dòng chảy :: hoạt động :: SerializeManySparse :: Đính kèm

#include <sparse_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SerializeManySparse .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

out_type_ = DT_STRING
DataType

Chức năng công cộng

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Các dtype để sử dụng cho serialization; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Thuộc tính công khai

out_type_

DataType tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::out_type_ = DT_STRING

Chức năng công cộng

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SerializeManySparse::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Các dtype để sử dụng cho serialization; các loại được hỗ trợ là string (mặc định) và variant .

Mặc định là DT_STRING