Session.Runner

publiczna sesja końcowa sesji.Runner

Uruchom Operation s i oceń Tensors .

Biegacz uruchamia niezbędne fragmenty wykresu, aby wykonać każdą Operation wymaganą do obliczenia Tensors do pobrania. Wywołanie feed(String, int, Tensor) umożliwia obiektom wywołującym zastąpienie wartości Tensors na wykresie poprzez zastąpienie dostarczonych Tensors wynikami operacji dostarczonych do feed(String, int, Tensor) .

Konstruktorzy publiczni

Biegacz ()

Metody publiczne

Sesja. Biegacz
addTarget (operacja na ciągu)
Spraw, aby run() wykonała operation , ale nie zwróciła żadnych obliczonych Tensors .
Sesja. Biegacz
addTarget ( operand <?> operand)
Spraw, aby run() wykonała operand , ale nie zwróciła żadnych obliczonych Tensors .
Sesja. Biegacz
addTarget (operacja operacji )
Spraw, aby run() wykonała operation , ale nie zwróciła żadnych obliczonych Tensors .
Sesja. Biegacz
posuw ( Operand <?> operand, Tensor <?> t)
Użyj t zamiast Tensora, do którego się odnosisz, wykonując operację, do której odnosi się operand .
Sesja. Biegacz
posuw (operacja na sznurku, Tensor <?> t)
Unikaj oceniania operation i zamień t na wartość, którą generuje.
Sesja. Biegacz
posuw (operacja na stringu, int indeks, Tensor <?> t)
Unikaj oceniania index -tego wyniku operation , zastępując t wartością, którą generuje.
Sesja. Biegacz
fetch (operacja na ciągu)
Spraw, aby run() zwróciła wynik operation .
Sesja. Biegacz
fetch (operacja na ciągu znaków, indeks int)
Spraw, aby run() zwróciła index -ty wynik operation .
Sesja. Biegacz
fetch ( operand <?> operand)
Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odnosi się wyjście operand .
Sesja. Biegacz
fetch ( Wyjście <?> wyjście)
Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odnosi się dane output .
Lista< Tensor <?>>
uruchomić ()
Wykonaj fragmenty wykresu niezbędne do obliczenia wszystkich żądanych pobrań.
Sesja.Uruchom
runAndFetchMetadata ()
Wykonuj fragmenty wykresów, aby obliczyć żądane pobrania i zwrócić metadane dotyczące przebiegu.
Sesja. Biegacz
setOptions (opcje bajtów [])
(Metoda eksperymentalna): ustaw opcje (zazwyczaj do debugowania) dla tego uruchomienia.

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publiczny biegacz ()

Metody publiczne

public Session.Runner addTarget (operacja na ciągu znaków)

Spraw, aby run() wykonała operation , ale nie zwróciła żadnych obliczonych Tensors .

Parametry
operacja

publiczny Session.Runner addTarget ( operand <?> operand)

Spraw, aby run() wykonała operand , ale nie zwróciła żadnych obliczonych Tensors .

Parametry
operand

public Session.Runner addTarget (operacja operacji )

Spraw, aby run() wykonała operation , ale nie zwróciła żadnych obliczonych Tensors .

Parametry
operacja
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli operacja nie jest operacją GraphOperation

publiczny kanał Session.Runner ( Operand <?> operand, Tensor <?> t)

Użyj t zamiast Tensora, do którego się odnosisz, wykonując operację, do której odnosi się operand .

Parametry
operand
T

publiczny kanał Session.Runner (operacja String, Tensor <?> t)

Unikaj oceniania operation i zamień t na wartość, którą generuje.

