Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Modelowanie bayesowskie ze wspólną dystrybucją

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

JointDistributionSequential to nowo wprowadzona klasa podobna do dystrybucji, która umożliwia użytkownikom szybkie prototypowanie modelu Bayesa. Pozwala łączyć ze sobą wiele dystrybucji i używać funkcji lambda do wprowadzania zależności. Służy do tworzenia małych i średnich modeli Bayesian, w tym wielu powszechnie używanych modeli, takich jak GLM, modele z efektami mieszanymi, modele mieszane i inne. Zapewnia wszystkie niezbędne funkcje dla workflow bayesowskiego: wcześniejsze próbkowanie predykcyjne, może być podłączone do innego większego modelu graficznego bayesowskiego lub sieci neuronowej. W tej Colabie pokażemy kilka przykładów użycia JointDistributionSequential w codziennym przepływie pracy Bayesa

Zależności i wymagania wstępne

# We will be using ArviZ, a multi-backend Bayesian diagnosis and plotting library
pip3 install -q git+git://github.com/arviz-devs/arviz.git


from pprint import pprint
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import pandas as pd
import arviz as az

import tensorflow.compat.v2 as tf
tf.enable_v2_behavior()

import tensorflow_probability as tfp

sns.reset_defaults()
#sns.set_style('whitegrid')
#sns.set_context('talk')
sns.set_context(context='talk',font_scale=0.7)

%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
%matplotlib inline

tfd = tfp.distributions
tfb = tfp.bijectors

dtype = tf.float64

Rób rzeczy szybko!

Zanim zaczniemy, upewnijmy się, że w tej demonstracji używamy procesora graficznego.

W tym celu wybierz „Runtime” -> „Change runtime type” -> „Hardware Accelerator” -> „GPU”.

Poniższy fragment sprawdzi, czy mamy dostęp do GPU.

if tf.test.gpu_device_name() != '/device:GPU:0':
 print('WARNING: GPU device not found.')
else:
 print('SUCCESS: Found GPU: {}'.format(tf.test.gpu_device_name()))
SUCCESS: Found GPU: /device:GPU:0

JointDistribution

Uwagi: Ta klasa dystrybucyjna jest przydatna, gdy masz prosty model. „Prosty” oznacza wykresy przypominające łańcuchy; chociaż to podejście technicznie działa dla każdego PGM ze stopniem co najwyżej 255 dla pojedynczego węzła (ponieważ funkcje Pythona mogą mieć co najwyżej tyle argumentów).

Podstawową ideą jest to, aby użytkownik określił listę callable s, które tworzą instancje tfp.Distribution , po jednej dla każdego wierzchołka w ich PGM . Element callable będzie miał co najwyżej tyle argumentów, ile jego indeks na liście. (Dla wygody użytkownika agumenty będą przekazywane w odwrotnej kolejności tworzenia). Wewnętrznie „przejdziemy po wykresie” po prostu przekazując wartość każdej poprzedniej RV do każdej wywoływanej wartości. Robiąc to, wdrażamy [łańcuchową regułę prawdopodobieństwa] (https://en.wikipedia.org/wiki/Chain rule (prawdopodobieństwo% 29 # More_than_two_random_variables): $ p ({x} _i ^ d) = \ prod_i ^ dp (x_i | x _ {<i}) $.

Pomysł jest dość prosty, nawet jako kod w Pythonie. Oto sedno:

# The chain rule of probability, manifest as Python code.
def log_prob(rvs, xs):
 # xs[:i] is rv[i]'s markov blanket. `[::-1]` just reverses the list.
 return sum(rv(*xs[i-1::-1]).log_prob(xs[i])
       for i, rv in enumerate(rvs))

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji JointDistributionSequential , ale JointDistributionSequential jest to, że przekazujesz listę dystrybucji w celu zainicjowania klasy, jeśli niektóre dystrybucje na liście zależą od danych wyjściowych z innej dystrybucji / zmiennej nadrzędnej, po prostu opakuj ją funkcja lambda. Zobaczmy teraz, jak to działa w akcji!

(Solidna) regresja liniowa

Z PyMC3 doc GLM: Solidna regresja z wykrywaniem wartości odstającychdfhogg = pd.DataFrame(np.array([[1, 201, 592, 61, 9, -0.84],
                 [2, 244, 401, 25, 4, 0.31],
                 [3, 47, 583, 38, 11, 0.64],
                 [4, 287, 402, 15, 7, -0.27],
                 [5, 203, 495, 21, 5, -0.33],
                 [6, 58, 173, 15, 9, 0.67],
                 [7, 210, 479, 27, 4, -0.02],
                 [8, 202, 504, 14, 4, -0.05],
                 [9, 198, 510, 30, 11, -0.84],
                 [10, 158, 416, 16, 7, -0.69],
                 [11, 165, 393, 14, 5, 0.30],
                 [12, 201, 442, 25, 5, -0.46],
                 [13, 157, 317, 52, 5, -0.03],
                 [14, 131, 311, 16, 6, 0.50],
                 [15, 166, 400, 34, 6, 0.73],
                 [16, 160, 337, 31, 5, -0.52],
                 [17, 186, 423, 42, 9, 0.90],
                 [18, 125, 334, 26, 8, 0.40],
                 [19, 218, 533, 16, 6, -0.78],
                 [20, 146, 344, 22, 5, -0.56]]),
          columns=['id','x','y','sigma_y','sigma_x','rho_xy'])


## for convenience zero-base the 'id' and use as index
dfhogg['id'] = dfhogg['id'] - 1
dfhogg.set_index('id', inplace=True)

## standardize (mean center and divide by 1 sd)
dfhoggs = (dfhogg[['x','y']] - dfhogg[['x','y']].mean(0)) / dfhogg[['x','y']].std(0)
dfhoggs['sigma_y'] = dfhogg['sigma_y'] / dfhogg['y'].std(0)
dfhoggs['sigma_x'] = dfhogg['sigma_x'] / dfhogg['x'].std(0)

def plot_hoggs(dfhoggs):
 ## create xlims ylims for plotting
 xlims = (dfhoggs['x'].min() - np.ptp(dfhoggs['x'])/5,
      dfhoggs['x'].max() + np.ptp(dfhoggs['x'])/5)
 ylims = (dfhoggs['y'].min() - np.ptp(dfhoggs['y'])/5,
      dfhoggs['y'].max() + np.ptp(dfhoggs['y'])/5)

 ## scatterplot the standardized data
 g = sns.FacetGrid(dfhoggs, size=8)
 _ = g.map(plt.errorbar, 'x', 'y', 'sigma_y', 'sigma_x', marker="o", ls='')
 _ = g.axes[0][0].set_ylim(ylims)
 _ = g.axes[0][0].set_xlim(xlims)

 plt.subplots_adjust(top=0.92)
 _ = g.fig.suptitle('Scatterplot of Hogg 2010 dataset after standardization', fontsize=16)
 return g, xlims, ylims
 
g = plot_hoggs(dfhoggs)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/numpy/core/fromnumeric.py:2495: FutureWarning: Method .ptp is deprecated and will be removed in a future version. Use numpy.ptp instead.
 return ptp(axis=axis, out=out, **kwargs)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/seaborn/axisgrid.py:230: UserWarning: The `size` paramter has been renamed to `height`; please update your code.
 warnings.warn(msg, UserWarning)

png

X_np = dfhoggs['x'].values
sigma_y_np = dfhoggs['sigma_y'].values
Y_np = dfhoggs['y'].values

