Wiki Dyskusja Komentarze Przewidywanie toksyczności

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik

W tym przykładzie rozważamy zadanie przewidzenia, czy komentarz do dyskusji opublikowany na stronie dyskusji Wiki zawiera toksyczną treść (tj. zawiera treści, które są „niegrzeczne, lekceważące lub nieuzasadnione”). Używamy publicznego zestawu danych wydany przez Conversation AI projektu, który zawiera ponad 100k komentarze z angielskiej Wikipedii, które są adnotacjami przez tłum robotników (patrz papier do metodologii znakowania).

Jednym z wyzwań związanych z tym zbiorem danych jest to, że bardzo niewielka część komentarzy dotyczy drażliwych tematów, takich jak seksualność czy religia. W związku z tym uczenie modelu sieci neuronowej na tym zbiorze danych prowadzi do zróżnicowanej wydajności w przypadku mniejszych, wrażliwych tematów. Może to oznaczać, że nieszkodliwe wypowiedzi na te tematy mogą być błędnie oznaczane jako „toksyczne” przy wyższych wskaźnikach, powodując niesprawiedliwą cenzurę mowy

Poprzez nałożenie ograniczeń w czasie treningu, możemy trenować model bardziej sprawiedliwego, który wykonuje bardziej równomiernie w poprzek różnych grup tematycznych.

Wykorzystamy bibliotekę TFCO do optymalizacji pod kątem naszego celu uczciwości podczas szkolenia.

Instalacja

Najpierw zainstalujmy i zaimportujmy odpowiednie biblioteki. Pamiętaj, że może być konieczne ponowne uruchomienie colab po uruchomieniu pierwszej komórki z powodu nieaktualnych pakietów w środowisku wykonawczym. Po wykonaniu tej czynności nie powinno być dalszych problemów z importem.

pip instaluje

Zwróć uwagę, że w zależności od tego, kiedy uruchomisz poniższą komórkę, możesz wkrótce otrzymać ostrzeżenie o domyślnej wersji TensorFlow w Colab przechodzącej na TensorFlow 2.X. Możesz bezpiecznie zignorować to ostrzeżenie, ponieważ ten notebook został zaprojektowany tak, aby był zgodny z TensorFlow 1.X i 2.X.

Importuj moduły

Chociaż funkcja TFCO jest zgodna z wykonywaniem przyspieszonym i grafowym, w tym notatniku założono, że przyspieszone wykonywanie jest domyślnie włączone. Aby upewnić się, że nic się nie zepsuje, w komórce poniżej zostanie włączone szybkie wykonywanie.

Włącz gorliwe wykonanie i wersje do druku

Eager execution enabled by default.
TensorFlow 2.3.2
TFMA 0.26.0
FI 0.27.0.dev

Hiperparametry

Najpierw ustawiamy hiperparametry potrzebne do wstępnego przetwarzania danych i uczenia modelu.

hparams = {
  "batch_size": 128,
  "cnn_filter_sizes": [128, 128, 128],
  "cnn_kernel_sizes": [5, 5, 5],
  "cnn_pooling_sizes": [5, 5, 40],
  "constraint_learning_rate": 0.01,
  "embedding_dim": 100,
  "embedding_trainable": False,
  "learning_rate": 0.005,
  "max_num_words": 10000,
  "max_sequence_length": 250
}

Ładowanie i wstępne przetwarzanie zbioru danych

Następnie pobieramy zestaw danych i wstępnie go przetwarzamy. Zestawy szkoleniowe, testowe i walidacyjne są dostarczane jako oddzielne pliki CSV.

toxicity_data_url = ("https://raw.githubusercontent.com/conversationai/"
           "unintended-ml-bias-analysis/master/data/")

data_train = pd.read_csv(toxicity_data_url + "wiki_train.csv")
data_test = pd.read_csv(toxicity_data_url + "wiki_test.csv")
data_vali = pd.read_csv(toxicity_data_url + "wiki_dev.csv")

data_train.head()

comment kolumna zawiera komentarze dyskusja i is_toxic kolumna wskazuje, czy komentarz jest odnotowany jako toksyczny.

