Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: TFRecordReader :: Đính kèm

#include <io_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho TFRecordReader .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

compression_type_ = ""
StringPiece
container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

CompressionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là "".
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu không trống, đầu đọc này được đặt trong vùng chứa đã cho.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu không trống, trình đọc này được đặt tên trong nhóm đã cho với shared_name này.

Thuộc tính công khai

kiểu_ nén_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::compression_type_ = ""

thùng đựng hàng_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::shared_name_ = ""

Chức năng công cộng

CompressionType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::CompressionType(
  StringPiece x
)

Mặc định là "".

Thùng đựng hàng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Nếu không trống, đầu đọc này được đặt trong vùng chứa đã cho.

Nếu không, một vùng chứa mặc định được sử dụng.

Mặc định là ""

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TFRecordReader::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Nếu không trống, trình đọc này được đặt tên trong nhóm đã cho với shared_name này.

Nếu không, tên nút được sử dụng thay thế.

Mặc định là ""