Konwencjonalny model OLS

Skonfigurujmy teraz model liniowy, prosty punkt przecięcia z osią + regresję nachylenia:

mdl_ols = tfd.JointDistributionSequential([
  # b0 ~ Normal(0, 1)
  tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
  # b1 ~ Normal(0, 1)
  tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
  # x ~ Normal(b0+b1*X, 1)
  lambda b1, b0: tfd.Normal(
   # Parameter transformation
   loc=b0 + b1*X_np,
   scale=sigma_y_np)
])

Następnie możesz sprawdzić wykres modelu, aby zobaczyć zależność. Zauważ, że x jest zarezerwowane jako nazwa ostatniego węzła i nie możesz być pewien, czy jest to argument lambda w modelu JointDistributionSequential.

mdl_ols.resolve_graph()
(('b0', ()), ('b1', ()), ('x', ('b1', 'b0')))

Pobieranie próbek z modelu jest dość proste:

mdl_ols.sample()
[<tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-0.50225804634794>,
 <tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=0.682740126293564>,
 <tf.Tensor: shape=(20,), dtype=float64, numpy=
 array([-0.33051382, 0.71443618, -1.91085683, 0.89371173, -0.45060957,
    -1.80448758, -0.21357082, 0.07891058, -0.20689721, -0.62690385,
    -0.55225748, -0.11446535, -0.66624497, -0.86913291, -0.93605552,
    -0.83965336, -0.70988597, -0.95813437, 0.15884761, -0.31113434])>]

... co daje listę tf.Tensor. Możesz natychmiast podłączyć go do funkcji log_prob, aby obliczyć log_prob modelu:

prior_predictive_samples = mdl_ols.sample()
mdl_ols.log_prob(prior_predictive_samples)
<tf.Tensor: shape=(20,), dtype=float64, numpy=
array([-4.97502846, -3.98544303, -4.37514505, -3.46933487, -3.80688125,
    -3.42907525, -4.03263074, -3.3646366 , -4.70370938, -4.36178501,
    -3.47823735, -3.94641662, -5.76906319, -4.0944128 , -4.39310708,
    -4.47713894, -4.46307881, -3.98802372, -3.83027747, -4.64777082])>

Hmmm, coś tu jest nie tak: powinniśmy otrzymać skalarny log_prob! W rzeczywistości możemy dalej sprawdzić, czy coś jest nie tak, wywołując .log_prob_parts , który podaje log_prob każdego węzła w modelu graficznym:

mdl_ols.log_prob_parts(prior_predictive_samples)
[<tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-0.9699239562734849>,
 <tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-3.459364167569284>,
 <tf.Tensor: shape=(20,), dtype=float64, numpy=
 array([-0.54574034, 0.4438451 , 0.05414307, 0.95995326, 0.62240687,
     1.00021288, 0.39665739, 1.06465152, -0.27442125, 0.06750311,
     0.95105078, 0.4828715 , -1.33977506, 0.33487533, 0.03618104,
    -0.04785082, -0.03379069, 0.4412644 , 0.59901066, -0.2184827 ])>]

... okazuje się, że ostatni węzeł nie jest sumą_redukującą wzdłuż wymiaru / osi iid! Kiedy obliczamy sumę, pierwsze dwie zmienne są zatem nieprawidłowo nadawane.

Sztuczka polega na tym, aby użyć tfd.Independent od reinterpretacji kształtu partii (tak, aby reszta osi została poprawnie zmniejszona):

mdl_ols_ = tfd.JointDistributionSequential([
  # b0
  tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
  # b1
  tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
  # likelihood
  #  Using Independent to ensure the log_prob is not incorrectly broadcasted
  lambda b1, b0: tfd.Independent(
    tfd.Normal(
      # Parameter transformation
      # b1 shape: (batch_shape), X shape (num_obs): we want result to have
      # shape (batch_shape, num_obs)
      loc=b0 + b1*X_np,
      scale=sigma_y_np),
    reinterpreted_batch_ndims=1
  ),
])

Teraz sprawdźmy ostatni węzeł / rozkład modelu, widać, że kształt zdarzenia jest teraz poprawnie interpretowany. Zauważ, że może to zająć trochę prób i błędów, aby uzyskać poprawną reinterpreted_batch_ndims , ale zawsze możesz łatwo wydrukować dystrybucję lub próbkowany tensor, aby dwukrotnie sprawdzić kształt!

print(mdl_ols_.sample_distributions()[0][-1])
print(mdl_ols.sample_distributions()[0][-1])
tfp.distributions.Independent("JointDistributionSequential_sample_distributions_IndependentJointDistributionSequential_sample_distributions_Normal", batch_shape=[], event_shape=[20], dtype=float64)
tfp.distributions.Normal("JointDistributionSequential_sample_distributions_Normal", batch_shape=[20], event_shape=[], dtype=float64)

prior_predictive_samples = mdl_ols_.sample()
mdl_ols_.log_prob(prior_predictive_samples) # <== Getting a scalar correctly
<tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-2.543425661013286>

Inne API JointDistribution*

mdl_ols_named = tfd.JointDistributionNamed(dict(
  likelihood = lambda b0, b1: tfd.Independent(
    tfd.Normal(
      loc=b0 + b1*X_np,
      scale=sigma_y_np),
    reinterpreted_batch_ndims=1
  ),
  b0     = tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
  b1     = tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
))

mdl_ols_named.log_prob(mdl_ols_named.sample())
<tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-5.99620966071338>
mdl_ols_named.sample() # output is a dictionary
{'b0': <tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=0.26364058399428225>,
 'b1': <tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-0.27209402374432207>,
 'likelihood': <tf.Tensor: shape=(20,), dtype=float64, numpy=
 array([ 0.6482155 , -0.39314108, 0.62744764, -0.24587987, -0.20544617,
     1.01465392, -0.04705611, -0.16618702, 0.36410134, 0.3943299 ,
     0.36455291, -0.27822219, -0.24423928, 0.24599518, 0.82731092,
    -0.21983033, 0.56753169, 0.32830481, -0.15713064, 0.23336351])>}
Root = tfd.JointDistributionCoroutine.Root # Convenient alias.
def model():
 b1 = yield Root(tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.))
 b0 = yield Root(tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.))
 yhat = b0 + b1*X_np
 likelihood = yield tfd.Independent(
    tfd.Normal(loc=yhat, scale=sigma_y_np),
    reinterpreted_batch_ndims=1
  )

mdl_ols_coroutine = tfd.JointDistributionCoroutine(model)
mdl_ols_coroutine.log_prob(mdl_ols_coroutine.sample())
<tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-4.566678123520463>
mdl_ols_coroutine.sample() # output is a tuple
(<tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=0.06811002171170354>,
 <tf.Tensor: shape=(), dtype=float64, numpy=-0.37477064754116807>,
 <tf.Tensor: shape=(20,), dtype=float64, numpy=
 array([-0.91615096, -0.20244718, -0.47840159, -0.26632479, -0.60441105,
    -0.48977789, -0.32422329, -0.44019322, -0.17072643, -0.20666025,
    -0.55932191, -0.40801868, -0.66893181, -0.24134135, -0.50403536,
    -0.51788596, -0.90071876, -0.47382338, -0.34821655, -0.38559724])>)

MLE

Teraz możemy wnioskować! Możesz użyć optymalizatora, aby znaleźć oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa.# bfgs and lbfgs currently requries a function that returns both the value and
# gradient re the input.
import functools

def _make_val_and_grad_fn(value_fn):
 @functools.wraps(value_fn)
 def val_and_grad(x):
  return tfp.math.value_and_gradient(value_fn, x)
 return val_and_grad