W dalszej części:

 1. Oddziel etykiety
 2. Tokenizuj komentarze tekstowe
 3. Identyfikuj komentarze, które zawierają drażliwe hasła tematyczne

Najpierw oddzielamy etykiety od zestawów pociągów, testów i walidacji. Wszystkie etykiety są binarne (0 lub 1).

labels_train = data_train["is_toxic"].values.reshape(-1, 1) * 1.0
labels_test = data_test["is_toxic"].values.reshape(-1, 1) * 1.0
labels_vali = data_vali["is_toxic"].values.reshape(-1, 1) * 1.0

Następnie, tokenize uwagi tekstowe za pomocą Tokenizer dostarczone przez Keras . Używamy samych komentarzy zestawu szkoleniowego do budowania słownika tokenów i używamy ich do konwersji wszystkich komentarzy na (wypełnioną) sekwencję tokenów o tej samej długości.

tokenizer = text.Tokenizer(num_words=hparams["max_num_words"])
tokenizer.fit_on_texts(data_train["comment"])

def prep_text(texts, tokenizer, max_sequence_length):
  # Turns text into into padded sequences.
  text_sequences = tokenizer.texts_to_sequences(texts)
  return sequence.pad_sequences(text_sequences, maxlen=max_sequence_length)

text_train = prep_text(data_train["comment"], tokenizer, hparams["max_sequence_length"])
text_test = prep_text(data_test["comment"], tokenizer, hparams["max_sequence_length"])
text_vali = prep_text(data_vali["comment"], tokenizer, hparams["max_sequence_length"])

Na koniec identyfikujemy komentarze dotyczące pewnych wrażliwych grup tematycznych. Uważamy podzbiór względem tożsamości dostarczonych z zestawu danych i grupy je na cztery szerokie grupy Wątek: seksualności, tożsamości płci, religii i rasy.

terms = {
  'sexuality': ['gay', 'lesbian', 'bisexual', 'homosexual', 'straight', 'heterosexual'], 
  'gender identity': ['trans', 'transgender', 'cis', 'nonbinary'],
  'religion': ['christian', 'muslim', 'jewish', 'buddhist', 'catholic', 'protestant', 'sikh', 'taoist'],
  'race': ['african', 'african american', 'black', 'white', 'european', 'hispanic', 'latino', 'latina', 
       'latinx', 'mexican', 'canadian', 'american', 'asian', 'indian', 'middle eastern', 'chinese', 
       'japanese']}

group_names = list(terms.keys())
num_groups = len(group_names)

Następnie tworzymy oddzielne macierze członkostwa w grupach dla zestawów pociągów, testów i walidacji, gdzie wiersze odpowiadają komentarzom, kolumny czterem wrażliwym grupom, a każdy wpis jest wartością logiczną wskazującą, czy komentarz zawiera termin z grupy tematycznej.

def get_groups(text):
  # Returns a boolean NumPy array of shape (n, k), where n is the number of comments, 
  # and k is the number of groups. Each entry (i, j) indicates if the i-th comment 
  # contains a term from the j-th group.
  groups = np.zeros((text.shape[0], num_groups))
  for ii in range(num_groups):
    groups[:, ii] = text.str.contains('|'.join(terms[group_names[ii]]), case=False)
  return groups

groups_train = get_groups(data_train["comment"])
groups_test = get_groups(data_test["comment"])
groups_vali = get_groups(data_vali["comment"])

Jak pokazano poniżej, wszystkie cztery grupy tematyczne stanowią tylko niewielką część ogólnego zbioru danych i mają różne proporcje toksycznych komentarzy.

