Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

dòng chảy :: hoạt động :: PreventGradient :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho PreventGradient .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

message_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Message (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Sẽ được in ra lỗi khi bất kỳ ai cố gắng phân biệt thao tác này.

Thuộc tính công cộng

thông điệp_

StringPiece tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::message_ = ""

Chức năng công cộng

Thông điệp

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::Message(
  StringPiece x
)

Sẽ được in ra lỗi khi bất kỳ ai cố gắng phân biệt thao tác này.

Mặc định là ""