Có một câu hỏi? Kết nối với cộng đồng tại Diễn đàn Truy cập Diễn đàn TensorFlow

dòng chảy :: hoạt động :: Tối đa :: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho CPC

Tóm lược

Thuộc tính công khai

keep_dims_ = false
bool

Chức năng công cộng

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, hãy giữ lại các kích thước đã giảm với chiều dài 1.

Thuộc tính công khai

keep_dims_

bool tensorflow::ops::Max::Attrs::keep_dims_ = false

Chức năng công cộng

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Max::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Nếu đúng, hãy giữ lại các kích thước đã giảm với chiều dài 1.

Mặc định thành sai