print("Overall label proportion = %.1f%%" % (labels_train.mean() * 100))

group_stats = []
for ii in range(num_groups):
  group_proportion = groups_train[:, ii].mean()
  group_pos_proportion = labels_train[groups_train[:, ii] == 1].mean()
  group_stats.append([group_names[ii],
            "%.2f%%" % (group_proportion * 100), 
            "%.1f%%" % (group_pos_proportion * 100)])
group_stats = pd.DataFrame(group_stats, 
              columns=["Topic group", "Group proportion", "Label proportion"])
group_stats
Overall label proportion = 9.7%

Widzimy, że tylko 1,3% zbioru danych zawiera komentarze związane z seksualnością. Wśród nich 37% komentarzy zostało oznaczonych jako toksyczne. Pamiętaj, że jest to znacznie więcej niż ogólny odsetek komentarzy oznaczonych jako toksyczne. Może to być spowodowane tym, że kilka komentarzy, które używały tych określeń tożsamościowych, robiło to w pejoratywnych kontekstach. Jak wspomniano powyżej, może to spowodować, że nasz model nieproporcjonalnie błędnie zaklasyfikuje komentarze jako toksyczne, jeśli zawierają te terminy. Ponieważ jest to problemem, będziemy upewnij się, aby spojrzeć na fałszywie dodatnich, gdy ocenimy wydajność modelu.

Zbuduj model prognozowania toksyczności CNN

Po przygotowaniu zestawu danych, możemy teraz zbudować Keras model do przewidywania toksyczności. Model, którego używamy, to splotowa sieć neuronowa (CNN) o tej samej architekturze, którą wykorzystuje projekt Conversation AI do analizy debiasingu. Dostosowujemy kod dostarczony przez nich do opracowania modelu warstw.

Model wykorzystuje warstwę osadzania do konwersji tokenów tekstowych na wektory o stałej długości. Ta warstwa konwertuje wejściową sekwencję tekstu na sekwencję wektorów i przekazuje je przez kilka warstw operacji splotu i łączenia, po których następuje końcowa, w pełni połączona warstwa.

Korzystamy ze wstępnie przeszkolonych embedingów wektorów słów GloVe, które pobieramy poniżej. Może to potrwać kilka minut.

zip_file_url = "http://nlp.stanford.edu/data/glove.6B.zip"
zip_file = urllib.request.urlopen(zip_file_url)
archive = zipfile.ZipFile(io.BytesIO(zip_file.read()))

Używamy pobrane zanurzeń rękawica stworzyć utrwalania w której wiersze zawierają zanurzeń na słowo tokenów w Tokenizer słownictwa „s.

embeddings_index = {}
glove_file = "glove.6B.100d.txt"

with archive.open(glove_file) as f:
  for line in f:
    values = line.split()
    word = values[0].decode("utf-8") 
    coefs = np.asarray(values[1:], dtype="float32")
    embeddings_index[word] = coefs

embedding_matrix = np.zeros((len(tokenizer.word_index) + 1, hparams["embedding_dim"]))
num_words_in_embedding = 0
for word, i in tokenizer.word_index.items():
  embedding_vector = embeddings_index.get(word)
  if embedding_vector is not None:
    num_words_in_embedding += 1
    embedding_matrix[i] = embedding_vector

Teraz jesteśmy gotowi, aby określić Keras warstw. Piszemy funkcję tworzącą nowy model, którą będziemy wywoływać za każdym razem, gdy będziemy chcieli trenować nowy model.

def create_model():
  model = keras.Sequential()

  # Embedding layer.
  embedding_layer = layers.Embedding(
    embedding_matrix.shape[0],
    embedding_matrix.shape[1],
    weights=[embedding_matrix],
    input_length=hparams["max_sequence_length"],
    trainable=hparams['embedding_trainable'])
  model.add(embedding_layer)

