Veri KümesiYineleyici

@available(*, deprecated)
@frozen
public struct DatasetIterator<Element> where Element : TensorGroup
extension DatasetIterator: IteratorProtocol

Bir veri kümesinin öğeleri üzerinde yinelemeye izin veren tür.

  • Bir sonraki öğeye ilerler ve onu döndürür veya sonraki öğe yoksa nil .

    beyan

    public mutating mutating func next() -> Element?