# Map a list of tensors (e.g., output from JDSeq.sample([...])) to a single tensor
# modify from tfd.Blockwise
from tensorflow_probability.python.internal import dtype_util
from tensorflow_probability.python.internal import prefer_static as ps
from tensorflow_probability.python.internal import tensorshape_util

class Mapper:
 """Basically, this is a bijector without log-jacobian correction."""
 def __init__(self, list_of_tensors, list_of_bijectors, event_shape):
  self.dtype = dtype_util.common_dtype(
    list_of_tensors, dtype_hint=tf.float32)
  self.list_of_tensors = list_of_tensors
  self.bijectors = list_of_bijectors
  self.event_shape = event_shape

 def flatten_and_concat(self, list_of_tensors):
  def _reshape_map_part(part, event_shape, bijector):
   part = tf.cast(bijector.inverse(part), self.dtype)
   static_rank = tf.get_static_value(ps.rank_from_shape(event_shape))
   if static_rank == 1:
    return part
   new_shape = ps.concat([
     ps.shape(part)[:ps.size(ps.shape(part)) - ps.size(event_shape)], 
     [-1]
   ], axis=-1)
   return tf.reshape(part, ps.cast(new_shape, tf.int32))

  x = tf.nest.map_structure(_reshape_map_part,
               list_of_tensors,
               self.event_shape,
               self.bijectors)
  return tf.concat(tf.nest.flatten(x), axis=-1)

 def split_and_reshape(self, x):
  assertions = []
  message = 'Input must have at least one dimension.'
  if tensorshape_util.rank(x.shape) is not None:
   if tensorshape_util.rank(x.shape) == 0:
    raise ValueError(message)
  else:
   assertions.append(assert_util.assert_rank_at_least(x, 1, message=message))
  with tf.control_dependencies(assertions):
   splits = [
     tf.cast(ps.maximum(1, ps.reduce_prod(s)), tf.int32)
     for s in tf.nest.flatten(self.event_shape)
   ]
   x = tf.nest.pack_sequence_as(
     self.event_shape, tf.split(x, splits, axis=-1))
   def _reshape_map_part(part, part_org, event_shape, bijector):
    part = tf.cast(bijector.forward(part), part_org.dtype)
    static_rank = tf.get_static_value(ps.rank_from_shape(event_shape))
    if static_rank == 1:
     return part
    new_shape = ps.concat([ps.shape(part)[:-1], event_shape], axis=-1)
    return tf.reshape(part, ps.cast(new_shape, tf.int32))

   x = tf.nest.map_structure(_reshape_map_part,
                x, 
                self.list_of_tensors,
                self.event_shape,
                self.bijectors)
  return x
mapper = Mapper(mdl_ols_.sample()[:-1],
        [tfb.Identity(), tfb.Identity()],
        mdl_ols_.event_shape[:-1])

# mapper.split_and_reshape(mapper.flatten_and_concat(mdl_ols_.sample()[:-1]))
@_make_val_and_grad_fn
def neg_log_likelihood(x):
 # Generate a function closure so that we are computing the log_prob
 # conditioned on the observed data. Note also that tfp.optimizer.* takes a 
 # single tensor as input.
 return -mdl_ols_.log_prob(mapper.split_and_reshape(x) + [Y_np])

lbfgs_results = tfp.optimizer.lbfgs_minimize(
  neg_log_likelihood,
  initial_position=tf.zeros(2, dtype=dtype),
  tolerance=1e-20,
  x_tolerance=1e-8
)
b0est, b1est = lbfgs_results.position.numpy()

g, xlims, ylims = plot_hoggs(dfhoggs);
xrange = np.linspace(xlims[0], xlims[1], 100)
g.axes[0][0].plot(xrange, b0est + b1est*xrange, 
         color='r', label='MLE of OLE model')
plt.legend();
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/numpy/core/fromnumeric.py:2495: FutureWarning: Method .ptp is deprecated and will be removed in a future version. Use numpy.ptp instead.
 return ptp(axis=axis, out=out, **kwargs)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/seaborn/axisgrid.py:230: UserWarning: The `size` paramter has been renamed to `height`; please update your code.
 warnings.warn(msg, UserWarning)

png

Model w wersji wsadowej i MCMC

W wnioskowaniu bayesowskim zwykle chcemy pracować z próbkami MCMC, ponieważ gdy próbki są z tyłu, możemy podłączyć je do dowolnej funkcji, aby obliczyć oczekiwania. Jednak API MCMC wymaga od nas pisania modeli, które są przyjazne dla partii, i możemy sprawdzić, czy nasz model w rzeczywistości nie jest „wsadowy”, wywołując sample([...])

mdl_ols_.sample(5) # <== error as some computation could not be broadcasted.

W tym przypadku jest to stosunkowo proste, ponieważ w naszym modelu mamy tylko funkcję liniową, rozszerzenie kształtu powinno załatwić sprawę:

mdl_ols_batch = tfd.JointDistributionSequential([
  # b0
  tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
  # b1
  tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.),
  # likelihood
  #  Using Independent to ensure the log_prob is not incorrectly broadcasted
  lambda b1, b0: tfd.Independent(
    tfd.Normal(
      # Parameter transformation
      loc=b0[..., tf.newaxis] + b1[..., tf.newaxis]*X_np[tf.newaxis, ...],
      scale=sigma_y_np[tf.newaxis, ...]),
    reinterpreted_batch_ndims=1
  ),
])

mdl_ols_batch.resolve_graph()
(('b0', ()), ('b1', ()), ('x', ('b1', 'b0')))

Możemy ponownie pobrać próbkę i ocenić log_prob_parts, aby wykonać pewne sprawdzenia:

b0, b1, y = mdl_ols_batch.sample(4)
mdl_ols_batch.log_prob_parts([b0, b1, y])
[<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-1.25230168, -1.45281432, -1.87110061, -1.07665206])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-1.07019936, -1.59562117, -2.53387765, -1.01557632])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([ 0.45841406, 2.56829635, -4.84973951, -5.59423992])>]

Kilka uwag dodatkowych:

 • Chcemy pracować z wersją wsadową modelu, ponieważ jest ona najszybsza dla wielu łańcuchów MCMC. W przypadkach, gdy nie można przepisać modelu jako wersji wsadowej (np. Modele ODE), można zmapować funkcję tf.map_fn za pomocą tf.map_fn aby osiągnąć ten sam efekt.
 • Teraz mdl_ols_batch.sample() może nie działać, ponieważ mamy wcześniej skaler, ponieważ nie możemy zrobić scaler_tensor[:, None] . Rozwiązaniem jest tutaj rozszerzenie tensora skalera do rangi 1 przez zawijanie tfd.Sample(..., sample_shape=1) .
 • Dobrą praktyką jest zapisywanie modelu jako funkcji, dzięki czemu można znacznie łatwiej zmieniać ustawienia, takie jak hiperparametry.
def gen_ols_batch_model(X, sigma, hyperprior_mean=0, hyperprior_scale=1):
 hyper_mean = tf.cast(hyperprior_mean, dtype)
 hyper_scale = tf.cast(hyperprior_scale, dtype)
 return tfd.JointDistributionSequential([
   # b0
   tfd.Sample(tfd.Normal(loc=hyper_mean, scale=hyper_scale), sample_shape=1),
   # b1
   tfd.Sample(tfd.Normal(loc=hyper_mean, scale=hyper_scale), sample_shape=1),
   # likelihood
   lambda b1, b0: tfd.Independent(
     tfd.Normal(
       # Parameter transformation
       loc=b0 + b1*X,
       scale=sigma),
     reinterpreted_batch_ndims=1
   ),
 ], validate_args=True)

mdl_ols_batch = gen_ols_batch_model(X_np[tf.newaxis, ...],
                  sigma_y_np[tf.newaxis, ...])