  # Convolution layers.
  for filter_size, kernel_size, pool_size in zip(
    hparams['cnn_filter_sizes'], hparams['cnn_kernel_sizes'],
    hparams['cnn_pooling_sizes']):

    conv_layer = layers.Conv1D(
      filter_size, kernel_size, activation='relu', padding='same')
    model.add(conv_layer)

    pooled_layer = layers.MaxPooling1D(pool_size, padding='same')
    model.add(pooled_layer)

  # Add a flatten layer, a fully-connected layer and an output layer.
  model.add(layers.Flatten())
  model.add(layers.Dense(128, activation='relu'))
  model.add(layers.Dense(1))

  return model

Definiujemy również metodę ustawiania losowych nasion. Ma to na celu zapewnienie powtarzalnych wyników.

def set_seeds():
 np.random.seed(121212)
 tf.compat.v1.set_random_seed(212121)

Wskaźniki uczciwości

Piszemy również funkcje do wykreślania wskaźników uczciwości.

def create_examples(labels, predictions, groups, group_names):
 # Returns tf.examples with given labels, predictions, and group information. 
 examples = []
 sigmoid = lambda x: 1/(1 + np.exp(-x)) 
 for ii in range(labels.shape[0]):
  example = tf.train.Example()
  example.features.feature['toxicity'].float_list.value.append(
    labels[ii])
  example.features.feature['prediction'].float_list.value.append(
    sigmoid(predictions[ii])) # predictions need to be in [0, 1].
  for jj in range(groups.shape[1]):
   example.features.feature[group_names[jj]].bytes_list.value.append(
     b'Yes' if groups[ii, jj] else b'No')
  examples.append(example)
 return examples
def evaluate_results(labels, predictions, groups, group_names):
 # Evaluates fairness indicators for given labels, predictions and group
 # membership info.
 examples = create_examples(labels, predictions, groups, group_names)

 # Create feature map for labels, predictions and each group.
 feature_map = {
   'prediction': tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32),
   'toxicity': tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32),
 }
 for group in group_names:
  feature_map[group] = tf.io.FixedLenFeature([], tf.string)

 # Serialize the examples.
 serialized_examples = [e.SerializeToString() for e in examples]

 BASE_DIR = tempfile.gettempdir()
 OUTPUT_DIR = os.path.join(BASE_DIR, 'output')

 with beam.Pipeline() as pipeline:
  model_agnostic_config = agnostic_predict.ModelAgnosticConfig(
       label_keys=['toxicity'],
       prediction_keys=['prediction'],
       feature_spec=feature_map)

  slices = [tfma.slicer.SingleSliceSpec()]
  for group in group_names:
   slices.append(
     tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=[group]))

  extractors = [
      model_agnostic_extractor.ModelAgnosticExtractor(
        model_agnostic_config=model_agnostic_config),
      tfma.extractors.slice_key_extractor.SliceKeyExtractor(slices)
    ]

  metrics_callbacks = [
   tfma.post_export_metrics.fairness_indicators(
     thresholds=[0.5],
     target_prediction_keys=['prediction'],
     labels_key='toxicity'),
   tfma.post_export_metrics.example_count()]

  # Create a model agnostic aggregator.
  eval_shared_model = tfma.types.EvalSharedModel(
    add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
    construct_fn=model_agnostic_evaluate_graph.make_construct_fn(
      add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
      config=model_agnostic_config))

  # Run Model Agnostic Eval.
  _ = (
    pipeline
    | beam.Create(serialized_examples)
    | 'ExtractEvaluateAndWriteResults' >>
     tfma.ExtractEvaluateAndWriteResults(
       eval_shared_model=eval_shared_model,
       output_path=OUTPUT_DIR,
       extractors=extractors,
       compute_confidence_intervals=True
     )
  )

 fairness_ind_result = tfma.load_eval_result(output_path=OUTPUT_DIR)

