Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Thực tế:: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Real .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Tout_ = DT_FLOAT
DataType

Chức năng công cộng

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_FLOAT.

Thuộc tính công cộng

Tout_

DataType tensorflow::ops::Real::Attrs::Tout_ = DT_FLOAT

Chức năng công cộng

Chào hàng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Real::Attrs::Tout(
  DataType x
)

Mặc định là DT_FLOAT.