_ = mdl_ols_batch.sample()
_ = mdl_ols_batch.sample(4)
_ = mdl_ols_batch.sample([3, 4])
# Small helper function to validate log_prob shape (avoid wrong broadcasting)
def validate_log_prob_part(model, batch_shape=1, observed=-1):
 samples = model.sample(batch_shape)
 logp_part = list(model.log_prob_parts(samples))
 
 # exclude observed node
 logp_part.pop(observed)
 for part in logp_part:
  tf.assert_equal(part.shape, logp_part[-1].shape)

validate_log_prob_part(mdl_ols_batch, 4)


def ols_logp_batch(b0, b1, Y):
 b0_prior = tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.) # b0
 b1_prior = tfd.Normal(loc=tf.cast(0, dtype), scale=1.) # b1
 likelihood = tfd.Normal(loc=b0 + b1*X_np[None, :],
             scale=sigma_y_np) # likelihood
 return tf.reduce_sum(b0_prior.log_prob(b0), axis=-1) +\
     tf.reduce_sum(b1_prior.log_prob(b1), axis=-1) +\
     tf.reduce_sum(likelihood.log_prob(Y), axis=-1)

b0, b1, x = mdl_ols_batch.sample(4)
print(mdl_ols_batch.log_prob([b0, b1, Y_np]).numpy()) 
print(ols_logp_batch(b0, b1, Y_np).numpy())
[-227.37899384 -327.10043743 -570.44162789 -702.79808683]
[-227.37899384 -327.10043743 -570.44162789 -702.79808683]

MCMC przy użyciu samplera No-U-Turn


@tf.function(autograph=False, experimental_compile=True)
def run_chain(init_state, step_size, target_log_prob_fn, unconstraining_bijectors,
       num_steps=500, burnin=50):

 def trace_fn(_, pkr):
  return (
    pkr.inner_results.inner_results.target_log_prob,
    pkr.inner_results.inner_results.leapfrogs_taken,
    pkr.inner_results.inner_results.has_divergence,
    pkr.inner_results.inner_results.energy,
    pkr.inner_results.inner_results.log_accept_ratio
      )
 
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
  inner_kernel=tfp.mcmc.NoUTurnSampler(
   target_log_prob_fn,
   step_size=step_size),
  bijector=unconstraining_bijectors)

 hmc = tfp.mcmc.DualAveragingStepSizeAdaptation(
  inner_kernel=kernel,
  num_adaptation_steps=burnin,
  step_size_setter_fn=lambda pkr, new_step_size: pkr._replace(
    inner_results=pkr.inner_results._replace(step_size=new_step_size)),
  step_size_getter_fn=lambda pkr: pkr.inner_results.step_size,
  log_accept_prob_getter_fn=lambda pkr: pkr.inner_results.log_accept_ratio
 )

 # Sampling from the chain.
 chain_state, sampler_stat = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_steps,
   num_burnin_steps=burnin,
   current_state=init_state,
   kernel=hmc,
   trace_fn=trace_fn)
 return chain_state, sampler_stat
nchain = 10
b0, b1, _ = mdl_ols_batch.sample(nchain)
init_state = [b0, b1]
step_size = [tf.cast(i, dtype=dtype) for i in [.1, .1]]
target_log_prob_fn = lambda *x: mdl_ols_batch.log_prob(x + (Y_np, ))

# bijector to map contrained parameters to real
unconstraining_bijectors = [
  tfb.Identity(),
  tfb.Identity(),
]

samples, sampler_stat = run_chain(
  init_state, step_size, target_log_prob_fn, unconstraining_bijectors)
# using the pymc3 naming convention
sample_stats_name = ['lp', 'tree_size', 'diverging', 'energy', 'mean_tree_accept']
sample_stats = {k:v.numpy().T for k, v in zip(sample_stats_name, sampler_stat)}
sample_stats['tree_size'] = np.diff(sample_stats['tree_size'], axis=1)

var_name = ['b0', 'b1']
posterior = {k:np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0) 
       for k, v in zip(var_name, samples)}

az_trace = az.from_dict(posterior=posterior, sample_stats=sample_stats)
az.plot_trace(az_trace);

png

az.plot_forest(az_trace,
        kind='ridgeplot',
        linewidth=4,
        combined=True,
        ridgeplot_overlap=1.5,
        figsize=(9, 4));

png

k = 5
b0est, b1est = az_trace.posterior['b0'][:, -k:].values, az_trace.posterior['b1'][:, -k:].values

g, xlims, ylims = plot_hoggs(dfhoggs);
xrange = np.linspace(xlims[0], xlims[1], 100)[None, :]
g.axes[0][0].plot(np.tile(xrange, (k, 1)).T,
         (np.reshape(b0est, [-1, 1]) + np.reshape(b1est, [-1, 1])*xrange).T,
         alpha=.25, color='r')
plt.legend([g.axes[0][0].lines[-1]], ['MCMC OLE model']);
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/numpy/core/fromnumeric.py:2495: FutureWarning: Method .ptp is deprecated and will be removed in a future version. Use numpy.ptp instead.
 return ptp(axis=axis, out=out, **kwargs)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/seaborn/axisgrid.py:230: UserWarning: The `size` paramter has been renamed to `height`; please update your code.
 warnings.warn(msg, UserWarning)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:8: MatplotlibDeprecationWarning: cycling among columns of inputs with non-matching shapes is deprecated.
 

png

Metoda Studenta-T

Zwróć uwagę, że od teraz zawsze pracujemy z wersją wsadową modelu

def gen_studentt_model(X, sigma,
            hyper_mean=0, hyper_scale=1, lower=1, upper=100):
 loc = tf.cast(hyper_mean, dtype)
 scale = tf.cast(hyper_scale, dtype)
 low = tf.cast(lower, dtype)
 high = tf.cast(upper, dtype)
 return tfd.JointDistributionSequential([
   # b0 ~ Normal(0, 1)
   tfd.Sample(tfd.Normal(loc, scale), sample_shape=1),
   # b1 ~ Normal(0, 1)
   tfd.Sample(tfd.Normal(loc, scale), sample_shape=1),
   # df ~ Uniform(a, b)
   tfd.Sample(tfd.Uniform(low, high), sample_shape=1),
   # likelihood ~ StudentT(df, f(b0, b1), sigma_y)
   #  Using Independent to ensure the log_prob is not incorrectly broadcasted.
   lambda df, b1, b0: tfd.Independent(
     tfd.StudentT(df=df, loc=b0 + b1*X, scale=sigma)),
 ], validate_args=True)

mdl_studentt = gen_studentt_model(X_np[tf.newaxis, ...],
                 sigma_y_np[tf.newaxis, ...])
mdl_studentt.resolve_graph()
(('b0', ()), ('b1', ()), ('df', ()), ('x', ('df', 'b1', 'b0')))
validate_log_prob_part(mdl_studentt, 4)

Próbka wyprzedzająca (wcześniejsze próbkowanie predykcyjne)

b0, b1, df, x = mdl_studentt.sample(1000)
x.shape
TensorShape([1000, 20])

