Zacznij korzystać z walidacji danych Tensorflow

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Tensorflow Data Validation (TFDV) może analizować dane uczące i obsługujące, aby:

Podstawowy interfejs API obsługuje każdy element funkcjonalności, z wygodnymi metodami, które opierają się na wierzchu i można je wywoływać w kontekście notatników.

Obliczanie opisowej statystyki danych

TFDV może obliczać statystyki opisowe, które zapewniają szybki przegląd danych pod względem występujących cech i kształtów ich rozkładu wartości. Narzędzia takie jak Przegląd aspektów mogą zapewnić zwięzłą wizualizację tych statystyk w celu łatwego przeglądania.

Załóżmy na przykład, że path wskazuje na plik w formacie TFRecord (który przechowuje rekordy typu tensorflow.Example ). Poniższy fragment ilustruje obliczanie statystyk przy użyciu TFDV:

  stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=path)

Zwróconą wartością jest bufor protokołu DatasetFeatureStatisticsList . Przykładowy notatnik zawiera wizualizację statystyk za pomocą Przeglądu aspektów :

  tfdv.visualize_statistics(stats)

Zrzut ekranu wizualizacji statystyk

W poprzednim przykładzie założono, że dane są przechowywane w pliku TFRecord . TFDV obsługuje również format wejściowy CSV, z możliwością rozszerzenia na inne popularne formaty. Dostępne dekodery danych znajdziesz tutaj . Ponadto TFDV udostępnia funkcję narzędziową tfdv.generate_statistics_from_dataframe dla użytkowników z danymi w pamięci reprezentowanymi jako pandas DataFrame.

Oprócz obliczania domyślnego zestawu statystyk danych, TFDV może również obliczać statystyki dla domen semantycznych (np. obrazy, tekst). Aby włączyć obliczanie statystyk domeny semantycznej, przekaż obiekt tfdv.StatsOptions z enable_semantic_domain_stats ustawionym na True do tfdv.generate_statistics_from_tfrecord .

Działa w Google Cloud

Wewnętrznie TFDV wykorzystuje platformę przetwarzania równoległego danych Apache Beam do skalowania obliczeń statystycznych na dużych zbiorach danych. W przypadku aplikacji, które chcą głębiej zintegrować się z TFDV (np. dołącz generowanie statystyk na końcu potoku generowania danych, generuj statystyki dla danych w niestandardowym formacie ), API udostępnia również PTransform Beam do generowania statystyk.

Aby uruchomić TFDV w Google Cloud, należy pobrać plik koła TFDV i przekazać go pracownikom Dataflow. Pobierz plik koła do bieżącego katalogu w następujący sposób:

pip download tensorflow_data_validation \
 --no-deps \
 --platform manylinux2010_x86_64 \
 --only-binary=:all:

Poniższy fragment przedstawia przykładowe użycie TFDV w Google Cloud:


import tensorflow_data_validation as tfdv
from apache_beam.options.pipeline_options import PipelineOptions, GoogleCloudOptions, StandardOptions, SetupOptions

PROJECT_ID = ''
JOB_NAME = ''
GCS_STAGING_LOCATION = ''
GCS_TMP_LOCATION = ''
GCS_DATA_LOCATION = ''
# GCS_STATS_OUTPUT_PATH is the file path to which to output the data statistics
# result.
GCS_STATS_OUTPUT_PATH = ''

PATH_TO_WHL_FILE = ''


# Create and set your PipelineOptions.
options = PipelineOptions()

# For Cloud execution, set the Cloud Platform project, job_name,
# staging location, temp_location and specify DataflowRunner.
google_cloud_options = options.view_as(GoogleCloudOptions)
google_cloud_options.project = PROJECT_ID
google_cloud_options.job_name = JOB_NAME
google_cloud_options.staging_location = GCS_STAGING_LOCATION
google_cloud_options.temp_location = GCS_TMP_LOCATION
options.view_as(StandardOptions).runner = 'DataflowRunner'

setup_options = options.view_as(SetupOptions)
# PATH_TO_WHL_FILE should point to the downloaded tfdv wheel file.
setup_options.extra_packages = [PATH_TO_WHL_FILE]

tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(GCS_DATA_LOCATION,
                    output_path=GCS_STATS_OUTPUT_PATH,
                    pipeline_options=options)

W tym przypadku wygenerowane statystyki są przechowywane w pliku TFRecord zapisanym w GCS_STATS_OUTPUT_PATH .

UWAGA Podczas wywoływania dowolnej funkcji tfdv.generate_statistics_... (np. tfdv.generate_statistics_from_tfrecord ) w Google Cloud należy podać output_path . Określenie Brak może spowodować błąd.

