Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Estymatory

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten dokument wprowadza tf.estimator - interfejs API TensorFlow wysokiego poziomu. Estymatory obejmują następujące działania:

 • Trening
 • Ocena
 • Prognoza
 • Eksport do podania

TensorFlow implementuje kilka gotowych estymatorów. Niestandardowe estymatory są nadal obsługiwane, ale głównie jako miara zgodności wstecznej. Niestandardowe estymatory nie powinny być używane dla nowego kodu . Wszystkie estymatory - gotowe lub niestandardowe - są klasami opartymi na klasie tf.estimator.Estimator .

Aby uzyskać szybki przykład, wypróbuj samouczki Estymatora . Omówienie projektu interfejsu API znajduje się w białej księdze .

Ustawiać

pip install -q -U tensorflow_datasets
import tempfile
import os

import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

Zalety

Podobnie jak tf.keras.Model , estimator jest abstrakcją na poziomie modelu. tf.estimator zapewnia pewne możliwości, które są obecnie nadal rozwijane dla tf.keras . To są:

 • Trening oparty na serwerze parametrów
 • Pełna integracja z TFX

Możliwości estymatorów

Estymatory zapewniają następujące korzyści:

 • Modele oparte na estymatorze można uruchamiać na hoście lokalnym lub w rozproszonym środowisku wieloserwerowym bez zmiany modelu. Ponadto możesz uruchamiać modele oparte na estymatorze na procesorach, procesorach graficznych lub TPU bez ponownego kodowania modelu.
 • Estymatory zapewniają bezpieczną, rozproszoną pętlę szkoleniową, która kontroluje, jak i kiedy:
  • Załaduj dane
  • Obsługuj wyjątki
  • Twórz pliki punktów kontrolnych i odzyskuj po awariach
  • Zapisz podsumowania dla TensorBoard

Podczas pisania aplikacji za pomocą estymatorów należy oddzielić potok wprowadzania danych od modelu. To rozdzielenie upraszcza eksperymenty z różnymi zbiorami danych.

Korzystanie z gotowych estymatorów

Gotowe estymatory umożliwiają pracę na znacznie wyższym poziomie koncepcyjnym niż podstawowe interfejsy API TensorFlow. Nie musisz już martwić się o tworzenie wykresów obliczeniowych lub sesji, ponieważ estymatory zajmują się całą „hydrauliką” za Ciebie. Ponadto gotowe estymatory pozwalają eksperymentować z różnymi architekturami modeli, wprowadzając jedynie minimalne zmiany w kodzie. tf.estimator.DNNClassifier przykład tf.estimator.DNNClassifier , która szkoli modele klasyfikacji oparte na gęstych, sprzężonych sieciach neuronowych.

Program TensorFlow oparty na gotowym estymatorze składa się zwykle z następujących czterech kroków:

1. Napisz funkcje wejściowe

Na przykład możesz utworzyć jedną funkcję do importowania zestawu uczącego i inną funkcję do importowania zestawu testowego. Estymatorzy oczekują, że ich dane wejściowe zostaną sformatowane jako para obiektów:

 • Słownik, w którym klucze są nazwami funkcji, a wartościami są tensory (lub SparseTensors), zawierające odpowiednie dane funkcji
 • Tensor zawierający jedną lub więcej etykiet

input_fn powinien zwrócićtf.data.Dataset który zwraca pary w tym formacie.

Na przykład, następujący kod budujetf.data.Dataset z Titanica danej jednostki train.csv pliku:

def train_input_fn():
 titanic_file = tf.keras.utils.get_file("train.csv", "https://storage.googleapis.com/tf-datasets/titanic/train.csv")
 titanic = tf.data.experimental.make_csv_dataset(
   titanic_file, batch_size=32,
   label_name="survived")
 titanic_batches = (
   titanic.cache().repeat().shuffle(500)
   .prefetch(tf.data.AUTOTUNE))
 return titanic_batches

input_fn jest wykonywany w tf.Graph i może również bezpośrednio zwracać parę (features_dics, labels) zawierającą tensory wykresu, ale jest to podatne na błędy poza prostymi przypadkami, takimi jak zwracanie stałych.