MLE

# bijector to map contrained parameters to real
a, b = tf.constant(1., dtype), tf.constant(100., dtype),

# Interval transformation
tfp_interval = tfb.Inline(
  inverse_fn=(
    lambda x: tf.math.log(x - a) - tf.math.log(b - x)),
  forward_fn=(
    lambda y: (b - a) * tf.sigmoid(y) + a),
  forward_log_det_jacobian_fn=(
    lambda x: tf.math.log(b - a) - 2 * tf.nn.softplus(-x) - x),
  forward_min_event_ndims=0,
  name="interval")

unconstraining_bijectors = [
  tfb.Identity(),
  tfb.Identity(),
  tfp_interval,
]

mapper = Mapper(mdl_studentt.sample()[:-1],
        unconstraining_bijectors,
        mdl_studentt.event_shape[:-1])
@_make_val_and_grad_fn
def neg_log_likelihood(x):
 # Generate a function closure so that we are computing the log_prob
 # conditioned on the observed data. Note also that tfp.optimizer.* takes a 
 # single tensor as input, so we need to do some slicing here:
 return -tf.squeeze(mdl_studentt.log_prob(
   mapper.split_and_reshape(x) + [Y_np]))

lbfgs_results = tfp.optimizer.lbfgs_minimize(
  neg_log_likelihood,
  initial_position=mapper.flatten_and_concat(mdl_studentt.sample()[:-1]),
  tolerance=1e-20,
  x_tolerance=1e-20
)
b0est, b1est, dfest = lbfgs_results.position.numpy()

g, xlims, ylims = plot_hoggs(dfhoggs);
xrange = np.linspace(xlims[0], xlims[1], 100)
g.axes[0][0].plot(xrange, b0est + b1est*xrange, 
         color='r', label='MLE of StudentT model')
plt.legend();
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/numpy/core/fromnumeric.py:2495: FutureWarning: Method .ptp is deprecated and will be removed in a future version. Use numpy.ptp instead.
 return ptp(axis=axis, out=out, **kwargs)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/seaborn/axisgrid.py:230: UserWarning: The `size` paramter has been renamed to `height`; please update your code.
 warnings.warn(msg, UserWarning)

png

MCMC

nchain = 10
b0, b1, df, _ = mdl_studentt.sample(nchain)
init_state = [b0, b1, df]
step_size = [tf.cast(i, dtype=dtype) for i in [.1, .1, .05]]

target_log_prob_fn = lambda *x: mdl_studentt.log_prob(x + (Y_np, ))

samples, sampler_stat = run_chain(
  init_state, step_size, target_log_prob_fn, unconstraining_bijectors, burnin=100)
# using the pymc3 naming convention
sample_stats_name = ['lp', 'tree_size', 'diverging', 'energy', 'mean_tree_accept']
sample_stats = {k:v.numpy().T for k, v in zip(sample_stats_name, sampler_stat)}
sample_stats['tree_size'] = np.diff(sample_stats['tree_size'], axis=1)

var_name = ['b0', 'b1', 'df']
posterior = {k:np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0) 
       for k, v in zip(var_name, samples)}

az_trace = az.from_dict(posterior=posterior, sample_stats=sample_stats)
az.summary(az_trace)
az.plot_trace(az_trace);

png

az.plot_forest(az_trace,
        kind='ridgeplot',
        linewidth=4,
        combined=True,
        ridgeplot_overlap=1.5,
        figsize=(9, 4));

png

plt.hist(az_trace.sample_stats['tree_size'], np.linspace(.5, 25.5, 26), alpha=.5);

png

k = 5
b0est, b1est = az_trace.posterior['b0'][:, -k:].values, az_trace.posterior['b1'][:, -k:].values

g, xlims, ylims = plot_hoggs(dfhoggs);
xrange = np.linspace(xlims[0], xlims[1], 100)[None, :]
g.axes[0][0].plot(np.tile(xrange, (k, 1)).T,
         (np.reshape(b0est, [-1, 1]) + np.reshape(b1est, [-1, 1])*xrange).T,
         alpha=.25, color='r')
plt.legend([g.axes[0][0].lines[-1]], ['MCMC StudentT model']);
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/numpy/core/fromnumeric.py:2495: FutureWarning: Method .ptp is deprecated and will be removed in a future version. Use numpy.ptp instead.
 return ptp(axis=axis, out=out, **kwargs)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/seaborn/axisgrid.py:230: UserWarning: The `size` paramter has been renamed to `height`; please update your code.
 warnings.warn(msg, UserWarning)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:8: MatplotlibDeprecationWarning: cycling among columns of inputs with non-matching shapes is deprecated.
 

png

Hierarchiczne częściowe pule

Z danych baseballowych PyMC3 dla 18 graczy z Efron i Morris (1975)

data = pd.read_table('https://raw.githubusercontent.com/pymc-devs/pymc3/master/pymc3/examples/data/efron-morris-75-data.tsv',
           sep="\t")
at_bats, hits = data[['At-Bats', 'Hits']].values.T
n = len(at_bats)
def gen_baseball_model(at_bats, rate=1.5, a=0, b=1):
 return tfd.JointDistributionSequential([
  # phi
  tfd.Uniform(low=tf.cast(a, dtype), high=tf.cast(b, dtype)),
  # kappa_log
  tfd.Exponential(rate=tf.cast(rate, dtype)),
  # thetas
  lambda kappa_log, phi: tfd.Sample(
    tfd.Beta(
      concentration1=tf.exp(kappa_log)*phi,
      concentration0=tf.exp(kappa_log)*(1.0-phi)),
    sample_shape=n
  ),
  # likelihood
  lambda thetas: tfd.Independent(
    tfd.Binomial(
      total_count=tf.cast(at_bats, dtype),
      probs=thetas
    )), 
])

mdl_baseball = gen_baseball_model(at_bats)
mdl_baseball.resolve_graph()
(('phi', ()),
 ('kappa_log', ()),
 ('thetas', ('kappa_log', 'phi')),
 ('x', ('thetas',)))

Próbka wyprzedzająca (wcześniejsze próbkowanie predykcyjne)

phi, kappa_log, thetas, y = mdl_baseball.sample(4)
# phi, kappa_log, thetas, y

Ponownie, zauważ, że jeśli nie używasz Independent, skończysz z log_prob, który ma nieprawidłowy batch_shape.

 # check logp
pprint(mdl_baseball.log_prob_parts([phi, kappa_log, thetas, hits]))
print(mdl_baseball.log_prob([phi, kappa_log, thetas, hits]))
[<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([0., 0., 0., 0.])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([ 0.1721297 , -0.95946498, -0.72591188, 0.23993813])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([59.35192283, 7.0650634 , 0.83744911, 74.14370935])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-3279.75191016, -931.10438484, -512.59197688, -1131.08043597])>]
tf.Tensor([-3220.22785762 -924.99878641 -512.48043966 -1056.69678849], shape=(4,), dtype=float64)

MLE

Dość niesamowitą cechą tfp.optimizer jest to, że możesz równolegle zoptymalizować dla k batch punktu początkowego i określić kwarg stopping_condition : możesz ustawić go na tfp.optimizer.converged_all aby zobaczyć, czy wszystkie znajdą to samo minimum, czy tfp.optimizer.converged_any aby tfp.optimizer.converged_any znaleźć lokalne rozwiązanie.

unconstraining_bijectors = [
  tfb.Sigmoid(),
  tfb.Exp(),
  tfb.Sigmoid(),
]

phi, kappa_log, thetas, y = mdl_baseball.sample(10)

mapper = Mapper([phi, kappa_log, thetas],
        unconstraining_bijectors,
        mdl_baseball.event_shape[:-1])
@_make_val_and_grad_fn
def neg_log_likelihood(x):
 return -mdl_baseball.log_prob(mapper.split_and_reshape(x) + [hits])

start = mapper.flatten_and_concat([phi, kappa_log, thetas])

lbfgs_results = tfp.optimizer.lbfgs_minimize(
  neg_log_likelihood,
  num_correction_pairs=10,
  initial_position=start,
  # lbfgs actually can work in batch as well
  stopping_condition=tfp.optimizer.converged_any,
  tolerance=1e-50,
  x_tolerance=1e-50,
  parallel_iterations=10,
  max_iterations=200
)
lbfgs_results.converged.numpy(), lbfgs_results.failed.numpy()
(array([False, False, False, False, False, False, False, False, False,
    False]),
 array([ True, True, True, True, True, True, True, True, True,
     True]))
result = lbfgs_results.position[lbfgs_results.converged & ~lbfgs_results.failed]
result
<tf.Tensor: shape=(0, 20), dtype=float64, numpy=array([], shape=(0, 20), dtype=float64)>

