Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: FusedBatchNormGradV3 :: Đính kèm

#include <nn_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho FusedBatchNormGradV3 .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
epsilon_ = 0.0001f
float
is_training_ = true
bool

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Định dạng dữ liệu cho y_backprop, x, x_backprop.
Epsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một số thực nhỏ được thêm vào phương sai của x.
IsTraining (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị bool để chỉ ra hoạt động là để huấn luyện (mặc định) hoặc suy luận.

Thuộc tính công cộng

data_format_

StringPiece tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::data_format_ = "NHWC"

epsilon_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::epsilon_ = 0.0001f

Đó là hành trình_

bool tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::is_training_ = true

Chức năng công cộng

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Định dạng dữ liệu cho y_backprop, x, x_backprop.

"NHWC" (mặc định) hoặc "NCHW".

Mặc định là "NHWC"

Epsilon

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::Epsilon(
  float x
)

Một số thực nhỏ được thêm vào phương sai của x.

Mặc định là 0,0001

Đó là hành trình

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGradV3::Attrs::IsTraining(
  bool x
)

Giá trị bool để chỉ ra hoạt động là để huấn luyện (mặc định) hoặc suy luận.

Mặc định thành true