Dzień Społeczności ML jest 9 listopada! Dołącz do nas na aktualizacje z TensorFlow Jax i więcej Dowiedz się więcej

Estymatory

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Dokument ten wprowadza tf.estimator -a wysokiego szczebla TensorFlow API. Estymatory zawierają następujące działania:

 • Szkolenie
 • Ocena
 • Prognoza
 • Eksport do podania

TensorFlow wdraża kilka gotowych estymatorów. Niestandardowe estymatory są nadal obsługiwane, ale głównie jako miara kompatybilności wstecznej. Estymatory niestandardowe nie powinny być wykorzystywane do nowego kodu. Wszystkie Estymatory-gotowych lub niestandardowych te-to zajęcia oparte na tf.estimator.Estimator klasie.

Na szybki przykład, spróbuj tutoriale Estymator . Aby otrzymać przegląd projektu API, sprawdź białego papieru .

Ustawiać

pip install -U tensorflow_datasets
import tempfile
import os

import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

Zalety

Podobne do tf.keras.Model An estimator jest abstrakcją modelu poziom. tf.estimator zapewnia pewne możliwości, obecnie nadal w fazie rozwoju dla tf.keras . To są:

 • Szkolenie oparte na serwerze parametrów
 • Pełna TFX integracja

Możliwości estymatorów

Estymatory zapewniają następujące korzyści:

 • Modele oparte na estymatorze można uruchamiać na lokalnym hoście lub w rozproszonym środowisku wieloserwerowym bez zmiany modelu. Co więcej, możesz uruchamiać modele oparte na estymatorze na procesorach, GPU lub TPU bez przekodowywania modelu.
 • Estymatory zapewniają bezpieczną, rozproszoną pętlę szkoleniową, która kontroluje, jak i kiedy:
  • Załaduj dane
  • Obsługa wyjątków
  • Twórz pliki punktów kontrolnych i odzyskuj po awariach
  • Zapisz podsumowania dla TensorBoard

Podczas pisania aplikacji z estymatorami należy oddzielić potok wprowadzania danych od modelu. Ta separacja upraszcza eksperymenty z różnymi zestawami danych.

Korzystanie z gotowych estymatorów

Gotowe estymatory umożliwiają pracę na znacznie wyższym poziomie koncepcyjnym niż podstawowe interfejsy API TensorFlow. Nie musisz już martwić się tworzeniem wykresu obliczeniowego lub sesji, ponieważ estymatory zajmują się całą „hydrauliką” za Ciebie. Ponadto gotowe estymatory umożliwiają eksperymentowanie z różnymi architekturami modeli, wprowadzając tylko minimalne zmiany w kodzie. tf.estimator.DNNClassifier , na przykład, jest gotowych klasa Estymator że modele klasyfikacyjne pociągi na podstawie gęstych sieciach neuronowych paszowych do przodu.

Program TensorFlow oparty na gotowym estymatorze zazwyczaj składa się z następujących czterech kroków:

1. Napisz funkcje wejściowe

Na przykład możesz utworzyć jedną funkcję do importowania zestawu uczącego i inną funkcję do importowania zestawu testowego. Estymatorzy oczekują, że ich dane wejściowe będą sformatowane jako para obiektów:

 • Słownik, w którym klucze są nazwami funkcji, a wartościami są Tensors (lub SparseTensors) zawierający odpowiednie dane funkcji
 • Tensor zawierający co najmniej jedną etykietę

input_fn powinien zwrócić tf.data.Dataset że plony par w tym formacie.

Na przykład, następujący kod buduje tf.data.Dataset z Titanica danej jednostki train.csv pliku:

def train_input_fn():
 titanic_file = tf.keras.utils.get_file("train.csv", "https://storage.googleapis.com/tf-datasets/titanic/train.csv")
 titanic = tf.data.experimental.make_csv_dataset(
   titanic_file, batch_size=32,
   label_name="survived")
 titanic_batches = (
   titanic.cache().repeat().shuffle(500)
   .prefetch(tf.data.AUTOTUNE))
 return titanic_batches

input_fn jest wykonywany w tf.Graph a także może bezpośrednio zwrócić (features_dics, labels) parę zawierającą tensory wykres, ale jest podatny na błędy poza prostych przypadkach, takich jak stałe powracających.

