_URL, EVAL_TABLE_ID)
Starting job 2ceffef8-e6e4-44bb-9e86-3d97b0501187
Job finished.
Loaded 32561 rows.
Starting job bf66f1b3-2506-408b-9009-c19f4ae9f58a
Job finished.
Loaded 16278 rows.

Potwierdź, że dane zostały zaimportowane

TODO: zastąp <YOUR PROJECT> swoim PROJECT_ID

%%bigquery --use_bqstorage_api
SELECT * FROM `<YOUR PROJECT>.census_dataset.census_training_table` LIMIT 5

Załaduj dane spisowe w TensorFlow DataSet za pomocą czytnika BigQuery

Odczytuj i przekształcaj dane Cesnus z BigQuery w TensorFlow DataSet

from tensorflow.python.framework import ops
from tensorflow.python.framework import dtypes
from tensorflow_io.bigquery import BigQueryClient
from tensorflow_io.bigquery import BigQueryReadSession

def transofrom_row(row_dict):
 # Trim all string tensors
 trimmed_dict = { column:
         (tf.strings.strip(tensor) if tensor.dtype == 'string' else tensor) 
         for (column,tensor) in row_dict.items()
         }
 # Extract feature column
 income_bracket = trimmed_dict.pop('income_bracket')
 # Convert feature column to 0.0/1.0
 income_bracket_float = tf.cond(tf.equal(tf.strings.strip(income_bracket), '>50K'), 
         lambda: tf.constant(1.0), 
         lambda: tf.constant(0.0))
 return (trimmed_dict, income_bracket_float)

def read_bigquery(table_name):
 tensorflow_io_bigquery_client = BigQueryClient()
 read_session = tensorflow_io_bigquery_client.read_session(
   "projects/" + PROJECT_ID,
   PROJECT_ID, table_name, DATASET_ID,
   list(field.name for field in CSV_SCHEMA 
      if not field.name in UNUSED_COLUMNS),
   list(dtypes.double if field.field_type == 'FLOAT64' 
      else dtypes.string for field in CSV_SCHEMA
      if not field.name in UNUSED_COLUMNS),
   requested_streams=2)

 dataset = read_session.parallel_read_rows()
 transformed_ds = dataset.map (transofrom_row)
 return transformed_ds
BATCH_SIZE = 32

training_ds = read_bigquery(TRAINING_TABLE_ID).shuffle(10000).batch(BATCH_SIZE)
eval_ds = read_bigquery(EVAL_TABLE_ID).batch(BATCH_SIZE)

Zdefiniuj kolumny funkcji

def get_categorical_feature_values(column):
 query = 'SELECT DISTINCT TRIM({}) FROM `{}`.{}.{}'.format(column, PROJECT_ID, DATASET_ID, TRAINING_TABLE_ID)
 client = bigquery.Client(project=PROJECT_ID)
 dataset_ref = client.dataset(DATASET_ID)
 job_config = bigquery.QueryJobConfig()
 query_job = client.query(query, job_config=job_config)
 result = query_job.to_dataframe()
 return result.values[:,0]
from tensorflow import feature_column

feature_columns = []

# numeric cols
for header in ['capital_gain', 'capital_loss', 'hours_per_week']:
 feature_columns.append(feature_column.numeric_column(header))

# categorical cols
for header in ['workclass', 'marital_status', 'occupation', 'relationship',
        'race', 'native_country', 'education']:
 categorical_feature = feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list(
    header, get_categorical_feature_values(header))
 categorical_feature_one_hot = feature_column.indicator_column(categorical_feature)
 feature_columns.append(categorical_feature_one_hot)

# bucketized cols
age = feature_column.numeric_column('age')
age_buckets = feature_column.bucketized_column(age, boundaries=[18, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65])
feature_columns.append(age_buckets)

feature_layer = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)

Zbuduj i wytrenuj model

Zbuduj model

Dense = tf.keras.layers.Dense
model = tf.keras.Sequential(
 [
  feature_layer,
   Dense(100, activation=tf.nn.relu, kernel_initializer='uniform'),
   Dense(75, activation=tf.nn.relu),
   Dense(50, activation=tf.nn.relu),
   Dense(25, activation=tf.nn.relu),
   Dense(1, activation=tf.nn.sigmoid)
 ])

# Compile Keras model
model.compile(
  loss='binary_crossentropy', 
  metrics=['accuracy'])

Trenuj model

model.fit(training_ds, epochs=5)
WARNING:tensorflow:Layer sequential is casting an input tensor from dtype float64 to the layer's dtype of float32, which is new behavior in TensorFlow 2. The layer has dtype float32 because it's dtype defaults to floatx.

If you intended to run this layer in float32, you can safely ignore this warning. If in doubt, this warning is likely only an issue if you are porting a TensorFlow 1.X model to TensorFlow 2.

To change all layers to have dtype float64 by default, call `tf.keras.backend.set_floatx('float64')`. To change just this layer, pass dtype='float64' to the layer constructor. If you are the author of this layer, you can disable autocasting by passing autocast=False to the base Layer constructor.

Warning:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/tensorflow_core/python/feature_column/feature_column_v2.py:4276: IndicatorColumn._variable_shape (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/tensorflow_core/python/feature_column/feature_column_v2.py:4331: VocabularyListCategoricalColumn._num_buckets (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
Epoch 1/5
1018/1018 [==============================] - 17s 17ms/step - loss: 0.5985 - accuracy: 0.8105
Epoch 2/5
1018/1018 [==============================] - 10s 10ms/step - loss: 0.3670 - accuracy: 0.8324
Epoch 3/5
1018/1018 [==============================] - 11s 10ms/step - loss: 0.3487 - accuracy: 0.8393
Epoch 4/5
1018/1018 [==============================] - 11s 10ms/step - loss: 0.3398 - accuracy: 0.8435
Epoch 5/5
1018/1018 [==============================] - 11s 11ms/step - loss: 0.3377 - accuracy: 0.8455

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f978f5b91d0>

Oceń model

Oceń model

loss, accuracy = model.evaluate(eval_ds)
print("Accuracy", accuracy)
509/509 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.3338 - accuracy: 0.8398
Accuracy 0.8398452

Oceń kilka losowych próbek

sample_x = {
  'age' : np.array([56, 36]), 
  'workclass': np.array(['Local-gov', 'Private']), 
  'education': np.array(['Bachelors', 'Bachelors']), 
  'marital_status': np.array(['Married-civ-spouse', 'Married-civ-spouse']), 
  'occupation': np.array(['Tech-support', 'Other-service']), 
  'relationship': np.array(['Husband', 'Husband']), 
  'race': np.array(['White', 'Black']), 
  'gender': np.array(['Male', 'Male']), 
  'capital_gain': np.array([0, 7298]), 
  'capital_loss': np.array([0, 0]), 
  'hours_per_week': np.array([40, 36]), 
  'native_country': np.array(['United-States', 'United-States'])
 }

model.predict(sample_x)
array([[0.5541261],
    [0.6209938]], dtype=float32)

Zasoby