Wnioskowanie schematu na podstawie danych

Schemat opisuje oczekiwane właściwości danych. Niektóre z tych właściwości to:

 • jakie funkcje mają być obecne?
 • ich typ
 • liczba wartości funkcji w każdym przykładzie
 • obecność każdej funkcji we wszystkich przykładach
 • oczekiwane domeny funkcji.

W skrócie, schemat opisuje oczekiwania dotyczące „poprawnych” danych, a zatem może służyć do wykrywania błędów w danych (opisanych poniżej). Co więcej, tego samego schematu można użyć do skonfigurowania transformacji Tensorflow dla transformacji danych. Należy zauważyć, że oczekuje się, że schemat będzie dość statyczny, np. kilka zestawów danych może być zgodnych z tym samym schematem, podczas gdy statystyki (opisane powyżej) mogą się różnić w zależności od zestawu danych.

Ponieważ pisanie schematu może być żmudnym zadaniem, szczególnie w przypadku zestawów danych z wieloma funkcjami, TFDV zapewnia metodę generowania początkowej wersji schematu na podstawie statystyk opisowych:

  schema = tfdv.infer_schema(stats)

Ogólnie rzecz biorąc, TFDV wykorzystuje konserwatywną heurystykę, aby wywnioskować stabilne właściwości danych ze statystyk, aby uniknąć nadmiernego dopasowania schematu do określonego zestawu danych. Zdecydowanie zaleca się przejrzenie wywnioskowanego schematu i doprecyzowanie go w razie potrzeby , aby przechwycić wiedzę domeny o danych, które mogły zostać pominięte przez heurystykę TFDV.

Domyślnie tfdv.infer_schema określa kształt każdej wymaganej funkcji, jeśli value_count.min jest równa value_count.max dla tej funkcji. Ustaw argument infer_feature_shape na wartość False, aby wyłączyć wnioskowanie o kształcie.

Sam schemat jest przechowywany jako bufor protokołu Schema i dlatego może być aktualizowany/edytowany przy użyciu standardowego interfejsu API bufora protokołu. TFDV udostępnia również kilka metod narzędzi, które ułatwiają te aktualizacje. Załóżmy na przykład, że schemat zawiera następującą sekcję opisującą wymaganą funkcję ciągu typu payment_type , która przyjmuje pojedynczą wartość:

feature {
 name: "payment_type"
 value_count {
  min: 1
  max: 1
 }
 type: BYTES
 domain: "payment_type"
 presence {
  min_fraction: 1.0
  min_count: 1
 }
}

Aby zaznaczyć, że cecha powinna być wypełniona w co najmniej 50% przykładów:

  tfdv.get_feature(schema, 'payment_type').presence.min_fraction = 0.5

Przykładowy notatnik zawiera prostą wizualizację schematu w postaci tabeli, wymieniając każdą funkcję i jej główne cechy zakodowane w schemacie.

Zrzut ekranu wizualizacji schematu

Sprawdzanie danych pod kątem błędów

Mając schemat, można sprawdzić, czy zbiór danych jest zgodny z oczekiwaniami ustawionymi w schemacie lub czy występują anomalie danych . Możesz sprawdzić swoje dane pod kątem błędów (a) zbiorczo w całym zbiorze danych, dopasowując statystyki zbioru danych do schematu lub (b) wyszukując błędy na podstawie przykładu.

Dopasowywanie statystyk zbioru danych do schematu

Aby sprawdzić błędy w agregacie, TFDV dopasowuje statystyki zestawu danych do schematu i zaznacza wszelkie rozbieżności. Na przykład:

  # Assume that other_path points to another TFRecord file
  other_stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=other_path)
  anomalies = tfdv.validate_statistics(statistics=other_stats, schema=schema)

Wynikiem jest wystąpienie bufora protokołu Anomalies i opisuje wszelkie błędy, w których statystyki nie są zgodne ze schematem. Załóżmy na przykład, że dane w other_path zawierają przykłady z wartościami dla funkcji payment_type poza domeną określoną w schemacie.

Powoduje to anomalię

  payment_type Unexpected string values Examples contain values missing from the schema: Prcard (<1%).

wskazując, że wartość spoza domeny została znaleziona w statystykach w < 1% wartości cech.

Jeśli było to oczekiwane, schemat można zaktualizować w następujący sposób:

  tfdv.get_domain(schema, 'payment_type').value.append('Prcard')

Jeśli anomalia rzeczywiście wskazuje na błąd danych, należy naprawić dane bazowe przed użyciem ich do uczenia.

Poniżej wymieniono różne typy anomalii, które może wykryć ten moduł.

Przykładowy notatnik zawiera prostą wizualizację anomalii w postaci tabeli z listą funkcji, w których wykrywane są błędy oraz krótki opis każdego błędu.