2. Zdefiniuj kolumny funkcji.

Każda tf.feature_column identyfikuje nazwę funkcji, jej typ i wszelkie wstępne przetwarzanie danych wejściowych.

Na przykład poniższy fragment kodu tworzy trzy kolumny funkcji.

 • Pierwsza wykorzystuje funkcję age bezpośrednio jako zmiennoprzecinkowe dane wejściowe.
 • Drugi wykorzystuje cechę class jako kategoryczne dane wejściowe.
 • Trzeci wykorzystuje embark_town jako kategoryczne dane wejściowe, ale używa hashing trick aby uniknąć konieczności wyliczania opcji i ustawiania liczby opcji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym kolumn elementowych .

age = tf.feature_column.numeric_column('age')
cls = tf.feature_column.categorical_column_with_vocabulary_list('class', ['First', 'Second', 'Third']) 
embark = tf.feature_column.categorical_column_with_hash_bucket('embark_town', 32)

3. Utwórz instancję odpowiedniego, przygotowanego wcześniej Estymatora.

Na przykład, oto przykładowa instancja LinearClassifier estymatora o nazwie LinearClassifier :

model_dir = tempfile.mkdtemp()
model = tf.estimator.LinearClassifier(
  model_dir=model_dir,
  feature_columns=[embark, cls, age],
  n_classes=2
)
INFO:tensorflow:Using default config.
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpu27sw9ie', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

Więcej informacji można znaleźć w samouczku dotyczącym klasyfikatora liniowego .

4. Nazwij metodę szkolenia, oceny lub wnioskowania.

Wszystkie estymatory zapewniają metody train , evaluate i predict .

model = model.train(input_fn=train_input_fn, steps=100)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tf-datasets/titanic/train.csv
32768/30874 [===============================] - 0s 0us/step
INFO:tensorflow:Calling model_fn.

/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/base_layer_v1.py:1727: UserWarning: `layer.add_variable` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.add_weight` method instead.
 warnings.warn('`layer.add_variable` is deprecated and '

WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/optimizer_v2/ftrl.py:134: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpu27sw9ie/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6931472, step = 0
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 100...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 100 into /tmp/tmpu27sw9ie/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 100...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.62258995.

result = model.evaluate(train_input_fn, steps=10)

for key, value in result.items():
 print(key, ":", value)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-01-08T02:56:30Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpu27sw9ie/model.ckpt-100
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]
INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.67613s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-01-08-02:56:31
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 100: accuracy = 0.715625, accuracy_baseline = 0.60625, auc = 0.7403657, auc_precision_recall = 0.6804854, average_loss = 0.5836128, global_step = 100, label/mean = 0.39375, loss = 0.5836128, precision = 0.739726, prediction/mean = 0.34897345, recall = 0.42857143
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 100: /tmp/tmpu27sw9ie/model.ckpt-100
accuracy : 0.715625
accuracy_baseline : 0.60625
auc : 0.7403657
auc_precision_recall : 0.6804854
average_loss : 0.5836128
label/mean : 0.39375
loss : 0.5836128
precision : 0.739726
prediction/mean : 0.34897345
recall : 0.42857143
global_step : 100

for pred in model.predict(train_input_fn):
 for key, value in pred.items():
  print(key, ":", value)
 break
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpu27sw9ie/model.ckpt-100
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
logits : [-0.73942876]
logistic : [0.32312906]
probabilities : [0.6768709 0.3231291]
class_ids : [0]
classes : [b'0']
all_class_ids : [0 1]
all_classes : [b'0' b'1']

Korzyści z gotowych estymatorów

Gotowe estymatory kodują sprawdzone metody, zapewniając następujące korzyści:

 • Najlepsze praktyki dotyczące określania, gdzie powinny działać różne części wykresu obliczeniowego, implementowania strategii na pojedynczym komputerze lub w klastrze.
 • Najlepsze praktyki dotyczące pisania wydarzeń (podsumowań) i ogólnie użytecznych podsumowań.

