dòng chảy căng:: ôi:: CropAndResizeGradBoxes:: Attr

#include <image_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho CropAndResizeGradBoxes .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

method_ = "bilinear"
StringPiece

Chức năng công cộng

Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một chuỗi xác định phương pháp nội suy.

Thuộc tính công khai

phương pháp_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::method_ = "bilinear"

Chức năng công cộng

Phương pháp

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResizeGradBoxes::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

Một chuỗi xác định phương pháp nội suy.

Hiện tại chỉ hỗ trợ 'song tuyến tính'.

Mặc định là "song tuyến"