2. Zdefiniuj kolumny funkcji.

Każdy tf.feature_column identyfikuje nazwę obiektu, jego rodzaj, a każde wejście wstępnego przetwarzania.

Na przykład poniższy fragment kodu tworzy trzy kolumny funkcji.

 • Pierwsza wykorzystuje age funkcji bezpośrednio jako wejście zmiennoprzecinkowej.
 • Drugi wykorzystuje class funkcji jako wejście kategorycznego.
 • Zastosowania trzeci embark_town jako wejście kategoryczne, ale używa hashing trick w celu uniknięcia konieczności wyliczyć opcje i ustalić liczbę opcji.

W celu uzyskania dalszych informacji, sprawdź poradnik kolumny fabularne .

age = tf.feature_column.numeric_column('age')
cls = tf.feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list('class', ['First', 'Second', 'Third']) 
embark = tf.feature_column.categorical_column_with_hash_bucket('embark_town', 32)

3. Utwórz odpowiedni gotowy estymator.

Na przykład, oto próbka instancji wstępnie wykonane prognozy odwiedzin nazwie LinearClassifier :

model_dir = tempfile.mkdtemp()
model = tf.estimator.LinearClassifier(
  model_dir=model_dir,
  feature_columns=[embark, cls, age],
  n_classes=2
)
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpl24pp3cp', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

Aby uzyskać więcej informacji, można przejść liniowy klasyfikator poradnik .

4. Wywołaj metodę szkolenia, oceny lub wnioskowania.

Wszystkie Estymatory zapewnić train , evaluate i predict sposoby.

model = model.train(input_fn=train_input_fn, steps=100)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/engine/base_layer_v1.py:1684: UserWarning: `layer.add_variable` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.add_weight` method instead.
 warnings.warn('`layer.add_variable` is deprecated and '
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/optimizer_v2/ftrl.py:147: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpl24pp3cp/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6931472, step = 0
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 100...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 100 into /tmp/tmpl24pp3cp/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 100...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.6319582.
2021-09-22 20:49:10.453286: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
result = model.evaluate(train_input_fn, steps=10)

for key, value in result.items():
 print(key, ":", value)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-09-22T20:49:11
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpl24pp3cp/model.ckpt-100
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.74609s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-09-22-20:49:12
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 100: accuracy = 0.734375, accuracy_baseline = 0.640625, auc = 0.7373913, auc_precision_recall = 0.64306235, average_loss = 0.563341, global_step = 100, label/mean = 0.359375, loss = 0.563341, precision = 0.734375, prediction/mean = 0.3463129, recall = 0.40869564
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 100: /tmp/tmpl24pp3cp/model.ckpt-100
accuracy : 0.734375
accuracy_baseline : 0.640625
auc : 0.7373913
auc_precision_recall : 0.64306235
average_loss : 0.563341
label/mean : 0.359375
loss : 0.563341
precision : 0.734375
prediction/mean : 0.3463129
recall : 0.40869564
global_step : 100
2021-09-22 20:49:12.168629: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.
for pred in model.predict(train_input_fn):
 for key, value in pred.items():
  print(key, ":", value)
 break
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpl24pp3cp/model.ckpt-100
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
logits : [-1.5173098]
logistic : [0.17985801]
probabilities : [0.820142  0.17985801]
class_ids : [0]
classes : [b'0']
all_class_ids : [0 1]
all_classes : [b'0' b'1']
2021-09-22 20:49:13.076528: W tensorflow/core/kernels/data/cache_dataset_ops.cc:768] The calling iterator did not fully read the dataset being cached. In order to avoid unexpected truncation of the dataset, the partially cached contents of the dataset will be discarded. This can happen if you have an input pipeline similar to `dataset.cache().take(k).repeat()`. You should use `dataset.take(k).cache().repeat()` instead.

