Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: EditDistance :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EditDistance .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

normalize_ = true
bool

Chức năng công cộng

Normalize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
boolean (nếu đúng, khoảng cách chỉnh sửa được chuẩn hóa theo độ dài của sự thật).

Thuộc tính công cộng

bình thường hóa_

bool tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::normalize_ = true

Chức năng công cộng

Bình thường hóa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EditDistance::Attrs::Normalize(
  bool x
)

boolean (nếu đúng, khoảng cách chỉnh sửa được chuẩn hóa theo độ dài của sự thật).

Đầu ra là:

Mặc định thành true