Jeśli nie używasz gotowych estymatorów, musisz samodzielnie wdrożyć powyższe funkcje.

Estymatory niestandardowe

Sercem każdego Estymatora - model_fn lub niestandardowego - jest jego funkcja modelu , model_fn , która jest metodą, która tworzy wykresy do treningu, oceny i przewidywania. Kiedy używasz gotowego Estymatora, ktoś inny już zaimplementował funkcję modelu. W przypadku korzystania z niestandardowego Estymatora musisz samodzielnie napisać funkcję modelu.

Utwórz estymator z modelu Keras

Możesz przekonwertować istniejące modele Keras na Estymatory za pomocą tf.keras.estimator.model_to_estimator . Jest to przydatne, jeśli chcesz zmodernizować kod modelu, ale potok szkoleniowy nadal wymaga estymatorów.

Utwórz wystąpienie modelu Keras MobileNet V2 i skompiluj model z optymalizatorem, stratami i metrykami, aby trenować z:

keras_mobilenet_v2 = tf.keras.applications.MobileNetV2(
  input_shape=(160, 160, 3), include_top=False)
keras_mobilenet_v2.trainable = False

estimator_model = tf.keras.Sequential([
  keras_mobilenet_v2,
  tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D(),
  tf.keras.layers.Dense(1)
])

# Compile the model
estimator_model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_160_no_top.h5
9412608/9406464 [==============================] - 0s 0us/step

Utwórz Estimator ze skompilowanego modelu Keras. Początkowy stan modelu modelu Keras jest zachowywany w utworzonym Estimator :

est_mobilenet_v2 = tf.keras.estimator.model_to_estimator(keras_model=estimator_model)
INFO:tensorflow:Using default config.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpeaonpwe8
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.

/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpeaonpwe8', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

Traktuj wyprowadzony Estimator tak samo, jak każdy inny Estimator .

IMG_SIZE = 160 # All images will be resized to 160x160

def preprocess(image, label):
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image = (image/127.5) - 1
 image = tf.image.resize(image, (IMG_SIZE, IMG_SIZE))
 return image, label
def train_input_fn(batch_size):
 data = tfds.load('cats_vs_dogs', as_supervised=True)
 train_data = data['train']
 train_data = train_data.map(preprocess).shuffle(500).batch(batch_size)
 return train_data

Aby trenować, wywołaj funkcję pociągu Estymatora:

est_mobilenet_v2.train(input_fn=lambda: train_input_fn(32), steps=50)
Downloading and preparing dataset 786.68 MiB (download: 786.68 MiB, generated: Unknown size, total: 786.68 MiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/cats_vs_dogs/4.0.0...

WARNING:absl:1738 images were corrupted and were skipped

Dataset cats_vs_dogs downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/cats_vs_dogs/4.0.0. Subsequent calls will reuse this data.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tmpeaonpwe8/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})

INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tmpeaonpwe8/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})

INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tmpeaonpwe8/keras/keras_model.ckpt

INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tmpeaonpwe8/keras/keras_model.ckpt

INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.

INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.

INFO:tensorflow:Warm-started 158 variables.

INFO:tensorflow:Warm-started 158 variables.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:loss = 0.6884984, step = 0

INFO:tensorflow:loss = 0.6884984, step = 0

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.67705643.

INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.67705643.