LBFGS nie osiągnął zbieżności.

if result.shape[0] > 0:
 phi_est, kappa_est, theta_est = mapper.split_and_reshape(result)
 phi_est, kappa_est, theta_est

MCMC

target_log_prob_fn = lambda *x: mdl_baseball.log_prob(x + (hits, ))

nchain = 4
phi, kappa_log, thetas, _ = mdl_baseball.sample(nchain)
init_state = [phi, kappa_log, thetas]
step_size=[tf.cast(i, dtype=dtype) for i in [.1, .1, .1]]

samples, sampler_stat = run_chain(
  init_state, step_size, target_log_prob_fn, unconstraining_bijectors,
  burnin=200)
# using the pymc3 naming convention
sample_stats_name = ['lp', 'tree_size', 'diverging', 'energy', 'mean_tree_accept']
sample_stats = {k:v.numpy().T for k, v in zip(sample_stats_name, sampler_stat)}
sample_stats['tree_size'] = np.diff(sample_stats['tree_size'], axis=1)

var_name = ['phi', 'kappa_log', 'thetas']
posterior = {k:np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0) 
       for k, v in zip(var_name, samples)}

az_trace = az.from_dict(posterior=posterior, sample_stats=sample_stats)
az.plot_trace(az_trace, compact=True);

png

az.plot_forest(az_trace,
        var_names=['thetas'],
        kind='ridgeplot',
        linewidth=4,
        combined=True,
        ridgeplot_overlap=1.5,
        figsize=(9, 8));

png

Model z efektem mieszanym (radon)

Ostatni model w dokumencie PyMC3: A Primer on Bayesian Methods for Multilevel Modeling

Niektóre zmiany w poprzednich (mniejsza skala itp.)


srrs2 = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/pymc-devs/pymc3/master/pymc3/examples/data/srrs2.dat')

srrs2.columns = srrs2.columns.map(str.strip)
srrs_mn = srrs2[srrs2.state=='MN'].copy()
srrs_mn['fips'] = srrs_mn.stfips*1000 + srrs_mn.cntyfips

cty = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/pymc-devs/pymc3/master/pymc3/examples/data/cty.dat')
cty_mn = cty[cty.st=='MN'].copy()
cty_mn[ 'fips'] = 1000*cty_mn.stfips + cty_mn.ctfips

srrs_mn = srrs_mn.merge(cty_mn[['fips', 'Uppm']], on='fips')
srrs_mn = srrs_mn.drop_duplicates(subset='idnum')
u = np.log(srrs_mn.Uppm)

n = len(srrs_mn)

srrs_mn.county = srrs_mn.county.map(str.strip)
mn_counties = srrs_mn.county.unique()
counties = len(mn_counties)
county_lookup = dict(zip(mn_counties, range(len(mn_counties))))

county = srrs_mn['county_code'] = srrs_mn.county.replace(county_lookup).values
radon = srrs_mn.activity
srrs_mn['log_radon'] = log_radon = np.log(radon + 0.1).values
floor_measure = srrs_mn.floor.values.astype('float')

# Create new variable for mean of floor across counties
xbar = srrs_mn.groupby('county')['floor'].mean().rename(county_lookup).values

W przypadku modeli ze złożoną transformacją wdrożenie jej w stylu funkcjonalnym znacznie ułatwiłoby pisanie i testowanie. Ponadto znacznie ułatwia programowe generowanie funkcji log_prob, która warunkowała (mini-wsad) wprowadzonych danych:

def affine(u_val, x_county, county, floor, gamma, eps, b):
 """Linear equation of the coefficients and the covariates, with broadcasting."""
 return (tf.transpose((gamma[..., 0]

           + gamma[..., 1]*u_val[:, None]
           + gamma[..., 2]*x_county[:, None]))
     + tf.gather(eps, county, axis=-1)
     + b*floor)


def gen_radon_model(u_val, x_county, county, floor,
          mu0=tf.zeros([], dtype, name='mu0')):
 """Creates a joint distribution representing our generative process."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   # sigma_a
   tfd.HalfCauchy(loc=mu0, scale=5.),
   # eps
   lambda sigma_a: tfd.Sample(
     tfd.Normal(loc=mu0, scale=sigma_a), sample_shape=counties),
   # gamma
   tfd.Sample(tfd.Normal(loc=mu0, scale=100.), sample_shape=3),
   # b
   tfd.Sample(tfd.Normal(loc=mu0, scale=100.), sample_shape=1),
   # sigma_y
   tfd.Sample(tfd.HalfCauchy(loc=mu0, scale=5.), sample_shape=1),
   # likelihood
   lambda sigma_y, b, gamma, eps: tfd.Independent(
     tfd.Normal(
       loc=affine(u_val, x_county, county, floor, gamma, eps, b),
       scale=sigma_y
     ),
     reinterpreted_batch_ndims=1
   ),
 ])

contextual_effect2 = gen_radon_model(
  u.values, xbar[county], county, floor_measure)

@tf.function(autograph=False)
def unnormalized_posterior_log_prob(sigma_a, gamma, eps, b, sigma_y):
 """Computes `joint_log_prob` pinned at `log_radon`."""
 return contextual_effect2.log_prob(
   [sigma_a, gamma, eps, b, sigma_y, log_radon])

assert [4] == unnormalized_posterior_log_prob(
  *contextual_effect2.sample(4)[:-1]).shape
samples = contextual_effect2.sample(4)
pprint([s.shape for s in samples])
[TensorShape([4]),
 TensorShape([4, 85]),
 TensorShape([4, 3]),
 TensorShape([4, 1]),
 TensorShape([4, 1]),
 TensorShape([4, 919])]

contextual_effect2.log_prob_parts(list(samples)[:-1] + [log_radon])
[<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-3.95681828, -2.45693443, -2.53310078, -4.7717536 ])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-340.65975204, -217.11139018, -246.50498667, -369.79687704])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-20.49822449, -20.38052557, -18.63843525, -17.83096972])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-5.94765605, -5.91460848, -6.66169402, -5.53894593])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-2.10293999, -4.34186631, -2.10744955, -3.016717 ])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=
 array([-29022322.1413861 ,  -114422.36893361, -8708500.81752865,
      -35061.92497235])>]

Wnioskowanie o wariacji

Jedną z bardzo potężnych funkcji JointDistribution* jest to, że możesz łatwo wygenerować przybliżenie dla VI. Na przykład, aby wykonać ADVI średniego pola, po prostu przyjrzyj się wykresowi i zastąp wszystkie nieobserwowane rozkłady rozkładem normalnym.