Korzyści z gotowych estymatorów

Gotowe estymatory kodują najlepsze praktyki, zapewniając następujące korzyści:

 • Najlepsze rozwiązania dotyczące określania, gdzie powinny być uruchamiane różne części grafu obliczeniowego, wdrażając strategie na pojedynczej maszynie lub w klastrze.
 • Najlepsze praktyki dotyczące pisania zdarzeń (podsumowań) i podsumowań przydatnych dla wszystkich.

Jeśli nie korzystasz z gotowych estymatorów, musisz samodzielnie zaimplementować powyższe funkcje.

Niestandardowe estymatory

Sercem każdego Estymator-czy gotowych lub niestandardowych jest jego funkcja model model_fn , która to metoda, która buduje wykresów dla szkolenia, oceny i przewidywania. Kiedy korzystasz z gotowego estymatora, ktoś inny już zaimplementował funkcję modelu. Opierając się na niestandardowym estymatorze, musisz samodzielnie napisać funkcję modelu.

Utwórz estymator z modelu Keras

Można konwertować istniejące modele Keras do estymatorów z tf.keras.estimator.model_to_estimator . Jest to przydatne, jeśli chcesz zmodernizować kod modelu, ale potok uczenia nadal wymaga estymatorów.

Utwórz wystąpienie modelu Keras MobileNet V2 i skompiluj model z optymalizatorem, stratami i metrykami do trenowania z:

keras_mobilenet_v2 = tf.keras.applications.MobileNetV2(
  input_shape=(160, 160, 3), include_top=False)
keras_mobilenet_v2.trainable = False

estimator_model = tf.keras.Sequential([
  keras_mobilenet_v2,
  tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D(),
  tf.keras.layers.Dense(1)
])

# Compile the model
estimator_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_160_no_top.h5
9412608/9406464 [==============================] - 0s 0us/step
9420800/9406464 [==============================] - 0s 0us/step

Załóż Estimator z modelu Keras skompilowanej. Stan początkowy model modelu Keras jest zachowana w utworzonym Estimator :

est_mobilenet_v2 = tf.keras.estimator.model_to_estimator(keras_model=estimator_model)
INFO:tensorflow:Using default config.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpmosnmied
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/backend.py:401: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/utils/generic_utils.py:497: CustomMaskWarning: Custom mask layers require a config and must override get_config. When loading, the custom mask layer must be passed to the custom_objects argument.
 category=CustomMaskWarning)
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpmosnmied', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

Traktować pochodzący Estimator jak w przypadku każdej innej Estimator .

IMG_SIZE = 160 # All images will be resized to 160x160

def preprocess(image, label):
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image = (image/127.5) - 1
 image = tf.image.resize(image, (IMG_SIZE, IMG_SIZE))
 return image, label
def train_input_fn(batch_size):
 data = tfds.load('cats_vs_dogs', as_supervised=True)
 train_data = data['train']
 train_data = train_data.map(preprocess).shuffle(500).batch(batch_size)
 return train_data

Aby trenować, wywołaj funkcję pociągu estymatora:

est_mobilenet_v2.train(input_fn=lambda: train_input_fn(32), steps=50)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tmpmosnmied/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tmpmosnmied/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tmpmosnmied/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tmpmosnmied/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 158 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 158 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6994096, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.6994096, step = 0
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.68789804.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.68789804.
<tensorflow_estimator.python.estimator.estimator.EstimatorV2 at 0x7f4b1c1e9890>

