אופציות אקראי

סיכום

שיעורים

tensorflow:: ops:: Multinomial

שואב דוגמאות מהתפלגות רב-נומית.

tensorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות נורמלית.

tensorflow:: ops:: RandomGamma

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות גמא המתוארות על ידי אלפא.

tensorflow:: ops:: RandomNormal

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות נורמלית.

tensorflow:: ops:: RandomPoissonV2

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות ה-Poisson המתוארות לפי קצב.

tensorflow:: ops:: RandomShuffle

מערבב באופן אקראי טנזור לאורך הממד הראשון שלו.

tensorflow:: ops:: RandomUniform

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות אחידה.

tensorflow:: ops:: RandomUniformInt

מוציא מספרים שלמים אקראיים מהתפלגות אחידה.

tensorflow:: ops:: TruncatedNormal

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות נורמלית קטומה.