Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: SerializeManySparse :: Đính kèm

#include <sparse_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SerializeManySparse .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

out_type_ = DT_STRING
DataType

Chức năng công cộng

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Các dtype để sử dụng cho serialization; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Thuộc tính công cộng

out_type_

DataType tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::out_type_ = DT_STRING

Chức năng công cộng

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Các dtype để sử dụng cho serialization; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Mặc định là DT_STRING