Podobnie, aby ocenić, wywołaj funkcję oceny estymatora:

est_mobilenet_v2.evaluate(input_fn=lambda: train_input_fn(32), steps=10)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/engine/training.py:2470: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-09-22T20:49:36
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-09-22T20:49:36
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt-50
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt-50
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]
INFO:tensorflow:Inference Time : 3.89658s
INFO:tensorflow:Inference Time : 3.89658s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-09-22-20:49:39
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-09-22-20:49:39
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 50: accuracy = 0.525, global_step = 50, loss = 0.6723582
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 50: accuracy = 0.525, global_step = 50, loss = 0.6723582
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 50: /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt-50
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 50: /tmp/tmpmosnmied/model.ckpt-50
{'accuracy': 0.525, 'loss': 0.6723582, 'global_step': 50}

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z dokumentacją tf.keras.estimator.model_to_estimator .

Zapisywanie punktów kontrolnych opartych na obiektach za pomocą Estimatora

Estymatory domyślnie oszczędzania przejściach z nazwami zmiennych zamiast wykresu obiektu opisanego w przewodniku Checkpoint . tf.train.Checkpoint odczyta nazwy punktów kontrolnych na bazie, ale nazwy zmiennych może się zmienić, gdy ruchome części modelu zewnątrz Estymator za model_fn . W celu zapewnienia zgodności w przód zapisanie punktów kontrolnych opartych na obiektach ułatwia trenowanie modelu w estymatorze, a następnie używanie go poza nim.

import tensorflow.compat.v1 as tf_compat
def toy_dataset():
 inputs = tf.range(10.)[:, None]
 labels = inputs * 5. + tf.range(5.)[None, :]
 return tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  dict(x=inputs, y=labels)).repeat().batch(2)
class Net(tf.keras.Model):
 """A simple linear model."""

 def __init__(self):
  super(Net, self).__init__()
  self.l1 = tf.keras.layers.Dense(5)

 def call(self, x):
  return self.l1(x)
def model_fn(features, labels, mode):
 net = Net()
 opt = tf.keras.optimizers.Adam(0.1)
 ckpt = tf.train.Checkpoint(step=tf_compat.train.get_global_step(),
               optimizer=opt, net=net)
 with tf.GradientTape() as tape:
  output = net(features['x'])
  loss = tf.reduce_mean(tf.abs(output - features['y']))
 variables = net.trainable_variables
 gradients = tape.gradient(loss, variables)
 return tf.estimator.EstimatorSpec(
  mode,
  loss=loss,
  train_op=tf.group(opt.apply_gradients(zip(gradients, variables)),
           ckpt.step.assign_add(1)),
  # Tell the Estimator to save "ckpt" in an object-based format.
  scaffold=tf_compat.train.Scaffold(saver=ckpt))

tf.keras.backend.clear_session()
est = tf.estimator.Estimator(model_fn, './tf_estimator_example/')
est.train(toy_dataset, steps=10)
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': './tf_estimator_example/', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': './tf_estimator_example/', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 4.659403, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 4.659403, step = 0
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 39.58891.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 39.58891.
<tensorflow_estimator.python.estimator.estimator.EstimatorV2 at 0x7f4b7c451fd0>

tf.train.Checkpoint można następnie załadować punkty kontrolne Estymator jest od jego model_dir .

opt = tf.keras.optimizers.Adam(0.1)
net = Net()
ckpt = tf.train.Checkpoint(
 step=tf.Variable(1, dtype=tf.int64), optimizer=opt, net=net)
ckpt.restore(tf.train.latest_checkpoint('./tf_estimator_example/'))
ckpt.step.numpy() # From est.train(..., steps=10)
10

Zapisane modele z estymatorów

Estymatory eksportować SavedModels przez tf.Estimator.export_saved_model .

input_column = tf.feature_column.numeric_column("x")

estimator = tf.estimator.LinearClassifier(feature_columns=[input_column])

def input_fn():
 return tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  ({"x": [1., 2., 3., 4.]}, [1, 1, 0, 0])).repeat(200).shuffle(64).batch(16)
estimator.train(input_fn)
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using default config.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmp30_d7xz6
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmp30_d7xz6
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmp30_d7xz6', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmp30_d7xz6', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmp30_d7xz6/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmp30_d7xz6/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6931472, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.6931472, step = 0
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmp30_d7xz6/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmp30_d7xz6/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.4022895.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.4022895.
<tensorflow_estimator.python.estimator.canned.linear.LinearClassifierV2 at 0x7f4b1c10fd10>

Aby zapisać Estimator trzeba stworzyć serving_input_receiver . Funkcja ta tworzy część tf.Graph który przetwarza surowe dane otrzymane przez SavedModel.

tf.estimator.export Moduł zawiera funkcje, aby pomóc budować te receivers .

