نوع الجهاز

public enum DeviceKind

نوع جهاز TensorFlow.