Zrzut ekranu anomalii

Sprawdzanie błędów na podstawie przykładu

TFDV zapewnia również opcję sprawdzania poprawności danych na podstawie przykładu, zamiast porównywania statystyk dotyczących całego zestawu danych ze schematem. TFDV udostępnia funkcje do sprawdzania poprawności danych na podstawie przykładu, a następnie generowania statystyk podsumowujących dla znalezionych nietypowych przykładów. Na przykład:

  options = tfdv.StatsOptions(schema=schema)
  anomalous_example_stats = tfdv.validate_examples_in_tfrecord(
    data_location=input, stats_options=options)

anomalous_example_stats zwracane przez validate_examples_in_tfrecord to bufor protokołu DatasetFeatureStatisticsList , w którym każdy zestaw danych składa się z zestawu przykładów wykazujących określoną anomalię. Możesz użyć tego do określenia liczby przykładów w zestawie danych, które wykazują daną anomalię, oraz charakterystyk tych przykładów.

Środowiska schematu

Domyślnie walidacje zakładają, że wszystkie zestawy danych w potoku są zgodne z jednym schematem. W niektórych przypadkach konieczne jest wprowadzenie niewielkich zmian w schemacie, na przykład funkcje używane jako etykiety są wymagane podczas uczenia (i powinny zostać zweryfikowane), ale brakuje ich podczas udostępniania.

Do wyrażenia takich wymagań można użyć środowisk . W szczególności funkcje w schemacie mogą być skojarzone z zestawem środowisk przy użyciu środowiska default_environment, in_environment i not_in_environment.

Na przykład, jeśli funkcja wskazówek jest używana jako etykieta podczas trenowania, ale brakuje jej w danych wyświetlania. Bez określonego środowiska pojawi się jako anomalia.

  serving_stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=serving_data_path)
  serving_anomalies = tfdv.validate_statistics(serving_stats, schema)

Zrzut ekranu anomalii w obsłudze

Aby to naprawić, musimy ustawić domyślne środowisko dla wszystkich funkcji na „TRENING” i „SERWOWANIE” oraz wykluczyć funkcję „wskazówki” ze środowiska OBSŁUGIWANIA.

  # All features are by default in both TRAINING and SERVING environments.
  schema.default_environment.append('TRAINING')
  schema.default_environment.append('SERVING')

  # Specify that 'tips' feature is not in SERVING environment.
  tfdv.get_feature(schema, 'tips').not_in_environment.append('SERVING')

  serving_anomalies_with_env = tfdv.validate_statistics(
    serving_stats, schema, environment='SERVING')

Sprawdzanie pochylenia i dryfu danych

Oprócz sprawdzania, czy zbiór danych jest zgodny z oczekiwaniami określonymi w schemacie, TFDV zapewnia również funkcje do wykrywania:

 • przeskok między treningiem a danymi serwowania
 • dryfować między różnymi dniami danych treningowych

TFDV przeprowadza to sprawdzenie, porównując statystyki różnych zestawów danych na podstawie komparatorów dryfu/skosu określonych w schemacie. Na przykład, aby sprawdzić, czy występuje przekrzywienie między funkcją „payment_type” w zbiorze danych trenowania i wyświetlania:

  # Assume we have already generated the statistics of training dataset, and
  # inferred a schema from it.
  serving_stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=serving_data_path)
  # Add a skew comparator to schema for 'payment_type' and set the threshold
  # of L-infinity norm for triggering skew anomaly to be 0.01.
  tfdv.get_feature(schema, 'payment_type').skew_comparator.infinity_norm.threshold = 0.01
  skew_anomalies = tfdv.validate_statistics(
    statistics=train_stats, schema=schema, serving_statistics=serving_stats)

UWAGA Norma L-nieskończoności wykryje skos tylko dla cech kategorycznych. Zamiast określać próg infinity_norm , określenie progu jensen_shannon_divergence w skew_comparator pochylenie zarówno dla cech numerycznych, jak i kategorycznych.

Podobnie jak w przypadku sprawdzania, czy zestaw danych jest zgodny z oczekiwaniami określonymi w schemacie, wynikiem jest również instancja bufora protokołu Anomalies i opisuje wszelkie pochylenie między uczącymi a obsługującymi zestawy danych. Załóżmy na przykład, że dane o wyświetlaniu zawierają znacznie więcej przykładów z funkcją payement_type mającą wartość Cash , powoduje to anomalię skośną

  payment_type High L-infinity distance between serving and training The L-infinity distance between serving and training is 0.0435984 (up to six significant digits), above the threshold 0.01. The feature value with maximum difference is: Cash

Jeśli anomalia rzeczywiście wskazuje na przekrzywienie między danymi uczącymi i obsługującymi, konieczne jest dalsze badanie, ponieważ może to mieć bezpośredni wpływ na wydajność modelu.

