Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Cumprod :: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Cumprod .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

exclusive_ = false
bool
reverse_ = false
bool

Chức năng công cộng

Exclusive (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , hãy biểu diễn cumprod độc quyền.
Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một bool (mặc định: Sai).

Thuộc tính công cộng

độc quyền_

bool tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::exclusive_ = false

đảo ngược_

bool tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::reverse_ = false

Chức năng công cộng

Độc quyền

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::Exclusive(
  bool x
)

Nếu True , hãy biểu diễn cumprod độc quyền.

Mặc định thành sai

Đảo ngược

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Cumprod::Attrs::Reverse(
  bool x
)

Một bool (mặc định: Sai).

Mặc định thành sai