Klasyfikacja MNIST

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten samouczek buduje kwantową sieć neuronową (QNN) do klasyfikowania uproszczonej wersji MNIST, podobnej do podejścia zastosowanego w Farhi i in . Wydajność kwantowej sieci neuronowej w tym klasycznym problemie danych jest porównywana z klasyczną siecią neuronową.

Ustawiać

pip install tensorflow==2.7.0

Zainstaluj TensorFlow Quantum:

pip install tensorflow-quantum
# Update package resources to account for version changes.
import importlib, pkg_resources
importlib.reload(pkg_resources)
<module 'pkg_resources' from '/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py'>

Teraz zaimportuj TensorFlow i zależności modułu:

import tensorflow as tf
import tensorflow_quantum as tfq

import cirq
import sympy
import numpy as np
import seaborn as sns
import collections

# visualization tools
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
from cirq.contrib.svg import SVGCircuit
2022-02-04 12:29:39.759643: E tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_driver.cc:271] failed call to cuInit: CUDA_ERROR_NO_DEVICE: no CUDA-capable device is detected

1. Załaduj dane

W tym samouczku zbudujesz klasyfikator binarny, aby rozróżniać cyfry 3 i 6, podążając za Farhi i in. W tej sekcji omówiono obsługę danych, która:

 • Ładuje surowe dane z Keras.
 • Filtruje zbiór danych tylko do 3s i 6s.
 • Zmniejsza obrazy, aby pasowały do ​​​​komputera kwantowego.
 • Usuwa wszelkie sprzeczne przykłady.
 • Konwertuje obrazy binarne na obwody Cirq.
 • Konwertuje obwody Cirq na obwody TensorFlow Quantum.

1.1 Załaduj surowe dane

Załaduj zestaw danych MNIST dystrybuowany z Keras.

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()

# Rescale the images from [0,255] to the [0.0,1.0] range.
x_train, x_test = x_train[..., np.newaxis]/255.0, x_test[..., np.newaxis]/255.0

print("Number of original training examples:", len(x_train))
print("Number of original test examples:", len(x_test))
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
11501568/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
Number of original training examples: 60000
Number of original test examples: 10000

Przefiltruj zbiór danych, aby zachować tylko 3 i 6, usuń inne klasy. Jednocześnie przekonwertuj etykietę y na wartość logiczną: True dla 3 i False dla 6.

def filter_36(x, y):
  keep = (y == 3) | (y == 6)
  x, y = x[keep], y[keep]
  y = y == 3
  return x,y
x_train, y_train = filter_36(x_train, y_train)
x_test, y_test = filter_36(x_test, y_test)

print("Number of filtered training examples:", len(x_train))
print("Number of filtered test examples:", len(x_test))
Number of filtered training examples: 12049
Number of filtered test examples: 1968

Pokaż pierwszy przykład:

print(y_train[0])

plt.imshow(x_train[0, :, :, 0])
plt.colorbar()
True
<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x7fac6ad4bd90>

png

1.2 Zmniejszanie obrazów

Rozmiar obrazu 28x28 jest o wiele za duży dla obecnych komputerów kwantowych. Zmień rozmiar obrazu do 4x4:

x_train_small = tf.image.resize(x_train, (4,4)).numpy()
x_test_small = tf.image.resize(x_test, (4,4)).numpy()

Ponownie wyświetl pierwszy przykład treningu — po zmianie rozmiaru:

print(y_train[0])

plt.imshow(x_train_small[0,:,:,0], vmin=0, vmax=1)
plt.colorbar()
True
<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x7fabf807fe10>

png

1.3 Usuń sprzeczne przykłady

Z sekcji 3.3 Nauka rozróżniania cyfr Farhi i in. , przefiltruj zbiór danych, aby usunąć obrazy, które są oznaczone jako należące do obu klas.

