MlImage.Internal

מחלקה סופית סטטית ציבורית MlImage.Internal

גישת API מתקדמת עבור MlImage .

ממשקי API אלה שימושיים עבור תשתיות אחרות, למשל, רכישת ספירת התייחסות נוספת עבור MlImage . עם זאת, מפתח אפליקציה צריך להימנע משימוש בממשקי ה-API הבאים.

ממשקי API בפנים מטופלים כאל ממשקי API פנימיים אשר כפופים לשינויים.

שיטות ציבוריות

בָּטֵל
לרכוש ()
רוכש הפניה על MlImage זה.

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

רכישת חלל ציבורי ()

רוכש הפניה על MlImage זה. זה יגדיל את ספירת הפניות ב-1.

שיטה זו שימושית יותר עבור צרכן תמונה לרכוש הפניה כך משאב תמונה לא ייסגר בטעות. בתור יוצר תמונה, מפתח רגיל לא צריך לקרוא לשיטה זו.

ספירת ההתייחסות היא 1 כאשר MlImage נוצר. המפתח יכול לקרוא MlImage.close() כדי לציין שהוא לא צריך את MlImage הזה יותר.

ראה גם