dòng chảy căng:: ôi:: Phân đoạn chưa được sắp xếpTham gia:: Attr

#include <string_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho UnsortedSegmentJoin .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

separator_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dấu phân cách để sử dụng khi tham gia.

Thuộc tính công khai

dấu phân cách_

StringPiece tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::separator_ = ""

Chức năng công cộng

Dấu phân cách

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

Dấu phân cách để sử dụng khi tham gia.

Mặc định là ""