Meanfield ADVI

Możesz również użyć funkcji eksperymentalnej w tensorflow_probability / python / experimental / vi, aby zbudować przybliżenie wariacyjne, które jest zasadniczo tą samą logiką używaną poniżej (tj. Używając JointDistribution do budowania aproksymacji), ale z wynikiem aproksymacji w oryginalnej przestrzeni zamiast nieograniczona przestrzeń.

from tensorflow_probability.python.mcmc.transformed_kernel import (
  make_transform_fn, make_transformed_log_prob)
# Wrap logp so that all parameters are in the Real domain
# copied and edited from tensorflow_probability/python/mcmc/transformed_kernel.py
unconstraining_bijectors = [
  tfb.Exp(),
  tfb.Identity(),
  tfb.Identity(),
  tfb.Identity(),
  tfb.Exp()
]

unnormalized_log_prob = lambda *x: contextual_effect2.log_prob(x + (log_radon,))

contextual_effect_posterior = make_transformed_log_prob(
  unnormalized_log_prob,
  unconstraining_bijectors,
  direction='forward',
  # TODO(b/72831017): Disable caching until gradient linkage
  # generally works.
  enable_bijector_caching=False)
# debug
if True:
 # Check the two versions of log_prob - they should be different given the Jacobian
 rv_samples = contextual_effect2.sample(4)

 _inverse_transform = make_transform_fn(unconstraining_bijectors, 'inverse')
 _forward_transform = make_transform_fn(unconstraining_bijectors, 'forward')

 pprint([
   unnormalized_log_prob(*rv_samples[:-1]),
   contextual_effect_posterior(*_inverse_transform(rv_samples[:-1])),
   unnormalized_log_prob(
     *_forward_transform(
       tf.zeros_like(a, dtype=dtype) for a in rv_samples[:-1])
   ),
   contextual_effect_posterior(
     *[tf.zeros_like(a, dtype=dtype) for a in rv_samples[:-1]]
   ),
 ])
[<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-1.73354969e+04, -5.51622488e+04, -2.77754609e+08, -1.09065161e+07])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-1.73331358e+04, -5.51582029e+04, -2.77754602e+08, -1.09065134e+07])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-1992.10420767, -1992.10420767, -1992.10420767, -1992.10420767])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-1992.10420767, -1992.10420767, -1992.10420767, -1992.10420767])>]

# Build meanfield ADVI for a jointdistribution
# Inspect the input jointdistribution and replace the list of distribution with
# a list of Normal distribution, each with the same shape.
def build_meanfield_advi(jd_list, observed_node=-1):
 """
 The inputted jointdistribution needs to be a batch version
 """
 # Sample to get a list of Tensors
 list_of_values = jd_list.sample(1) # <== sample([]) might not work
 
 # Remove the observed node
 list_of_values.pop(observed_node)
 
 # Iterate the list of Tensor to a build a list of Normal distribution (i.e.,
 # the Variational posterior)
 distlist = []
 for i, value in enumerate(list_of_values):
  dtype = value.dtype
  rv_shape = value[0].shape
  loc = tf.Variable(
    tf.random.normal(rv_shape, dtype=dtype),
    name='meanfield_%s_mu' % i,
    dtype=dtype)
  scale = tfp.util.TransformedVariable(
    tf.fill(rv_shape, value=tf.constant(0.02, dtype)),
    tfb.Softplus(),
    name='meanfield_%s_scale' % i,
  )

  approx_node = tfd.Normal(loc=loc, scale=scale)
  if loc.shape == ():
   distlist.append(approx_node)
  else:
   distlist.append(
     # TODO: make the reinterpreted_batch_ndims more flexible (for 
     # minibatch etc)
     tfd.Independent(approx_node, reinterpreted_batch_ndims=1)
   )

 # pass list to JointDistribution to initiate the meanfield advi
 meanfield_advi = tfd.JointDistributionSequential(distlist)
 return meanfield_advi
advi = build_meanfield_advi(contextual_effect2, observed_node=-1)

# Check the logp and logq
advi_samples = advi.sample(4)
pprint([
 advi.log_prob(advi_samples),
 contextual_effect_posterior(*advi_samples)
 ])
[<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([231.26836839, 229.40755095, 227.10287879, 224.05914594])>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float64, numpy=array([-10615.93542431, -11743.21420129, -10376.26732337, -11338.00600103])>]

opt = tf.optimizers.Adam(learning_rate=.1)

@tf.function(experimental_compile=True)
def run_approximation():
 loss_ = tfp.vi.fit_surrogate_posterior(
    contextual_effect_posterior,
    surrogate_posterior=advi,
    optimizer=opt,
    sample_size=10,
    num_steps=300)
 return loss_

loss_ = run_approximation()
plt.plot(loss_);
plt.xlabel('iter');
plt.ylabel('loss');

png

graph_info = contextual_effect2.resolve_graph()
approx_param = dict()
free_param = advi.trainable_variables
for i, (rvname, param) in enumerate(graph_info[:-1]):
 approx_param[rvname] = {"mu": free_param[i*2].numpy(),
             "sd": free_param[i*2+1].numpy()}
approx_param.keys()
dict_keys(['sigma_a', 'eps', 'gamma', 'b', 'sigma_y'])
approx_param['gamma']
{'mu': array([1.28145814, 0.70365287, 1.02689857]),
 'sd': array([-3.6604972 , -2.68153218, -2.04176524])}
a_means = (approx_param['gamma']['mu'][0] 

     + approx_param['gamma']['mu'][1]*u.values
     + approx_param['gamma']['mu'][2]*xbar[county]
     + approx_param['eps']['mu'][county])
_, index = np.unique(county, return_index=True)
plt.scatter(u.values[index], a_means[index], color='g')

xvals = np.linspace(-1, 0.8)
plt.plot(xvals, 
     approx_param['gamma']['mu'][0]+approx_param['gamma']['mu'][1]*xvals, 
     'k--')
plt.xlim(-1, 0.8)

plt.xlabel('County-level uranium');
plt.ylabel('Intercept estimate');

png

y_est = (approx_param['gamma']['mu'][0] 

    + approx_param['gamma']['mu'][1]*u.values
    + approx_param['gamma']['mu'][2]*xbar[county]
    + approx_param['eps']['mu'][county]
    + approx_param['b']['mu']*floor_measure)

_, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(12, 4))
ax.plot(county, log_radon, 'o', alpha=.25, label='observed')
ax.plot(county, y_est, '-o', lw=2, alpha=.5, label='y_hat')
ax.set_xlim(-1, county.max()+1)
plt.legend(loc='lower right')
ax.set_xlabel('County #')
ax.set_ylabel('log(Uranium) level');

png

FullRank ADVI

W przypadku ADVI pełnej rangi chcemy przybliżyć tylne za pomocą wielowymiarowego Gaussa.

USE_FULLRANK = True
*prior_tensors, _ = contextual_effect2.sample()

mapper = Mapper(prior_tensors,
        [tfb.Identity() for _ in prior_tensors],
        contextual_effect2.event_shape[:-1])
rv_shape = ps.shape(mapper.flatten_and_concat(mapper.list_of_tensors))
init_val = tf.random.normal(rv_shape, dtype=dtype)
loc = tf.Variable(init_val, name='loc', dtype=dtype)

if USE_FULLRANK:
 # cov_param = tfp.util.TransformedVariable(
 #   10. * tf.eye(rv_shape[0], dtype=dtype),
 #   tfb.FillScaleTriL(),
 #   name='cov_param'
 #   )
 FillScaleTriL = tfb.FillScaleTriL(
    diag_bijector=tfb.Chain([
     tfb.Shift(tf.cast(.01, dtype)),
     tfb.Softplus(),
     tfb.Shift(tf.cast(np.log(np.expm1(1.)), dtype))]),
    diag_shift=None)
 cov_param = tfp.util.TransformedVariable(
   .02 * tf.eye(rv_shape[0], dtype=dtype), 
   FillScaleTriL,
   name='cov_param')
 advi_approx = tfd.MultivariateNormalTriL(
   loc=loc, scale_tril=cov_param)
else:
 # An alternative way to build meanfield ADVI.
 cov_param = tfp.util.TransformedVariable(
   .02 * tf.ones(rv_shape, dtype=dtype),
   tfb.Softplus(),
   name='cov_param'
   )
 advi_approx = tfd.MultivariateNormalDiag(
   loc=loc, scale_diag=cov_param)

contextual_effect_posterior2 = lambda x: contextual_effect_posterior(
  *mapper.split_and_reshape(x)
)