Parametry
operacja Jest albo ciągiem nazwy operacji, w którym to przypadku ta metoda jest skrótem dla feed(operation, 0) , albo jest to ciąg znaków w postaci nazwa_operacji:indeks_wyjściowy , w którym to przypadku ta metoda działa jak feed(operation_name, output_index) . Te nazwy rozdzielone dwukropkami są powszechnie używane w komunikatach buforowych protokołu SignatureDef , które są zawarte w SavedModelBundle.metaGraphDef() .
T

publiczny kanał Session.Runner (operacja String, indeks int, Tensor <?> t)

Unikaj oceniania index -tego wyniku operation , zastępując t wartością, którą generuje.

Operacje na Graph mogą mieć wiele wyników, index określa, który t nich jest uwzględniony.

Parametry
operacja
indeks
T

publiczna sesja. Pobieranie modułu uruchamiającego (operacja typu String)

Spraw, aby run() zwróciła wynik operation .

Parametry
operacja Jest albo ciągiem nazwy operacji (w tym przypadku ta metoda jest skrótem od fetch(operation, 0) , albo jest to ciąg znaków w postaci nazwa_operacji:indeks_wyjściowy , w którym to przypadku metoda ta działa jak fetch(operation_name, output_index) . Te nazwy rozdzielone dwukropkami są powszechnie używane w komunikatach buforowych protokołu SignatureDef , które są zawarte w SavedModelBundle.metaGraphDef() .

publiczne pobieranie sesji.Runner (operacja na ciągu znaków, indeks int)

Spraw, aby run() zwróciła index -ty wynik operation .

Operacje na Graph mogą mieć wiele wyników, index określa, który z nich ma zostać zwrócony.

Parametry
operacja
indeks

publiczne pobieranie sesji.Runner ( operand <?> operand)

Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odnosi się wyjście operand .

Parametry
operand

publiczne pobieranie sesji.Runner ( wyjście <?> wyjście)

Sprawia, że run() zwraca Tensor, do którego odnosi się dane output .

Parametry
wyjście

public List< Tensor <?>> run ()

Wykonaj fragmenty wykresu niezbędne do obliczenia wszystkich żądanych pobrań.

OSTRZEŻENIE: Osoba wywołująca przejmuje własność wszystkich zwróconych Tensors , tzn. osoba wywołująca musi wywołać Tensor.close() na wszystkich elementach zwróconej listy, aby zwolnić zasoby.

DO ZROBIENIA(ashankar): Ponownie rozważ tutaj typ zwrotu. W szczególności dwie rzeczy: (a) Ułatw osobie wywołującej czyszczenie (być może zwracając coś w rodzaju AutoCloseableList w SessionTest.java) oraz (b) Oceń, czy zwracana wartość powinna być listą, czy może Map&lt;Output, Tensor&gt; ?

DO ZROBIENIA(andrewmyers): Byłoby również dobrze, gdyby wszystko, co tu zwrócono, ułatwiło wyodrębnienie tensorów wyjściowych w sposób bezpieczny dla typu.

sesja publiczna . Uruchom runAndFetchMetadata ()

Wykonuj fragmenty wykresów, aby obliczyć żądane pobrania i zwrócić metadane dotyczące przebiegu.

Działa to dokładnie tak, jak run() , ale oprócz żądanych tensorów zwraca również metadane dotyczące wykonania wykresu w postaci serializowanego bufora protokołu RunMetadata .

public Session.Runner setOptions (opcje bajtów [])

(Metoda eksperymentalna): ustaw opcje (zazwyczaj do debugowania) dla tego uruchomienia.

Opcje są prezentowane jako serializowany bufor protokołu RunOptions .

Pakiet org.tensorflow jest wolny od jakichkolwiek zależności buforów protokołów, aby zachować przyjazność dla systemów o ograniczonych zasobach (gdzie bardziej odpowiednie może być coś w rodzaju nanoproto ). Kosztem tego jest brak bezpieczeństwa typu w tej funkcji API. Wybór ten jest poddawany przeglądowi i funkcja ta może w dowolnym momencie zostać zastąpiona jej odpowiednikami zapewniającymi większe bezpieczeństwo typu.

Parametry
opcje