 # Also evaluate accuracy of the model.
 accuracy = np.mean(labels == (predictions > 0.0))

 return fairness_ind_result, accuracy
def plot_fairness_indicators(eval_result, title):
 fairness_ind_result, accuracy = eval_result
 display(HTML("<center><h2>" + title + 
        " (Accuracy = %.2f%%)" % (accuracy * 100) + "</h2></center>"))
 widget_view.render_fairness_indicator(fairness_ind_result)
def plot_multi_fairness_indicators(multi_eval_results):

 multi_results = {}
 multi_accuracy = {}
 for title, (fairness_ind_result, accuracy) in multi_eval_results.items():
  multi_results[title] = fairness_ind_result
  multi_accuracy[title] = accuracy

 title_str = "<center><h2>"
 for title in multi_eval_results.keys():
   title_str+=title + " (Accuracy = %.2f%%)" % (multi_accuracy[title] * 100) + "; "
 title_str=title_str[:-2]
 title_str+="</h2></center>"
 # fairness_ind_result, accuracy = eval_result
 display(HTML(title_str))
 widget_view.render_fairness_indicator(multi_eval_results=multi_results)

Trenuj model niezwiązany

Dla pierwszego modelu szkolimy, optymalizujemy prosty cross-entropii straty bez żadnych ograniczeń ..

# Set random seed for reproducible results.
set_seeds()
# Optimizer and loss.
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=hparams["learning_rate"])
loss = lambda y_true, y_pred: tf.keras.losses.binary_crossentropy(
  y_true, y_pred, from_logits=True)

# Create, compile and fit model.
model_unconstrained = create_model()
model_unconstrained.compile(optimizer=optimizer, loss=loss)

model_unconstrained.fit(
  x=text_train, y=labels_train, batch_size=hparams["batch_size"], epochs=2)
Epoch 1/2
748/748 [==============================] - 51s 69ms/step - loss: 0.1590
Epoch 2/2
748/748 [==============================] - 48s 65ms/step - loss: 0.1217
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f55603a1d30>

Po wytrenowaniu modelu nieograniczonego wykreślamy różne metryki oceny modelu w zestawie testowym.

scores_unconstrained_test = model_unconstrained.predict(text_test)
eval_result_unconstrained = evaluate_results(
  labels_test, scores_unconstrained_test, groups_test, group_names)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:tensorflow:ExampleCount post export metric: could not find any of the standard keys in predictions_dict (keys were: dict_keys(['prediction']))
INFO:tensorflow:ExampleCount post export metric: could not find any of the standard keys in predictions_dict (keys were: dict_keys(['prediction']))
INFO:tensorflow:Using the first key from predictions_dict: prediction
INFO:tensorflow:Using the first key from predictions_dict: prediction
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:113: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:113: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Jak wyjaśniono powyżej, koncentrujemy się na odsetku wyników fałszywie pozytywnych. W swojej aktualnej wersji (0.1.2), Fairness Indicators domyślnie wybiera współczynnik fałszywie ujemnych wyników. Po uruchomieniu poniższej linii idź dalej i odznacz false_negative_rate i wybierz false_positive_rate, aby spojrzeć na metrykę, która nas interesuje.

plot_fairness_indicators(eval_result_unconstrained, "Unconstrained")

Podczas gdy ogólny wskaźnik wyników fałszywie pozytywnych wynosi mniej niż 2%, wskaźnik fałszywie pozytywnych komentarzy dotyczących seksualności jest znacznie wyższy. Dzieje się tak, ponieważ grupa seksualna jest bardzo mała i ma nieproporcjonalnie wyższy odsetek komentarzy oznaczonych jako toksyczne. Dlatego uczenie modelu bez ograniczeń powoduje, że model wierzy, że terminy związane z seksualnością są silnym wskaźnikiem toksyczności.

Trenuj z ograniczeniami dotyczącymi fałszywych wyników dodatnich

Aby uniknąć dużych różnic w współczynnikach wyników fałszywie pozytywnych w różnych grupach, następnie trenujemy model, ograniczając współczynniki fałszywie pozytywnych dla każdej grupy do pożądanego limitu. W tym przypadku będziemy optymalizować poziom błędu w modelu przedmiotu do jednej grupie fałszywie dodatnich stóp jest mniejsza lub równa 2%.