Nie jest to standardowa procedura uczenia maszynowego, ale jest uwzględniona w dalszej części artykułu.

def remove_contradicting(xs, ys):
  mapping = collections.defaultdict(set)
  orig_x = {}
  # Determine the set of labels for each unique image:
  for x,y in zip(xs,ys):
    orig_x[tuple(x.flatten())] = x
    mapping[tuple(x.flatten())].add(y)

  new_x = []
  new_y = []
  for flatten_x in mapping:
   x = orig_x[flatten_x]
   labels = mapping[flatten_x]
   if len(labels) == 1:
     new_x.append(x)
     new_y.append(next(iter(labels)))
   else:
     # Throw out images that match more than one label.
     pass

  num_uniq_3 = sum(1 for value in mapping.values() if len(value) == 1 and True in value)
  num_uniq_6 = sum(1 for value in mapping.values() if len(value) == 1 and False in value)
  num_uniq_both = sum(1 for value in mapping.values() if len(value) == 2)

  print("Number of unique images:", len(mapping.values()))
  print("Number of unique 3s: ", num_uniq_3)
  print("Number of unique 6s: ", num_uniq_6)
  print("Number of unique contradicting labels (both 3 and 6): ", num_uniq_both)
  print()
  print("Initial number of images: ", len(xs))
  print("Remaining non-contradicting unique images: ", len(new_x))

  return np.array(new_x), np.array(new_y)

Wynikowe zliczenia nie są ściśle zgodne z raportowanymi wartościami, ale dokładna procedura nie jest określona.

W tym miejscu warto również zauważyć, że zastosowanie filtrowania sprzecznych przykładów w tym miejscu nie zapobiega całkowicie odebraniu przez model sprzecznych przykładów uczących: w następnym kroku dane zostaną zbinaryzowane, co spowoduje więcej kolizji.

x_train_nocon, y_train_nocon = remove_contradicting(x_train_small, y_train)
Number of unique images: 10387
Number of unique 3s: 4912
Number of unique 6s: 5426
Number of unique contradicting labels (both 3 and 6): 49

Initial number of images: 12049
Remaining non-contradicting unique images: 10338

1.4 Zakoduj dane jako obwody kwantowe

Aby przetwarzać obrazy za pomocą komputera kwantowego, Farhi et al. zaproponował reprezentowanie każdego piksela kubitem, ze stanem zależnym od wartości piksela. Pierwszym krokiem jest konwersja na kodowanie binarne.

THRESHOLD = 0.5

x_train_bin = np.array(x_train_nocon > THRESHOLD, dtype=np.float32)
x_test_bin = np.array(x_test_small > THRESHOLD, dtype=np.float32)

Gdybyś w tym momencie usunęła sprzeczne obrazy, zostałoby ci tylko 193, prawdopodobnie za mało do efektywnego treningu.

_ = remove_contradicting(x_train_bin, y_train_nocon)
Number of unique images: 193
Number of unique 3s: 80
Number of unique 6s: 69
Number of unique contradicting labels (both 3 and 6): 44

Initial number of images: 10338
Remaining non-contradicting unique images: 149

Kubity na indeksach pikseli o wartościach przekraczających próg są obracane przez bramkę \(X\) .

def convert_to_circuit(image):
  """Encode truncated classical image into quantum datapoint."""
  values = np.ndarray.flatten(image)
  qubits = cirq.GridQubit.rect(4, 4)
  circuit = cirq.Circuit()
  for i, value in enumerate(values):
    if value:
      circuit.append(cirq.X(qubits[i]))
  return circuit


x_train_circ = [convert_to_circuit(x) for x in x_train_bin]
x_test_circ = [convert_to_circuit(x) for x in x_test_bin]

Oto obwód utworzony dla pierwszego przykładu (schematy obwodów nie pokazują kubitów z bramkami zerowymi):

SVGCircuit(x_train_circ[0])
findfont: Font family ['Arial'] not found. Falling back to DejaVu Sans.