# Check the logp and logq
advi_samples = advi_approx.sample(7)
pprint([
 advi_approx.log_prob(advi_samples),
 contextual_effect_posterior2(advi_samples)
 ])
[<tf.Tensor: shape=(7,), dtype=float64, numpy=
array([238.81841799, 217.71022639, 234.57207103, 230.0643819 ,
    243.73140943, 226.80149702, 232.85184209])>,
 <tf.Tensor: shape=(7,), dtype=float64, numpy=
array([-3638.93663169, -3664.25879314, -3577.69371677, -3696.25705312,
    -3689.12130489, -3777.53698383, -3659.4982734 ])>]

learning_rate = tf.optimizers.schedules.ExponentialDecay(
  initial_learning_rate=1e-2,
  decay_steps=10,
  decay_rate=0.99,
  staircase=True)

opt = tf.optimizers.Adam(learning_rate=learning_rate)

@tf.function(experimental_compile=True)
def run_approximation():
 loss_ = tfp.vi.fit_surrogate_posterior(
    contextual_effect_posterior2,
    surrogate_posterior=advi_approx,
    optimizer=opt,
    sample_size=10,
    num_steps=1000)
 return loss_

loss_ = run_approximation()
plt.plot(loss_);
plt.xlabel('iter');
plt.ylabel('loss');

png

# debug
if True:
 _, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5))
 ax[0].plot(mapper.flatten_and_concat(advi.mean()), advi_approx.mean(), 'o', alpha=.5)
 ax[1].plot(mapper.flatten_and_concat(advi.stddev()), advi_approx.stddev(), 'o', alpha=.5)
 ax[0].set_xlabel('MeanField')
 ax[0].set_ylabel('FullRank')

png

graph_info = contextual_effect2.resolve_graph()
approx_param = dict()

free_param_mean = mapper.split_and_reshape(advi_approx.mean())
free_param_std = mapper.split_and_reshape(advi_approx.stddev())
for i, (rvname, param) in enumerate(graph_info[:-1]):
 approx_param[rvname] = {"mu": free_param_mean[i].numpy(),
             "cov_info": free_param_std[i].numpy()}
a_means = (approx_param['gamma']['mu'][0] 

     + approx_param['gamma']['mu'][1]*u.values
     + approx_param['gamma']['mu'][2]*xbar[county]
     + approx_param['eps']['mu'][county])
_, index = np.unique(county, return_index=True)
plt.scatter(u.values[index], a_means[index], color='g')

xvals = np.linspace(-1, 0.8)
plt.plot(xvals, 
     approx_param['gamma']['mu'][0]+approx_param['gamma']['mu'][1]*xvals, 
     'k--')
plt.xlim(-1, 0.8)

plt.xlabel('County-level uranium');
plt.ylabel('Intercept estimate');

png

y_est = (approx_param['gamma']['mu'][0] 

     + approx_param['gamma']['mu'][1]*u.values
     + approx_param['gamma']['mu'][2]*xbar[county]
     + approx_param['eps']['mu'][county]
     + approx_param['b']['mu']*floor_measure)

_, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(12, 4))
ax.plot(county, log_radon, 'o', alpha=.25, label='observed')
ax.plot(county, y_est, '-o', lw=2, alpha=.5, label='y_hat')
ax.set_xlim(-1, county.max()+1)
plt.legend(loc='lower right')
ax.set_xlabel('County #')
ax.set_ylabel('log(Uranium) level');

png

Model mieszanki Beta-Bernoulliego

Model mieszany, w którym wielu recenzentów oznacza niektóre elementy nieznanymi (prawdziwymi) ukrytymi etykietami.

dtype = tf.float32
n = 50000  # number of examples reviewed
p_bad_ = 0.1 # fraction of bad events
m = 5    # number of reviewers for each example
rcl_ = .35 + np.random.rand(m)/10
prc_ = .65 + np.random.rand(m)/10

# PARAMETER TRANSFORMATION
tpr = rcl_
fpr = p_bad_*tpr*(1./prc_-1.)/(1.-p_bad_)
tnr = 1 - fpr

# broadcast to m reviewer.
batch_prob = np.asarray([tpr, fpr]).T
mixture = tfd.Mixture(
  tfd.Categorical(
    probs=[p_bad_, 1-p_bad_]),
  [
    tfd.Independent(tfd.Bernoulli(probs=tpr), 1),
    tfd.Independent(tfd.Bernoulli(probs=fpr), 1),
  ])
# Generate reviewer response
X_tf = mixture.sample([n])

# run once to always use the same array as input
# so we can compare the estimation from different
# inference method.
X_np = X_tf.numpy()
# batched Mixture model
mdl_mixture = tfd.JointDistributionSequential([
  tfd.Sample(tfd.Beta(5., 2.), m),
  tfd.Sample(tfd.Beta(2., 2.), m),
  tfd.Sample(tfd.Beta(1., 10), 1),
  lambda p_bad, rcl, prc: tfd.Sample(
    tfd.Mixture(
      tfd.Categorical(
        probs=tf.concat([p_bad, 1.-p_bad], -1)),
      [
       tfd.Independent(tfd.Bernoulli(
         probs=rcl), 1),
       tfd.Independent(tfd.Bernoulli(
         probs=p_bad*rcl*(1./prc-1.)/(1.-p_bad)), 1)
       ]
   ), (n, )), 
  ])

mdl_mixture.resolve_graph()
(('prc', ()), ('rcl', ()), ('p_bad', ()), ('x', ('p_bad', 'rcl', 'prc')))
prc, rcl, p_bad, x = mdl_mixture.sample(4)
x.shape
TensorShape([4, 50000, 5])
mdl_mixture.log_prob_parts([prc, rcl, p_bad, X_np[np.newaxis, ...]])
[<tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=array([1.4828572, 2.957961 , 2.9355168, 2.6116824], dtype=float32)>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=array([-0.14646745, 1.3308513 , 1.1205603 , 0.5441705 ], dtype=float32)>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=array([1.3733709, 1.8020535, 2.1865845, 1.5701319], dtype=float32)>,
 <tf.Tensor: shape=(4,), dtype=float32, numpy=array([-54326.664, -52683.93 , -64407.67 , -55007.895], dtype=float32)>]

Wnioskowanie (NUTS)

nchain = 10
prc, rcl, p_bad, _ = mdl_mixture.sample(nchain)
initial_chain_state = [prc, rcl, p_bad]

# Since MCMC operates over unconstrained space, we need to transform the
# samples so they live in real-space.
unconstraining_bijectors = [
  tfb.Sigmoid(),    # Maps R to [0, 1].
  tfb.Sigmoid(),    # Maps R to [0, 1].
  tfb.Sigmoid(),    # Maps R to [0, 1].
]
step_size = [tf.cast(i, dtype=dtype) for i in [1e-3, 1e-3, 1e-3]]

X_expanded = X_np[np.newaxis, ...]
target_log_prob_fn = lambda *x: mdl_mixture.log_prob(x + (X_expanded, ))

samples, sampler_stat = run_chain(
  initial_chain_state, step_size, target_log_prob_fn, 
  unconstraining_bijectors, burnin=100)
# using the pymc3 naming convention
sample_stats_name = ['lp', 'tree_size', 'diverging', 'energy', 'mean_tree_accept']
sample_stats = {k:v.numpy().T for k, v in zip(sample_stats_name, sampler_stat)}
sample_stats['tree_size'] = np.diff(sample_stats['tree_size'], axis=1)

var_name = ['Precision', 'Recall', 'Badness Rate']
posterior = {k:np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0) 
       for k, v in zip(var_name, samples)}

az_trace = az.from_dict(posterior=posterior, sample_stats=sample_stats)
axes = az.plot_trace(az_trace, compact=True);

png