Szkolenie w zakresie minipartii z ograniczeniami na grupę może być trudne dla tego zestawu danych, jednak ponieważ grupy, które chcemy ograniczyć, mają mały rozmiar i prawdopodobnie poszczególne minipartie zawierają bardzo niewiele przykładów z każdej grupy. W związku z tym gradienty, które obliczamy podczas treningu, będą zaszumione, co spowoduje bardzo powolną zbieżność modelu.

Aby złagodzić ten problem, zalecamy stosowanie dwóch strumieni minipartii, przy czym pierwszy strumień utworzony został tak jak poprzednio z całego zestawu treningowego, a drugi strumień utworzony został wyłącznie z wrażliwych przykładów grupowych. Obliczymy cel przy użyciu minipartii z pierwszego strumienia, a ograniczenia na grupę przy użyciu minipartii z drugiego strumienia. Ponieważ partie z drugiego strumienia prawdopodobnie będą zawierać większą liczbę przykładów z każdej grupy, spodziewamy się, że nasze aktualizacje będą mniej hałaśliwe.

Tworzymy oddzielne funkcje, etykiety i tensory grupujące, aby przechowywać minipartie z dwóch strumieni.

# Set random seed.
set_seeds()

# Features tensors.
batch_shape = (hparams["batch_size"], hparams['max_sequence_length'])
features_tensor = tf.Variable(np.zeros(batch_shape, dtype='int32'), name='x')
features_tensor_sen = tf.Variable(np.zeros(batch_shape, dtype='int32'), name='x_sen')

# Labels tensors.
batch_shape = (hparams["batch_size"], 1)
labels_tensor = tf.Variable(np.zeros(batch_shape, dtype='float32'), name='labels')
labels_tensor_sen = tf.Variable(np.zeros(batch_shape, dtype='float32'), name='labels_sen')

# Groups tensors.
batch_shape = (hparams["batch_size"], num_groups)
groups_tensor_sen = tf.Variable(np.zeros(batch_shape, dtype='float32'), name='groups_sen')

Tworzymy wystąpienie nowego modelu i obliczamy prognozy dla minipartii z dwóch strumieni.

# Create model, and separate prediction functions for the two streams. 
# For the predictions, we use a nullary function returning a Tensor to support eager mode.
model_constrained = create_model()

def predictions():
 return model_constrained(features_tensor)

def predictions_sen():
 return model_constrained(features_tensor_sen)

Następnie utworzyliśmy problem z ograniczoną optymalizacją, którego celem był współczynnik błędów i ograniczenia dotyczące współczynnika wyników fałszywie pozytywnych na grupę.

epsilon = 0.02 # Desired false-positive rate threshold.

# Set up separate contexts for the two minibatch streams.
context = tfco.rate_context(predictions, lambda:labels_tensor)
context_sen = tfco.rate_context(predictions_sen, lambda:labels_tensor_sen)

# Compute the objective using the first stream.
objective = tfco.error_rate(context)

# Compute the constraint using the second stream.
# Subset the examples belonging to the "sexuality" group from the second stream 
# and add a constraint on the group's false positive rate.
context_sen_subset = context_sen.subset(lambda: groups_tensor_sen[:, 0] > 0)
constraint = [tfco.false_positive_rate(context_sen_subset) <= epsilon]

# Create a rate minimization problem.
problem = tfco.RateMinimizationProblem(objective, constraint)

# Set up a constrained optimizer.
optimizer = tfco.ProxyLagrangianOptimizerV2(
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=hparams["learning_rate"]),
  num_constraints=problem.num_constraints)

# List of variables to optimize include the model weights, 
# and the trainable variables from the rate minimization problem and 
# the constrained optimizer.
var_list = (model_constrained.trainable_weights + problem.trainable_variables +
      optimizer.trainable_variables())

Jesteśmy gotowi do szkolenia modelki. Prowadzimy oddzielny licznik dla dwóch strumieni minipartii. Za każdym razem wykonujemy aktualizację gradientów, będziemy musieli skopiować zawartość minibatch od pierwszego strumienia do tensory features_tensor i labels_tensor , a zawartość minibatch z drugiego strumienia do tensorów features_tensor_sen , labels_tensor_sen i groups_tensor_sen .