SVG

Porównaj ten obwód ze wskaźnikami, w których wartość obrazu przekracza próg:

bin_img = x_train_bin[0,:,:,0]
indices = np.array(np.where(bin_img)).T
indices
array([[2, 2],
    [3, 1]])

Konwertuj te obwody Cirq na tensory dla tfq :

x_train_tfcirc = tfq.convert_to_tensor(x_train_circ)
x_test_tfcirc = tfq.convert_to_tensor(x_test_circ)

2. Kwantowa sieć neuronowa

Istnieje niewiele wskazówek dotyczących struktury obwodów kwantowych, które klasyfikują obrazy. Ponieważ klasyfikacja opiera się na oczekiwaniu kubitu odczytu, Farhi i in. proponuję użycie dwóch bramek kubitowych, przy czym kubit odczytu zawsze działa. Jest to pod pewnymi względami podobne do uruchomienia małej jednostki RNN przez piksele.

2.1 Zbuduj obwód modelu

Poniższy przykład pokazuje to warstwowe podejście. Każda warstwa używa n wystąpień tej samej bramki, przy czym każdy z kubitów danych działa na kubit do odczytu.

Zacznij od prostej klasy, która doda warstwę tych bramek do obwodu:

class CircuitLayerBuilder():
  def __init__(self, data_qubits, readout):
    self.data_qubits = data_qubits
    self.readout = readout

  def add_layer(self, circuit, gate, prefix):
    for i, qubit in enumerate(self.data_qubits):
      symbol = sympy.Symbol(prefix + '-' + str(i))
      circuit.append(gate(qubit, self.readout)**symbol)

Zbuduj przykładową warstwę obwodów, aby zobaczyć, jak to wygląda:

demo_builder = CircuitLayerBuilder(data_qubits = cirq.GridQubit.rect(4,1),
                  readout=cirq.GridQubit(-1,-1))

circuit = cirq.Circuit()
demo_builder.add_layer(circuit, gate = cirq.XX, prefix='xx')
SVGCircuit(circuit)

SVG

Teraz zbuduj model dwuwarstwowy, dopasowując rozmiar obwodu danych i uwzględnij operacje przygotowania i odczytu.

def create_quantum_model():
  """Create a QNN model circuit and readout operation to go along with it."""
  data_qubits = cirq.GridQubit.rect(4, 4) # a 4x4 grid.
  readout = cirq.GridQubit(-1, -1)     # a single qubit at [-1,-1]
  circuit = cirq.Circuit()

  # Prepare the readout qubit.
  circuit.append(cirq.X(readout))
  circuit.append(cirq.H(readout))

  builder = CircuitLayerBuilder(
    data_qubits = data_qubits,
    readout=readout)

  # Then add layers (experiment by adding more).
  builder.add_layer(circuit, cirq.XX, "xx1")
  builder.add_layer(circuit, cirq.ZZ, "zz1")

  # Finally, prepare the readout qubit.
  circuit.append(cirq.H(readout))

  return circuit, cirq.Z(readout)
model_circuit, model_readout = create_quantum_model()

2.2 Owiń obwód modelu w model tfq-keras

Zbuduj model Kerasa ze składników kwantowych. Model ten jest zasilany „danymi kwantowymi” z x_train_circ , który koduje dane klasyczne. Wykorzystuje warstwę Parametryzowanego Obwodu Kwantowego , tfq.layers.PQC , do trenowania obwodu modelu na danych kwantowych.

Aby sklasyfikować te obrazy, Farhi i in. zaproponował przyjęcie oczekiwania odczytu kubitu w sparametryzowanym obwodzie. Oczekiwanie zwraca wartość od 1 do -1.

# Build the Keras model.
model = tf.keras.Sequential([
  # The input is the data-circuit, encoded as a tf.string
  tf.keras.layers.Input(shape=(), dtype=tf.string),
  # The PQC layer returns the expected value of the readout gate, range [-1,1].
  tfq.layers.PQC(model_circuit, model_readout),
])

Następnie opisz modelowi procedurę uczenia, używając metody compile .

Ponieważ oczekiwany odczyt mieści się w zakresie [-1,1] , optymalizacja utraty zawiasu jest dość naturalnym dopasowaniem.