Przykładowy notatnik zawiera prosty przykład sprawdzania anomalii związanych z pochyleniem.

Wykrywanie dryfu między różnymi dniami danych treningowych można przeprowadzić w podobny sposób

  # Assume we have already generated the statistics of training dataset for
  # day 2, and inferred a schema from it.
  train_day1_stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=train_day1_data_path)
  # Add a drift comparator to schema for 'payment_type' and set the threshold
  # of L-infinity norm for triggering drift anomaly to be 0.01.
  tfdv.get_feature(schema, 'payment_type').drift_comparator.infinity_norm.threshold = 0.01
  drift_anomalies = tfdv.validate_statistics(
    statistics=train_day2_stats, schema=schema, previous_statistics=train_day1_stats)

UWAGA Norma L-nieskończoności wykryje skos tylko dla cech kategorycznych. Zamiast określać próg infinity_norm , określenie progu jensen_shannon_divergence w skew_comparator pochylenie zarówno dla cech numerycznych, jak i kategorycznych.

Pisanie niestandardowego łącznika danych

Aby obliczyć statystyki danych, TFDV zapewnia kilka wygodnych metod obsługi danych wejściowych w różnych formatach (np TFRecord z tf.train.Example , CSV itp.). Jeśli Twojego formatu danych nie ma na tej liście, musisz napisać niestandardowy łącznik danych do odczytywania danych wejściowych i połączyć go z podstawowym interfejsem API TFDV w celu obliczania statystyk danych.

Rdzeń API TFDV do obliczania statystyk danych to Beam PTransform , który pobiera PCollection partii przykładów wejściowych (partia przykładów wejściowych jest reprezentowana jako Arrow RecordBatch) i wyprowadza PCollection zawierający pojedynczy bufor protokołu DatasetFeatureStatisticsList .

Po zaimplementowaniu niestandardowego łącznika danych, który grupuje przykłady danych wejściowych w Arrow RecordBatch, należy połączyć go z interfejsem API tfdv.GenerateStatistics w celu obliczania statystyk danych. Weźmy na przykład TFRecord z tf.train.Example . tfx_bsl udostępnia łącznik danych TFExampleRecord , a poniżej znajduje się przykład połączenia go z interfejsem API tfdv.GenerateStatistics .

import tensorflow_data_validation as tfdv
from tfx_bsl.public import tfxio
import apache_beam as beam
from tensorflow_metadata.proto.v0 import statistics_pb2

DATA_LOCATION = ''
OUTPUT_LOCATION = ''

with beam.Pipeline() as p:
  _ = (
  p
  # 1. Read and decode the data with tfx_bsl.
  | 'TFXIORead' >> (
     tfxio.TFExampleRecord(
       file_pattern=[DATA_LOCATION],
       telemetry_descriptors=['my', 'tfdv']).BeamSource())
  # 2. Invoke TFDV `GenerateStatistics` API to compute the data statistics.
  | 'GenerateStatistics' >> tfdv.GenerateStatistics()
  # 3. Materialize the generated data statistics.
  | 'WriteStatsOutput' >> WriteStatisticsToTFRecord(OUTPUT_LOCATION))

Obliczanie statystyk na wycinkach danych

TFDV można skonfigurować do obliczania statystyk na wycinkach danych. Krojenie można włączyć, udostępniając funkcje krojenia, które przyjmują strzałkę RecordBatch i wyprowadzają sekwencję krotek formularza (slice key, record batch) . TFDV zapewnia łatwy sposób generowania funkcji krojenia opartych na wartości funkcji, które mogą być dostarczane jako część tfdv.StatsOptions podczas obliczania statystyk.

Gdy włączone jest wycinanie, wyjściowy protokół DatasetFeatureStatisticsList zawiera wiele protokołów DatasetFeatureStatistics , po jednym dla każdego wycinka. Każdy wycinek jest identyfikowany przez unikatową nazwę, która jest ustawiona jako nazwa zestawu danych w protokole DatasetFeatureStatistics . Domyślnie TFDV oblicza statystyki dla całego zestawu danych oprócz skonfigurowanych wycinków.

import tensorflow_data_validation as tfdv
from tensorflow_data_validation.utils import slicing_util

# Slice on country feature (i.e., every unique value of the feature).
slice_fn1 = slicing_util.get_feature_value_slicer(features={'country': None})

# Slice on the cross of country and state feature (i.e., every unique pair of
# values of the cross).
slice_fn2 = slicing_util.get_feature_value_slicer(
  features={'country': None, 'state': None})

# Slice on specific values of a feature.
slice_fn3 = slicing_util.get_feature_value_slicer(
  features={'age': [10, 50, 70]})

stats_options = tfdv.StatsOptions(
  slice_functions=[slice_fn1, slice_fn2, slice_fn3])