# Indices of sensitive group members.
protected_group_indices = np.nonzero(groups_train.sum(axis=1))[0]

num_examples = text_train.shape[0]
num_examples_sen = protected_group_indices.shape[0]
batch_size = hparams["batch_size"]

# Number of steps needed for one epoch over the training sample.
num_steps = int(num_examples / batch_size)

start_time = time.time()

# Loop over minibatches.
for batch_index in range(num_steps):
  # Indices for current minibatch in the first stream.
  batch_indices = np.arange(
    batch_index * batch_size, (batch_index + 1) * batch_size)
  batch_indices = [ind % num_examples for ind in batch_indices]

  # Indices for current minibatch in the second stream.
  batch_indices_sen = np.arange(
    batch_index * batch_size, (batch_index + 1) * batch_size)
  batch_indices_sen = [protected_group_indices[ind % num_examples_sen]
             for ind in batch_indices_sen]

  # Assign features, labels, groups from the minibatches to the respective tensors.
  features_tensor.assign(text_train[batch_indices, :])
  labels_tensor.assign(labels_train[batch_indices])

  features_tensor_sen.assign(text_train[batch_indices_sen, :])
  labels_tensor_sen.assign(labels_train[batch_indices_sen])
  groups_tensor_sen.assign(groups_train[batch_indices_sen, :])

  # Gradient update.
  optimizer.minimize(problem, var_list=var_list)

  # Record and print batch training stats every 10 steps.
  if (batch_index + 1) % 10 == 0 or batch_index in (0, num_steps - 1):
   hinge_loss = problem.objective()
   max_violation = max(problem.constraints())

   elapsed_time = time.time() - start_time
   sys.stdout.write(
     "\rStep %d / %d: Elapsed time = %ds, Loss = %.3f, Violation = %.3f" % 
     (batch_index + 1, num_steps, elapsed_time, hinge_loss, max_violation))
Step 747 / 747: Elapsed time = 180s, Loss = 0.068, Violation = -0.020

Po wytrenowaniu ograniczonego modelu wykreślamy różne metryki oceny dla modelu w zestawie testowym.

scores_constrained_test = model_constrained.predict(text_test)
eval_result_constrained = evaluate_results(
  labels_test, scores_constrained_test, groups_test, group_names)
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:tensorflow:ExampleCount post export metric: could not find any of the standard keys in predictions_dict (keys were: dict_keys(['prediction']))
INFO:tensorflow:ExampleCount post export metric: could not find any of the standard keys in predictions_dict (keys were: dict_keys(['prediction']))
INFO:tensorflow:Using the first key from predictions_dict: prediction
INFO:tensorflow:Using the first key from predictions_dict: prediction
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching:

Podobnie jak ostatnim razem, pamiętaj, aby wybrać false_positive_rate.

plot_fairness_indicators(eval_result_constrained, "Constrained")
multi_results = {
  'constrained':eval_result_constrained,
  'unconstrained':eval_result_unconstrained,
}
plot_multi_fairness_indicators(multi_eval_results=multi_results)

Jak widać na podstawie wskaźników rzetelności, w porównaniu z modelem nieograniczonym, model z ograniczeniami daje znacznie niższy odsetek wyników fałszywie pozytywnych dla komentarzy związanych z seksualnością i robi to z niewielkim spadkiem ogólnej dokładności.