Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Huỷ bỏ

#include <control_flow_ops.h>

Tăng một ngoại lệ để hủy bỏ quá trình khi được gọi.

Tóm lược

Nếu exit_without_error là true, quá trình sẽ thoát bình thường, nếu không nó sẽ thoát với tín hiệu SIGABORT.

Không trả lại gì ngoài một ngoại lệ.

Tranh luận:

Các thuộc tính tùy chọn (xem Phần Attrs ):

  • error_msg: Một chuỗi là thông báo được liên kết với ngoại lệ.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

Abort (const :: tensorflow::Scope & scope)
Abort (const :: tensorflow::Scope & scope, const Abort::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Chức năng tĩnh công khai

ErrorMsg (StringPiece x)
ExitWithoutError (bool x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: Abort :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Hủy bỏ .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Huỷ bỏ

 Abort(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

Huỷ bỏ

 Abort(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const Abort::Attrs & attrs
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Chức năng tĩnh công khai

ErrorMsg

Attrs ErrorMsg(
  StringPiece x
)

ExitWithoutError

Attrs ExitWithoutError(
  bool x
)