Następujący kod tworzy odbiornik, na podstawie feature_columns , który przyjmuje odcinkach tf.Example bufory protokołu, które są często używane z TF obsługujących .

tmpdir = tempfile.mkdtemp()

serving_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
 tf.feature_column.make_parse_example_spec([input_column]))

estimator_base_path = os.path.join(tmpdir, 'from_estimator')
estimator_path = estimator.export_saved_model(estimator_base_path, serving_input_fn)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:145: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:145: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: ['serving_default', 'classification']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: ['serving_default', 'classification']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: ['regression']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: ['regression']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['predict']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['predict']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp30_d7xz6/model.ckpt-50
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp30_d7xz6/model.ckpt-50
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tmpi_szzuj1/from_estimator/temp-1632343781/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tmpi_szzuj1/from_estimator/temp-1632343781/saved_model.pb

Możesz także załadować i uruchomić ten model z Pythona:

imported = tf.saved_model.load(estimator_path)

def predict(x):
 example = tf.train.Example()
 example.features.feature["x"].float_list.value.extend([x])
 return imported.signatures["predict"](
  examples=tf.constant([example.SerializeToString()]))
print(predict(1.5))
print(predict(3.5))
{'class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=int64, numpy=array([[1]])>, 'classes': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=string, numpy=array([[b'1']], dtype=object)>, 'all_classes': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=string, numpy=array([[b'0', b'1']], dtype=object)>, 'all_class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=int32, numpy=array([[0, 1]], dtype=int32)>, 'logits': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[0.2974025]], dtype=float32)>, 'logistic': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[0.5738074]], dtype=float32)>, 'probabilities': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=float32, numpy=array([[0.42619258, 0.5738074 ]], dtype=float32)>}
{'class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=int64, numpy=array([[0]])>, 'classes': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=string, numpy=array([[b'0']], dtype=object)>, 'all_classes': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=string, numpy=array([[b'0', b'1']], dtype=object)>, 'all_class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=int32, numpy=array([[0, 1]], dtype=int32)>, 'logits': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[-1.1919093]], dtype=float32)>, 'logistic': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[0.23291764]], dtype=float32)>, 'probabilities': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=float32, numpy=array([[0.7670824 , 0.23291762]], dtype=float32)>}

tf.estimator.export.build_raw_serving_input_receiver_fn pozwala na tworzenie funkcji wejściowych, które biorą surowe tensory zamiast tf.train.Example s.

Korzystanie tf.distribute.Strategy z prognozy (ograniczone wsparcie)

tf.estimator jest rozprowadzany szkolenie TensorFlow API, które początkowo poparł podejście serwera parametru asynchroniczny. tf.estimator teraz obsługuje tf.distribute.Strategy . Jeśli używasz tf.estimator można zmienić rozproszonej szkolenia z niewielu zmian w kodzie. Dzięki temu użytkownicy programu Estimator mogą teraz przeprowadzać synchroniczne, rozproszone szkolenia na wielu procesorach graficznych i wielu pracownikach, a także korzystać z TPU. To wsparcie w programie Estimator jest jednak ograniczone. Sprawdź na Jakie funkcje są obsługiwane teraz sekcję niżej po więcej szczegółów.

Korzystanie tf.distribute.Strategy z prognozy jest nieco inna niż w przypadku Keras. Zamiast używać strategy.scope , teraz przekazać obiekt strategiczny w RunConfig dla prognozy.