Aby wykorzystać tutaj utratę zawiasu, musisz dokonać dwóch małych korekt. Najpierw przekonwertuj etykiety, y_train_nocon , z wartości logicznej na [-1,1] , zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi utraty zawiasu.

y_train_hinge = 2.0*y_train_nocon-1.0
y_test_hinge = 2.0*y_test-1.0

Po drugie, użyj niestandardowej metryki hinge_accuracy , która poprawnie obsługuje [-1, 1] jako argument etykiet y_true . tf.losses.BinaryAccuracy(threshold=0.0) oczekuje, że y_true będzie wartością logiczną, więc nie można jej używać z utratą zawiasów).

def hinge_accuracy(y_true, y_pred):
  y_true = tf.squeeze(y_true) > 0.0
  y_pred = tf.squeeze(y_pred) > 0.0
  result = tf.cast(y_true == y_pred, tf.float32)

  return tf.reduce_mean(result)
model.compile(
  loss=tf.keras.losses.Hinge(),
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
  metrics=[hinge_accuracy])
print(model.summary())
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 pqc (PQC)          (None, 1)         32    
                                 
=================================================================
Total params: 32
Trainable params: 32
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None

Trenuj model kwantowy

Teraz wytrenuj model — zajmuje to około 45 minut. Jeśli nie chcesz czekać tak długo, użyj małego podzbioru danych (ustaw NUM_EXAMPLES=500 poniżej). Nie wpływa to tak naprawdę na postęp modelu podczas uczenia (ma on tylko 32 parametry i nie potrzebuje dużo danych, aby je ograniczyć). Użycie mniejszej liczby przykładów po prostu kończy trening wcześniej (5 minut), ale trwa wystarczająco długo, aby pokazać, że robi postępy w dziennikach walidacji.

EPOCHS = 3
BATCH_SIZE = 32

NUM_EXAMPLES = len(x_train_tfcirc)
x_train_tfcirc_sub = x_train_tfcirc[:NUM_EXAMPLES]
y_train_hinge_sub = y_train_hinge[:NUM_EXAMPLES]

Uczenie tego modelu do zbieżności powinno osiągnąć dokładność >85% na zbiorze testowym.

qnn_history = model.fit(
   x_train_tfcirc_sub, y_train_hinge_sub,
   batch_size=32,
   epochs=EPOCHS,
   verbose=1,
   validation_data=(x_test_tfcirc, y_test_hinge))

qnn_results = model.evaluate(x_test_tfcirc, y_test)
Epoch 1/3
324/324 [==============================] - 68s 207ms/step - loss: 0.6745 - hinge_accuracy: 0.7719 - val_loss: 0.3959 - val_hinge_accuracy: 0.8004
Epoch 2/3
324/324 [==============================] - 68s 209ms/step - loss: 0.3964 - hinge_accuracy: 0.8291 - val_loss: 0.3498 - val_hinge_accuracy: 0.8997
Epoch 3/3
324/324 [==============================] - 66s 204ms/step - loss: 0.3599 - hinge_accuracy: 0.8854 - val_loss: 0.3395 - val_hinge_accuracy: 0.9042
62/62 [==============================] - 3s 41ms/step - loss: 0.3395 - hinge_accuracy: 0.9042

3. Klasyczna sieć neuronowa

Podczas gdy kwantowa sieć neuronowa działa w tym uproszczonym problemie MNIST, podstawowa klasyczna sieć neuronowa może z łatwością przewyższyć QNN w tym zadaniu. Po jednej epoce klasyczna sieć neuronowa może osiągnąć dokładność >98% na zbiorze podtrzymującym.

