Tune vào phụ nữ đầu tiên trong ML Hội nghị chuyên đề thứ ba này, 19 tháng 10 tại 09:00 PST Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: SparseApplyProximalGradientDescent :: Đính kèm

#include <training_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SparseApplyProximalGradientDescent .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

use_locking_ = false
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu Đúng, phép trừ sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Thuộc tính công khai

use_locking_

bool tensorflow::ops::SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs::use_locking_ = false

Chức năng công cộng

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Nếu Đúng, phép trừ sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Mặc định thành sai