BaseTaskApi

כיתה תקציר ציבורית BaseTaskApi
תת-מחלקות ישירות ידועות
תת-מחלקות עקיפות ידועות

מחלקת בסיס עבור Task API, מספקת לוגיקה משותפת לטעינה/פריקה של libs מקוריים למקבילו ב-C++.

שיטות ציבוריות

ריק מסונכרן
סגור ()
שחרר את הזיכרון שהוקצה מ-C++ ובטל את הרישום של הספרייה מהמחזיק הסטטי.
ארוך
בוליאני

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

סגירת ריק מסונכרן ציבורי ()

שחרר את הזיכרון שהוקצה מ-C++ ובטל את הרישום של הספרייה מהמחזיק הסטטי.

public long getNativeHandle ()

בוליאני ציבורי סגור ()