<tensorflow_estimator.python.estimator.estimator.EstimatorV2 at 0x7f3d7c3822b0>

Podobnie, aby ocenić, wywołaj funkcję oceny estymatora:

est_mobilenet_v2.evaluate(input_fn=lambda: train_input_fn(32), steps=10)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-01-08T02:57:32Z

INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-01-08T02:57:32Z

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt-50

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt-50

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]

INFO:tensorflow:Inference Time : 2.42050s

INFO:tensorflow:Inference Time : 2.42050s

INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-01-08-02:57:35

INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-01-08-02:57:35

INFO:tensorflow:Saving dict for global step 50: accuracy = 0.515625, global_step = 50, loss = 0.6688157

INFO:tensorflow:Saving dict for global step 50: accuracy = 0.515625, global_step = 50, loss = 0.6688157

INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 50: /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt-50

INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 50: /tmp/tmpeaonpwe8/model.ckpt-50

{'accuracy': 0.515625, 'loss': 0.6688157, 'global_step': 50}

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tf.keras.estimator.model_to_estimator .

Zapisywanie punktów kontrolnych opartych na obiektach za pomocą Estymatora

Estymatory domyślnie zapisują punkty kontrolne z nazwami zmiennych, a nie z wykresem obiektów opisanym w przewodniku po punktach kontrolnych . tf.train.Checkpoint odczyta punkty kontrolne oparte na nazwach, ale nazwy zmiennych mogą ulec zmianie podczas przenoszenia części modelu poza parametr model_fn . Aby zapewnić zgodność w przód, zapisywanie punktów kontrolnych opartych na obiektach ułatwia trenowanie modelu w estymatorze, a następnie używanie go poza nim.

import tensorflow.compat.v1 as tf_compat
def toy_dataset():
 inputs = tf.range(10.)[:, None]
 labels = inputs * 5. + tf.range(5.)[None, :]
 return tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  dict(x=inputs, y=labels)).repeat().batch(2)
class Net(tf.keras.Model):
 """A simple linear model."""

 def __init__(self):
  super(Net, self).__init__()
  self.l1 = tf.keras.layers.Dense(5)

 def call(self, x):
  return self.l1(x)
def model_fn(features, labels, mode):
 net = Net()
 opt = tf.keras.optimizers.Adam(0.1)
 ckpt = tf.train.Checkpoint(step=tf_compat.train.get_global_step(),
               optimizer=opt, net=net)
 with tf.GradientTape() as tape:
  output = net(features['x'])
  loss = tf.reduce_mean(tf.abs(output - features['y']))
 variables = net.trainable_variables
 gradients = tape.gradient(loss, variables)
 return tf.estimator.EstimatorSpec(
  mode,
  loss=loss,
  train_op=tf.group(opt.apply_gradients(zip(gradients, variables)),
           ckpt.step.assign_add(1)),
  # Tell the Estimator to save "ckpt" in an object-based format.
  scaffold=tf_compat.train.Scaffold(saver=ckpt))

tf.keras.backend.clear_session()
est = tf.estimator.Estimator(model_fn, './tf_estimator_example/')
est.train(toy_dataset, steps=10)
INFO:tensorflow:Using default config.

INFO:tensorflow:Using default config.

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': './tf_estimator_example/', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': './tf_estimator_example/', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:loss = 4.4040537, step = 0

INFO:tensorflow:loss = 4.4040537, step = 0

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into ./tf_estimator_example/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Loss for final step: 35.247967.

INFO:tensorflow:Loss for final step: 35.247967.

<tensorflow_estimator.python.estimator.estimator.EstimatorV2 at 0x7f3d64534518>

tf.train.Checkpoint może następnie załadować punkty kontrolne estymatora z jego model_dir .

opt = tf.keras.optimizers.Adam(0.1)
net = Net()
ckpt = tf.train.Checkpoint(
 step=tf.Variable(1, dtype=tf.int64), optimizer=opt, net=net)
ckpt.restore(tf.train.latest_checkpoint('./tf_estimator_example/'))
ckpt.step.numpy() # From est.train(..., steps=10)
10

SavedModels from Estimators

Estymatory eksportują SavedModels przez tf.Estimator.export_saved_model .

input_column = tf.feature_column.numeric_column("x")

estimator = tf.estimator.LinearClassifier(feature_columns=[input_column])

def input_fn():
 return tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  ({"x": [1., 2., 3., 4.]}, [1, 1, 0, 0])).repeat(200).shuffle(64).batch(16)
estimator.train(input_fn)
INFO:tensorflow:Using default config.