Można odwołać się do rozproszonego podręczniku szkoleniowym , aby uzyskać więcej informacji.

Oto fragment kodu, który pokazuje to z predefiniowanych Estymator LinearRegressor i MirroredStrategy :

mirrored_strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
config = tf.estimator.RunConfig(
  train_distribute=mirrored_strategy, eval_distribute=mirrored_strategy)
regressor = tf.estimator.LinearRegressor(
  feature_columns=[tf.feature_column.numeric_column('feats')],
  optimizer='SGD',
  config=config)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Initializing RunConfig with distribution strategies.
INFO:tensorflow:Initializing RunConfig with distribution strategies.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpftw63jyd
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpftw63jyd
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpftw63jyd', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f4b0c04c050>, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f4b0c04c050>, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1, '_distribute_coordinator_mode': None}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpftw63jyd', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f4b0c04c050>, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f4b0c04c050>, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1, '_distribute_coordinator_mode': None}

Tutaj używasz gotowego estymatora, ale ten sam kod działa również z niestandardowym estymatorem. train_distribute określa sposób szkolenia zostaną rozdzielone, a eval_distribute określa sposób oceny zostaną rozdzielone. To kolejna różnica w stosunku do Keras, w którym używa się tej samej strategii zarówno do treningu, jak i do ewaluacji.

Teraz możesz trenować i oceniać ten estymator za pomocą funkcji wejściowej:

def input_fn():
 dataset = tf.data.Dataset.from_tensors(({"feats":[1.]}, [1.]))
 return dataset.repeat(1000).batch(10)
regressor.train(input_fn=input_fn, steps=10)
regressor.evaluate(input_fn=input_fn, steps=10)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/data/ops/dataset_ops.py:374: UserWarning: To make it possible to preserve tf.data options across serialization boundaries, their implementation has moved to be part of the TensorFlow graph. As a consequence, the options value is in general no longer known at graph construction time. Invoking this method in graph mode retains the legacy behavior of the original implementation, but note that the returned value might not reflect the actual value of the options.
 warnings.warn("To make it possible to preserve tf.data options across "
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/util.py:95: DistributedIteratorV1.initialize (from tensorflow.python.distribute.input_lib) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use the iterator's `initializer` property instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/util.py:95: DistributedIteratorV1.initialize (from tensorflow.python.distribute.input_lib) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use the iterator's `initializer` property instead.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
2021-09-22 20:49:45.706166: W tensorflow/core/grappler/utils/graph_view.cc:836] No registered 'MultiDeviceIteratorFromStringHandle' OpKernel for GPU devices compatible with node { {node MultiDeviceIteratorFromStringHandle} }
  . Registered: device='CPU'

2021-09-22 20:49:45.707521: W tensorflow/core/grappler/utils/graph_view.cc:836] No registered 'MultiDeviceIteratorGetNextFromShard' OpKernel for GPU devices compatible with node { {node MultiDeviceIteratorGetNextFromShard} }
  . Registered: device='CPU'
INFO:tensorflow:loss = 1.0, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 1.0, step = 0
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 2.877698e-13.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 2.877698e-13.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-09-22T20:49:46
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-09-22T20:49:46
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt-10
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt-10
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
2021-09-22 20:49:46.680821: W tensorflow/core/grappler/utils/graph_view.cc:836] No registered 'MultiDeviceIteratorFromStringHandle' OpKernel for GPU devices compatible with node { {node MultiDeviceIteratorFromStringHandle} }
  . Registered: device='CPU'

