Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: Với kiểu là chuỗi:: Đính kèm

#include <string_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho AsString .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

fill_ = ""
StringPiece
precision_ = -1
int64
scientific_ = false
bool
shortest_ = false
bool
width_ = -1
int64

Chức năng công cộng

Fill (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị cần đệm nếu chiều rộng> -1.
Precision (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Độ chính xác sau thập phân để sử dụng cho các số dấu phẩy động.
Scientific (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Sử dụng ký hiệu khoa học cho các số dấu phẩy động.
Shortest (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Sử dụng biểu diễn ngắn nhất (khoa học hoặc tiêu chuẩn) cho số dấu phẩy động.
Width (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Độn số trước thập phân vào chiều rộng này.

Thuộc tính công khai

lấp đầy_

StringPiece tensorflow::ops::AsString::Attrs::fill_ = ""

độ chính xác_

int64 tensorflow::ops::AsString::Attrs::precision_ = -1

thuộc về khoa học_

bool tensorflow::ops::AsString::Attrs::scientific_ = false

ngắn nhất

bool tensorflow::ops::AsString::Attrs::shortest_ = false

chiều rộng_

int64 tensorflow::ops::AsString::Attrs::width_ = -1

Chức năng công cộng

Lấp đầy

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Fill(
  StringPiece x
)

Giá trị cần đệm nếu chiều rộng> -1.

Nếu trống, các miếng đệm có khoảng trống. Một giá trị điển hình khác là '0'. Chuỗi không được dài hơn 1 ký tự.

Mặc định là ""

Độ chính xác

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Precision(
  int64 x
)

Độ chính xác sau thập phân để sử dụng cho các số dấu phẩy động.

Chỉ được sử dụng nếu độ chính xác> -1.

Mặc định là -1

Thuộc về khoa học

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Scientific(
  bool x
)

Sử dụng ký hiệu khoa học cho các số dấu phẩy động.

Mặc định thành sai

Ngắn nhất

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Shortest(
  bool x
)

Sử dụng biểu diễn ngắn nhất (khoa học hoặc tiêu chuẩn) cho số dấu phẩy động.

Mặc định thành sai

Chiều rộng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Width(
  int64 x
)

Độn số trước thập phân vào chiều rộng này.

Áp dụng cho cả số nguyên và dấu phẩy động. Chỉ được sử dụng nếu chiều rộng> -1.

Mặc định là -1