dòng chảy :: hoạt động :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput :: Đính kèm

#include <nn_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DepthwiseConv2dNativeBackpropInput .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
1-D tensor chiều dài 4.

Thuộc tính công cộng

data_format_

StringPiece tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::data_format_ = "NHWC"

sự giãn nở_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

Chức năng công cộng

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Với định dạng mặc định "NHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [hàng loạt, chiều cao, chiều rộng, kênh]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu của: [lô, kênh, chiều cao, chiều rộng].

Mặc định là "NHWC"

Pha loãng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

1-D tensor chiều dài 4.

Hệ số giãn nở cho từng thứ nguyên của input . Nếu được đặt thành k> 1, sẽ có k-1 ô bị bỏ qua giữa mỗi phần tử bộ lọc trên thứ nguyên đó. Thứ tự thứ nguyên được xác định bởi giá trị của data_format , xem chi tiết ở trên. Độ loãng trong lô và kích thước chiều sâu phải bằng 1.

Mặc định là [1, 1, 1, 1]