2021-09-22 20:49:46.682161: W tensorflow/core/grappler/utils/graph_view.cc:836] No registered 'MultiDeviceIteratorGetNextFromShard' OpKernel for GPU devices compatible with node { {node MultiDeviceIteratorGetNextFromShard} }
  . Registered: device='CPU'
INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.26514s
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.26514s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-09-22-20:49:46
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-09-22-20:49:46
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10: average_loss = 1.4210855e-14, global_step = 10, label/mean = 1.0, loss = 1.4210855e-14, prediction/mean = 0.99999994
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10: average_loss = 1.4210855e-14, global_step = 10, label/mean = 1.0, loss = 1.4210855e-14, prediction/mean = 0.99999994
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10: /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt-10
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10: /tmp/tmpftw63jyd/model.ckpt-10
{'average_loss': 1.4210855e-14,
 'label/mean': 1.0,
 'loss': 1.4210855e-14,
 'prediction/mean': 0.99999994,
 'global_step': 10}

Kolejną różnicą, którą należy tutaj podkreślić między Estimatorem i Kerasem, jest obsługa danych wejściowych. W Keras każda partia zestawu danych jest automatycznie dzielona na wiele replik. Jednak w programie Estymator nie wykonuje się automatycznego podziału partii ani automatycznego dzielenia danych między różne procesy robocze. Masz pełną kontrolę nad tym, jak chcesz, aby Twoje dane były rozłożone pracowników i urządzeń, i trzeba zapewnić input_fn określenie sposobu dystrybucji danych.

Twój input_fn jest wywoływana raz na pracownika, co daje jeden zestaw danych na pracownika. Następnie jedna partia z tego zestawu danych jest przekazywana do jednej repliki w tym procesie roboczym, zużywając w ten sposób N partii dla N replik w 1 procesie roboczym. Innymi słowy, zbiór danych zwracany przez input_fn powinien zapewnić partii wielkości PER_REPLICA_BATCH_SIZE . A globalna wielkość partii na etapie można otrzymać jako PER_REPLICA_BATCH_SIZE * strategy.num_replicas_in_sync .

Podczas szkolenia z wieloma pracownikami należy albo podzielić dane między pracowników, albo przetasować z losowym ziarnem na każdym z nich. Można sprawdzić przykład jak to zrobić w szkoleniu Wielu pracowników z Szacow tutoriala.

I podobnie, możesz również użyć strategii wielu procesów roboczych i serwera parametrów. Kod pozostaje taka sama, ale trzeba użyć tf.estimator.train_and_evaluate oraz zestaw TF_CONFIG zmienne środowiskowe dla każdego biegu binarnego w klastrze.

Co jest teraz obsługiwane?

Jest ograniczone wsparcie dla szkolenia z Estymator wykorzystując wszystkie strategie oprócz TPUStrategy . Podstawowe szkolenie i ocena powinny działać, ale wiele zaawansowanych funkcji, takich jak v1.train.Scaffold nie. W tej integracji może być również wiele błędów i nie ma planów aktywnego ulepszania tej obsługi (nacisk kładziony jest na obsługę Keras i niestandardowej pętli treningowej). Jeśli to możliwe, należy wolą używać tf.distribute z tych interfejsów API zamiast.

Szkolenia API Strategia lustrzana Strategia TPU MultiWorkerMirroredStrategy Centralna strategia magazynowania ParametrServerStrategy
Interfejs API estymatora Ograniczone wsparcie Nieobsługiwany Ograniczone wsparcie Ograniczone wsparcie Ograniczone wsparcie

Przykłady i tutoriale

Oto kilka kompleksowych przykładów, które pokazują, jak korzystać z różnych strategii w narzędziu Estimator:

 1. Treningowe Multi-pracownik Estymator samouczek pokazuje, jak można trenować z wielu pracowników korzystających MultiWorkerMirroredStrategy na zbiorze MNIST.
 2. Przykładem end-to-end z systemem szkolenia pracowników z wielu strategii dystrybucji w tensorflow/ecosystem użyciu szablonów Kubernetes. Zaczyna się od modelu Keras i konwertuje go do prognozy używając tf.keras.estimator.model_to_estimator API.
 3. Oficjalna ResNet50 modelu, który może być przeszkoleni przy użyciu MirroredStrategy lub MultiWorkerMirroredStrategy .