INFO:tensorflow:Using default config.

WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpczwhe6jk

WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpczwhe6jk

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpczwhe6jk', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpczwhe6jk', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpczwhe6jk/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpczwhe6jk/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:loss = 0.6931472, step = 0

INFO:tensorflow:loss = 0.6931472, step = 0

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmpczwhe6jk/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 50 into /tmp/tmpczwhe6jk/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 50...

INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.48830828.

INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.48830828.

<tensorflow_estimator.python.estimator.canned.linear.LinearClassifierV2 at 0x7f3d6452eb00>

Aby zapisać Estimator trzeba stworzyć serving_input_receiver . Ta funkcja buduje część tf.Graph która analizuje surowe dane odebrane przez SavedModel.

Moduł tf.estimator.export zawiera funkcje ułatwiające tworzenie tych receivers .

Poniższy kod tworzy odbiornik w oparciu o tf.Example feature_columns , który akceptuje serializowane tf.Example bufory protokołów, które są często używane z obsługą tf .

tmpdir = tempfile.mkdtemp()

serving_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
 tf.feature_column.make_parse_example_spec([input_column]))

estimator_base_path = os.path.join(tmpdir, 'from_estimator')
estimator_path = estimator.export_saved_model(estimator_base_path, serving_input_fn)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:145: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.

WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:145: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: ['serving_default', 'classification']

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: ['serving_default', 'classification']

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: ['regression']

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: ['regression']

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['predict']

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['predict']

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None

INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpczwhe6jk/model.ckpt-50

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpczwhe6jk/model.ckpt-50

INFO:tensorflow:Assets added to graph.

INFO:tensorflow:Assets added to graph.

INFO:tensorflow:No assets to write.

INFO:tensorflow:No assets to write.

INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tmp16t8uhub/from_estimator/temp-1610074656/saved_model.pb

INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tmp16t8uhub/from_estimator/temp-1610074656/saved_model.pb

Możesz także załadować i uruchomić ten model z pythona:

imported = tf.saved_model.load(estimator_path)

def predict(x):
 example = tf.train.Example()
 example.features.feature["x"].float_list.value.extend([x])
 return imported.signatures["predict"](
  examples=tf.constant([example.SerializeToString()]))
print(predict(1.5))
print(predict(3.5))
{'logistic': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[0.581246]], dtype=float32)>, 'logits': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[0.32789052]], dtype=float32)>, 'all_classes': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=string, numpy=array([[b'0', b'1']], dtype=object)>, 'probabilities': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=float32, numpy=array([[0.418754, 0.581246]], dtype=float32)>, 'all_class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=int32, numpy=array([[0, 1]], dtype=int32)>, 'classes': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=string, numpy=array([[b'1']], dtype=object)>, 'class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=int64, numpy=array([[1]])>}
{'logistic': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[0.24376468]], dtype=float32)>, 'logits': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=float32, numpy=array([[-1.1321492]], dtype=float32)>, 'all_classes': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=string, numpy=array([[b'0', b'1']], dtype=object)>, 'probabilities': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=float32, numpy=array([[0.7562353 , 0.24376468]], dtype=float32)>, 'all_class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 2), dtype=int32, numpy=array([[0, 1]], dtype=int32)>, 'classes': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=string, numpy=array([[b'0']], dtype=object)>, 'class_ids': <tf.Tensor: shape=(1, 1), dtype=int64, numpy=array([[0]])>}

tf.estimator.export.build_raw_serving_input_receiver_fn umożliwia tworzenie funkcji wejściowych, które przyjmują surowe tensory zamiast tf.train.Example . tf.train.Example s.

