ImageProcessingOptions.Builder

מחלקה מופשטת סטטית ציבורית ImageProcessingOptions.Builder

Builder עבור ImageProcessingOptions .

בונים ציבוריים

שיטות ציבוריות

אפשרויות עיבוד תמונה
אבסטרקט ImageProcessingOptions.Builder
setOrientation (כיוון ImageProcessingOptions.Orientation )
מגדיר את כיוון התמונה.
אבסטרקט ImageProcessingOptions.Builder
setRoi (Rect roi)
מגדיר את אזור העניין (ROI) של התמונה.

שיטות בירושה

בונים ציבוריים

בונה ציבורי ()

שיטות ציבוריות

בנייה ציבורית של ImageProcessingOptions ()

תקציר ציבורי ImageProcessingOptions.Builder setOrientation (כיוון ImageProcessingOptions.Orientation )

מגדיר את כיוון התמונה. ברירת המחדל היא ImageProcessingOptions.Orientation.TOP_LEFT .

סיבוב יופעל בהתאם כך שיבוצע הסקה על תמונה "זקופה".

פרמטרים
נטייה

תקציר ציבורי ImageProcessingOptions.Builder setRoi (Rect roi)

מגדיר את אזור העניין (ROI) של התמונה. ברירת מחדל לתמונה כולה.

חיתוך לפי אזור עניין זה מוצמד לפעולות העיבוד המקדים.

פרמטרים
רועי