Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

TFF ile yüksek performanslı simülasyonlar

Bu öğretici, çeşitli yaygın senaryolarda TFF ile yüksek performanslı simülasyonların nasıl kurulacağını açıklayacaktır.

YAPILACAKLAR(b/134543154): İçeriği doldurun, burada ele alınacak şeylerden bazıları:

 • GPU'ları tek makineli bir kurulumda kullanma,
 • TPU'lu ve TPU'suz GCP/GKE'de çoklu makine kurulumu,
 • MapReduce benzeri arka uçlarla arayüz oluşturma,
 • mevcut sınırlamalar ve ne zaman/nasıl gevşetilecekleri.
TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

Başlamadan Önce

İlk olarak, dizüstü bilgisayarınızın ilgili bileşenlerin (çoklu makine senaryoları için gRPC bağımlılıkları dahil) derlenmiş olduğu bir arka uca bağlı olduğundan emin olun.

Şimdi, TFF web sitesinden MNIST örneğini yükleyerek ve 10 istemcilik bir grup üzerinde küçük bir deneme döngüsü çalıştıracak Python işlevini bildirerek başlayalım.

!pip install --quiet --upgrade tensorflow-federated-nightly
!pip install --quiet --upgrade nest-asyncio

import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()
import collections
import time

import tensorflow as tf

import tensorflow_federated as tff

source, _ = tff.simulation.datasets.emnist.load_data()


def map_fn(example):
 return collections.OrderedDict(
   x=tf.reshape(example['pixels'], [-1, 784]), y=example['label'])


def client_data(n):
 ds = source.create_tf_dataset_for_client(source.client_ids[n])
 return ds.repeat(10).shuffle(500).batch(20).map(map_fn)


train_data = [client_data(n) for n in range(10)]
element_spec = train_data[0].element_spec


def model_fn():
 model = tf.keras.models.Sequential([
   tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(784,)),
   tf.keras.layers.Dense(units=10, kernel_initializer='zeros'),
   tf.keras.layers.Softmax(),
 ])
 return tff.learning.from_keras_model(
   model,
   input_spec=element_spec,
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(),
   metrics=[tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])


trainer = tff.learning.build_federated_averaging_process(
  model_fn, client_optimizer_fn=lambda: tf.keras.optimizers.SGD(0.02))


def evaluate(num_rounds=10):
 state = trainer.initialize()
 for _ in range(num_rounds):
  t1 = time.time()
  state, metrics = trainer.next(state, train_data)
  t2 = time.time()
  print('metrics {m}, round time {t:.2f} seconds'.format(
    m=metrics, t=t2 - t1))

Tek makine simülasyonları

Şimdi varsayılan olarak açık.

evaluate()
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.13858024775981903,loss=3.0073554515838623>, round time 3.59 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.1796296238899231,loss=2.749046802520752>, round time 2.29 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.21656379103660583,loss=2.514779567718506>, round time 2.33 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.2637860178947449,loss=2.312587261199951>, round time 2.06 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.3334362208843231,loss=2.068122386932373>, round time 2.00 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.3737654387950897,loss=1.9268712997436523>, round time 2.42 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.4296296238899231,loss=1.7216310501098633>, round time 2.20 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.4655349850654602,loss=1.6489890813827515>, round time 2.18 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.5048353672027588,loss=1.5485210418701172>, round time 2.16 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.5564814805984497,loss=1.4140453338623047>, round time 2.41 seconds

GCP/GKE, GPU'lar, TPU'lar ve ötesinde çok makineli simülasyonlar...

Çok yakında gelecek.