Korzystanie z tf.distribute.Strategy z estymatorem (ograniczone wsparcie)

tf.estimator to rozproszony, szkoleniowy interfejs API TensorFlow, który pierwotnie obsługiwał podejście serwera parametrów asynchronicznych. tf.estimator obsługuje teraz tf.distribute.Strategy . Jeśli używasz tf.estimator , możesz przejść na szkolenie rozproszone, wprowadzając bardzo niewiele zmian w kodzie. Dzięki temu użytkownicy Estimatora mogą teraz przeprowadzać synchroniczne rozproszone szkolenie na wielu procesorach graficznych i wielu pracownikach, a także korzystać z TPU. Ta obsługa w Estymatorze jest jednak ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Co teraz jest obsługiwane poniżej.

Używanie tf.distribute.Strategy z tf.distribute.Strategy jest nieco inne niż w przypadku Keras. Zamiast używać strategy.scope , teraz przekazujesz obiekt strategii do RunConfig dla estymatora.

Więcej informacji można znaleźć w rozproszonym przewodniku szkoleniowym .

Oto fragment kodu, który pokazuje to z LinearRegressor estymatorem LinearRegressor i MirroredStrategy :

mirrored_strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
config = tf.estimator.RunConfig(
  train_distribute=mirrored_strategy, eval_distribute=mirrored_strategy)
regressor = tf.estimator.LinearRegressor(
  feature_columns=[tf.feature_column.numeric_column('feats')],
  optimizer='SGD',
  config=config)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)

INFO:tensorflow:Initializing RunConfig with distribution strategies.

INFO:tensorflow:Initializing RunConfig with distribution strategies.

INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.

INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.

WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmp4uihzu_a

WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmp4uihzu_a

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmp4uihzu_a', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f3e84699518>, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f3e84699518>, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1, '_distribute_coordinator_mode': None}

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmp4uihzu_a', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f3e84699518>, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': <tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy.MirroredStrategy object at 0x7f3e84699518>, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1, '_distribute_coordinator_mode': None}

Tutaj używasz gotowego kalkulatora, ale ten sam kod działa również z niestandardowym estymatorem. train_distribute określa sposób dystrybucji szkolenia, a eval_distribute określa sposób dystrybucji ewaluacji. To kolejna różnica w porównaniu z Kerasem, gdzie używasz tej samej strategii zarówno do treningu, jak i do ewaluacji.

Teraz możesz trenować i oceniać ten estymator z funkcją wejściową:

def input_fn():
 dataset = tf.data.Dataset.from_tensors(({"feats":[1.]}, [1.]))
 return dataset.repeat(1000).batch(10)
regressor.train(input_fn=input_fn, steps=10)
regressor.evaluate(input_fn=input_fn, steps=10)
INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/util.py:96: DistributedIteratorV1.initialize (from tensorflow.python.distribute.input_lib) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use the iterator's `initializer` property instead.

WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/util.py:96: DistributedIteratorV1.initialize (from tensorflow.python.distribute.input_lib) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use the iterator's `initializer` property instead.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:loss = 1.0, step = 0

INFO:tensorflow:loss = 1.0, step = 0

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10 into /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10...

INFO:tensorflow:Loss for final step: 2.877698e-13.

INFO:tensorflow:Loss for final step: 2.877698e-13.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Reduce to /replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-01-08T02:57:41Z

INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-01-08T02:57:41Z

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt-10

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt-10

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]

INFO:tensorflow:Inference Time : 0.26266s

INFO:tensorflow:Inference Time : 0.26266s

INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-01-08-02:57:42

INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-01-08-02:57:42

INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10: average_loss = 1.4210855e-14, global_step = 10, label/mean = 1.0, loss = 1.4210855e-14, prediction/mean = 0.99999994

INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10: average_loss = 1.4210855e-14, global_step = 10, label/mean = 1.0, loss = 1.4210855e-14, prediction/mean = 0.99999994

INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10: /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt-10

INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10: /tmp/tmp4uihzu_a/model.ckpt-10

{'average_loss': 1.4210855e-14,
 'label/mean': 1.0,
 'loss': 1.4210855e-14,
 'prediction/mean': 0.99999994,
 'global_step': 10}

Kolejną różnicą, którą należy tutaj podkreślić między Estimatorem a Kerasem, jest obsługa danych wejściowych. W Keras każda partia zbioru danych jest automatycznie dzielona na wiele replik. Jednak w narzędziu Estimator nie wykonuje się automatycznego dzielenia partii ani automatycznego fragmentowania danych między różnymi pracownikami. Masz pełną kontrolę nad sposobem, w jaki chcesz, aby Twoje dane były dystrybuowane między pracownikami i urządzeniami, i musisz podać input_fn aby określić sposób dystrybucji danych.

Twoje input_fn jest wywoływane raz na pracownika, co daje jeden zestaw danych na pracownika. Następnie jedna partia z tego zbioru danych jest przekazywana do jednej repliki tego pracownika, zużywając w ten sposób N partii na N replik na 1 pracownika. Innymi słowy, zbiór danych zwrócony przez input_fn powinien zawierać partie o rozmiarze PER_REPLICA_BATCH_SIZE . Globalny rozmiar partii dla kroku można uzyskać jako PER_REPLICA_BATCH_SIZE * strategy.num_replicas_in_sync .

Podczas szkolenia dla wielu pracowników należy podzielić dane między pracowników lub wymieszać z losowym ziarnem dla każdego z nich. Przykład, jak to zrobić, możesz sprawdzić w szkoleniu dla wielu pracowników z samouczkiem Estymatora .

W podobny sposób można również stosować strategie wielu pracowników i serwerów parametrów. Kod pozostaje ten sam, ale należy użyć tf.estimator.train_and_evaluate i ustawić TF_CONFIG środowiskowe TF_CONFIG dla każdego TF_CONFIG binarnego działającego w klastrze.

Co jest teraz obsługiwane?

Istnieje ograniczone wsparcie dla szkolenia z TPUStrategy przy użyciu wszystkich strategii z wyjątkiem TPUStrategy . Podstawowe szkolenie i ocena powinny działać, ale wiele zaawansowanych funkcji, takich jak v1.train.Scaffold , nie v1.train.Scaffold . W tej integracji może być również wiele błędów i nie ma planów aktywnego ulepszania tej obsługi (nacisk kładziony jest na Keras i obsługę niestandardowych pętli szkoleniowych). Jeśli to możliwe, powinieneś zamiast tego używać tf.distribute z tymi interfejsami API.

Szkoleniowy interfejs API MirroredStrategy Strategia TPUS MultiWorkerMirroredStrategy CentralStorageStrategy ParameterServerStrategy
Estimator API Ograniczone wsparcie Niewspierany Ograniczone wsparcie Ograniczone wsparcie Ograniczone wsparcie

Przykłady i tutoriale

Oto kilka kompleksowych przykładów, które pokazują, jak korzystać z różnych strategii w Estymatorze:

 1. Samouczek dotyczący szkolenia dla wielu pracowników z estymatorem pokazuje, w jaki sposób można trenować z wieloma pracownikami przy użyciu MultiWorkerMirroredStrategy na zestawie danych MNIST.
 2. tensorflow/ecosystem przykład prowadzenia szkoleń dla wielu pracowników ze strategiami dystrybucji w tensorflow/ecosystem przy użyciu szablonów Kubernetes. Rozpoczyna się od modelu Keras i konwertuje go na tf.keras.estimator.model_to_estimator przy użyciu interfejsu API tf.keras.estimator.model_to_estimator .
 3. Oficjalny model ResNet50 , który można trenować za pomocą MirroredStrategy lub MultiWorkerMirroredStrategy .