Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: MapPeek

#include <data_flow_ops.h>

Op nhìn vào các giá trị tại khóa được chỉ định.

Tóm lược

Nếu

vùng chứa bên dưới không chứa khóa này, tùy chọn này sẽ chặn cho đến khi có.

Tranh luận:

Lợi nhuận:

 • OutputList : Các giá trị tensor.

Người xây dựng và Người phá hủy

MapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapPeek::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
values

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Chức năng tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: MapPeek :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho MapPeek .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::OutputList values

Chức năng công cộng

MapPeek

 MapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapPeek

 MapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapPeek::Attrs & attrs
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Chức năng tĩnh công khai

Sức chứa

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Giới hạn bộ nhớ

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)