Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

dòng chảy :: hoạt động :: ResourceApplyProximalAdagrad :: Đính kèm

#include <training_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceApplyProximalAdagrad .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

use_locking_ = false
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu Đúng, việc cập nhật hàng chục var và tích lũy sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Thuộc tính công khai

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyProximalAdagrad::Attrs::use_locking_ = false

Chức năng công cộng

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyProximalAdagrad::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Nếu Đúng, việc cập nhật hàng chục var và tích lũy sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Mặc định thành sai