W poniższym przykładzie klasyczna sieć neuronowa jest używana do zadania klasyfikacji 3-6 przy użyciu całego obrazu 28x28 zamiast podpróbkowania obrazu. To łatwo zbiega się z prawie 100% dokładnością zestawu testowego.

def create_classical_model():
  # A simple model based off LeNet from https://keras.io/examples/mnist_cnn/
  model = tf.keras.Sequential()
  model.add(tf.keras.layers.Conv2D(32, [3, 3], activation='relu', input_shape=(28,28,1)))
  model.add(tf.keras.layers.Conv2D(64, [3, 3], activation='relu'))
  model.add(tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
  model.add(tf.keras.layers.Dropout(0.25))
  model.add(tf.keras.layers.Flatten())
  model.add(tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'))
  model.add(tf.keras.layers.Dropout(0.5))
  model.add(tf.keras.layers.Dense(1))
  return model


model = create_classical_model()
model.compile(loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
       metrics=['accuracy'])

model.summary()
Model: "sequential_1"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 conv2d (Conv2D)       (None, 26, 26, 32)    320    
                                 
 conv2d_1 (Conv2D)      (None, 24, 24, 64)    18496   
                                 
 max_pooling2d (MaxPooling2D (None, 12, 12, 64)    0     
 )                                
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 12, 12, 64)    0     
                                 
 flatten (Flatten)      (None, 9216)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 128)        1179776  
                                 
 dropout_1 (Dropout)     (None, 128)        0     
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 1)         129    
                                 
=================================================================
Total params: 1,198,721
Trainable params: 1,198,721
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
model.fit(x_train,
     y_train,
     batch_size=128,
     epochs=1,
     verbose=1,
     validation_data=(x_test, y_test))

cnn_results = model.evaluate(x_test, y_test)
95/95 [==============================] - 3s 31ms/step - loss: 0.0400 - accuracy: 0.9842 - val_loss: 0.0057 - val_accuracy: 0.9970
62/62 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 0.0057 - accuracy: 0.9970

Powyższy model ma prawie 1,2 mln parametrów. Aby uzyskać bardziej rzetelne porównanie, wypróbuj model 37-parametrowy na podpróbkach obrazów:

def create_fair_classical_model():
  # A simple model based off LeNet from https://keras.io/examples/mnist_cnn/
  model = tf.keras.Sequential()
  model.add(tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(4,4,1)))
  model.add(tf.keras.layers.Dense(2, activation='relu'))
  model.add(tf.keras.layers.Dense(1))
  return model


model = create_fair_classical_model()
model.compile(loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
       metrics=['accuracy'])

model.summary()
Model: "sequential_2"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 flatten_1 (Flatten)     (None, 16)        0     
                                 
 dense_2 (Dense)       (None, 2)         34    
                                 
 dense_3 (Dense)       (None, 1)         3     
                                 
=================================================================
Total params: 37
Trainable params: 37
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
model.fit(x_train_bin,
     y_train_nocon,
     batch_size=128,
     epochs=20,
     verbose=2,
     validation_data=(x_test_bin, y_test))

fair_nn_results = model.evaluate(x_test_bin, y_test)
Epoch 1/20
81/81 - 1s - loss: 0.6678 - accuracy: 0.6546 - val_loss: 0.6326 - val_accuracy: 0.7358 - 503ms/epoch - 6ms/step
Epoch 2/20
81/81 - 0s - loss: 0.6186 - accuracy: 0.7654 - val_loss: 0.5787 - val_accuracy: 0.7515 - 98ms/epoch - 1ms/step
Epoch 3/20
81/81 - 0s - loss: 0.5629 - accuracy: 0.7861 - val_loss: 0.5247 - val_accuracy: 0.7764 - 104ms/epoch - 1ms/step
Epoch 4/20
81/81 - 0s - loss: 0.5150 - accuracy: 0.8301 - val_loss: 0.4825 - val_accuracy: 0.8196 - 103ms/epoch - 1ms/step
Epoch 5/20
81/81 - 0s - loss: 0.4762 - accuracy: 0.8493 - val_loss: 0.4490 - val_accuracy: 0.8293 - 97ms/epoch - 1ms/step
Epoch 6/20
81/81 - 0s - loss: 0.4438 - accuracy: 0.8527 - val_loss: 0.4216 - val_accuracy: 0.8298 - 99ms/epoch - 1ms/step
Epoch 7/20
81/81 - 0s - loss: 0.4169 - accuracy: 0.8555 - val_loss: 0.3986 - val_accuracy: 0.8313 - 98ms/epoch - 1ms/step
Epoch 8/20
81/81 - 0s - loss: 0.3951 - accuracy: 0.8595 - val_loss: 0.3794 - val_accuracy: 0.8313 - 105ms/epoch - 1ms/step
Epoch 9/20
81/81 - 0s - loss: 0.3773 - accuracy: 0.8596 - val_loss: 0.3635 - val_accuracy: 0.8328 - 98ms/epoch - 1ms/step
Epoch 10/20
81/81 - 0s - loss: 0.3620 - accuracy: 0.8611 - val_loss: 0.3499 - val_accuracy: 0.8333 - 97ms/epoch - 1ms/step
Epoch 11/20
81/81 - 0s - loss: 0.3488 - accuracy: 0.8714 - val_loss: 0.3382 - val_accuracy: 0.8720 - 98ms/epoch - 1ms/step
Epoch 12/20
81/81 - 0s - loss: 0.3372 - accuracy: 0.8831 - val_loss: 0.3279 - val_accuracy: 0.8720 - 95ms/epoch - 1ms/step
Epoch 13/20
81/81 - 0s - loss: 0.3271 - accuracy: 0.8831 - val_loss: 0.3187 - val_accuracy: 0.8725 - 97ms/epoch - 1ms/step
Epoch 14/20
81/81 - 0s - loss: 0.3181 - accuracy: 0.8832 - val_loss: 0.3107 - val_accuracy: 0.8725 - 96ms/epoch - 1ms/step
Epoch 15/20
81/81 - 0s - loss: 0.3101 - accuracy: 0.8833 - val_loss: 0.3035 - val_accuracy: 0.8725 - 96ms/epoch - 1ms/step
Epoch 16/20
81/81 - 0s - loss: 0.3030 - accuracy: 0.8833 - val_loss: 0.2972 - val_accuracy: 0.8725 - 105ms/epoch - 1ms/step
Epoch 17/20
81/81 - 0s - loss: 0.2966 - accuracy: 0.8833 - val_loss: 0.2913 - val_accuracy: 0.8725 - 104ms/epoch - 1ms/step
Epoch 18/20
81/81 - 0s - loss: 0.2908 - accuracy: 0.8928 - val_loss: 0.2861 - val_accuracy: 0.8725 - 104ms/epoch - 1ms/step
Epoch 19/20
81/81 - 0s - loss: 0.2856 - accuracy: 0.8955 - val_loss: 0.2816 - val_accuracy: 0.8725 - 99ms/epoch - 1ms/step
Epoch 20/20
81/81 - 0s - loss: 0.2809 - accuracy: 0.8952 - val_loss: 0.2773 - val_accuracy: 0.8725 - 101ms/epoch - 1ms/step
62/62 [==============================] - 0s 895us/step - loss: 0.2773 - accuracy: 0.8725

4. Porównanie

Wejście o wyższej rozdzielczości i mocniejszy model ułatwiają ten problem dla CNN. Podczas gdy klasyczny model o podobnej mocy (~32 parametry) trenuje z podobną dokładnością w ułamku czasu. Tak czy inaczej, klasyczna sieć neuronowa z łatwością przewyższa kwantową sieć neuronową. W przypadku danych klasycznych trudno jest pokonać klasyczną sieć neuronową.

qnn_accuracy = qnn_results[1]
cnn_accuracy = cnn_results[1]
fair_nn_accuracy = fair_nn_results[1]

sns.barplot(["Quantum", "Classical, full", "Classical, fair"],
      [qnn_accuracy, cnn_accuracy, fair_nn_accuracy])
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/seaborn/_decorators.py:43: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 FutureWarning
<AxesSubplot:>

png